Intézetvezető

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM

PSZICHOLÓGIAI INTÉZET

INTÉZETVEZETŐI MEGBÍZÁSÁNAK

ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZAT

 

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem/Károli) Rektora pályázatot hirdet az Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Pszichológiai Intézetének (továbbiakban: Intézet) intézetvezetői megbízatása ellátására.

Az Intézet több évtizedes szakmai múlttal és magas szintű elismertséggel rendelkezik a hazai pszichológusképzés területén. Az Intézetben jelenleg közel ezerötszáz hallgató képzése folyik különböző képzési szinteken. A pszichológia alapképzés nappali és levelező formában, magyar és angol nyelven is zajlik, mesterképzésen három specializáció választható. Az Intézethez öt tanszék kapcsolódik, munkatársai a pszichológia hagyományos szakterületeit oktatják és kutatják. Továbbképző Központja diploma utáni szakirányú képzéseket nyújt pszichológusoknak és más szakembereknek is. Az Intézet gondozásában aktív tudományos diákköri élet zajlik: a kutatói munkába alapképzésen és mesterképzésen is bekapcsolódhatnak a hallgatók, akik közül többen országos versenyeken is kiemelkedő eredményeket érnek el, valamint a szélesebb közönség felé is közvetítik a pszichológia tudományos, gyakorlati eredményeit. Az Intézet középiskolások számára is szervez programokat, képzéseket és tanulmányi versenyeket.

Egyetemünk számára kiemelten fontos az Intézet szellemi alapítói örökségének továbbvitele, hagyományainak megőrzése a folyamatos fejlődés, megújulás lehetőségének biztosítása mellett. Lényeges továbbá, hogy az oktatás és a kutatás interdiszciplináris szemléletben – bizonyos területeken akár más egyetemi karokkal együttműködésben – valósuljon meg, a világ iránt érdeklődő, a különböző tudományterületeken átívelő gondolkodásra ösztönözve ezáltal a hallgatókat.

A Károli egy református és egyben nyitott szellemiségű egyetem, amelynek legfontosabb céljait a Küldetésnyilatkozata foglalja össze. Kiemelten fontos, hogy az Egyetem, valamint az egyes szervezeti egységek, karok és intézetek vezetői célkitűzéseiket a Küldetésnyilatkozatban foglaltakkal összhangban határozzák meg.

Munkáltatóra vonatkozó adatok: Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)

Munkakör megnevezése: intézetvezető

A szervezeti egység megnevezése: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK), Pszichológiai Intézet 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: a KRE rektora

Megbízási jogkör gyakorlója: a KRE rektora

Munkavégzés helye: 1037 Budapest, Bécsi út 324. V. épület földszint

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Vezetői megbízás időtartama: 2024. 09.01. naptól legfeljebb 2027. 09.01.napig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK:

A megbízandó intézetvezető feladata különösen:

– az Intézet képviselete minden olyan egyetemi és kari testületben, amelynek az intézetvezető beosztásánál fogva – tagja;

– az Intézet oktatási tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása

–az Intézethez tartozó tanszékek tevékenységének összehangolása, koordinálása;

– az Intézet képzéseinek átfogó koordinációja, különös tekintettel az idegen nyelvű képzés(ek)re; – az intézeti kutatómunka kari / intézeti minősítési rendszerének megfelelő adminisztráció irányítása, az Intézethez kapcsolódó adminisztratív feladatok átfogó koordinálása;

– az intézeti tudományos kutatások összehangolása, a kutatásokban való részvétel, konferenciák előkészítése, szervezése;

–az Intézet tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységének összehangolása, tanulmányi versenyek előkészítése, szervezése;

– az Intézet hazai és nemzetközi tudományos életben való részvételének elősegítése, kapcsolatrendszerének koordinálása, fejlesztése;

–kapcsolattartás az Egyetemi karokkal, interdiszciplináris szemléletben történő együttműködés elősegítése az oktatás és a kutatás területén;

– kapcsolattartás az Intézethez tartozó PhD hallgatókkal, valamint az Intézet kutatói tevékenységében közreműködő alap- és mesterszakos hallgatókkal, az Intézetben végzendő feladataik koordinálása;

– az Intézet jegyzet- és tankönyvkiadásának szervezése.

ELVÁRÁSOK

A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi diplomával, PhD fokozattal, legalább nyolcéves oktatói és kutatói tapasztalattal, valamint jelentős tudományos eredményekkel, és egy idegen nyelv nyelvvizsgával igazolt, legalább középszintű ismeretével.

Előnyt jelent, ha a pályázó habilitált doktor címmel rendelkezik.

A megbízandó intézetvezető foglalkoztatására oktatói munkakörben kerül sor.

Intézetvezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval teljes munkaidős munkajogviszonyban áll, vagy ilyet létesít, eleget tesz az KRE SZMSZ Szervezeti és Működési Rendjében rögzített, az intézetvezetői megbízás betöltésére vonatkozó előírásoknak, valamint az KRE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében (FKR) rögzített feltételeknek.

JELENTKEZÉS ADATAI

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó jelentkezését a pályázatra és rövid, összefoglaló válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra,

– szakmai önéletrajzot, amely részletesen tartalmazza szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének összefoglalását,

– eddigi vezetői tevékenysége ismertetését,

– végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatát, idegennyelvtudását igazoló okiratok másolatát (ha a pályázó külföldön szerzett végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik, annak elismeréséről szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat másolatát), amennyiben a pályázó rendelkezik habilitációval, akkor az ezt tanúsító oklevélről készített másolatot, abban az esetben, ha a pályázó a KRE alkalmazásában áll, akkor egy nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a pályázat feltételei között szereplő oklevelek és bizonyítványok másolatait már korábban benyújtotta, és ezekben azóta sem történt változás,

–vállalást, hogy az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatában az Egyetemet jelöli meg,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy nyilatkozatot arról, hogy a jogviszony létesítésének, a megbízás kiadásának feltétele a hatósági bizonyítvány benyújtása,

– minden olyan dokumentum, irat másolatát, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

– nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány tartalma minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal,

– linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu),

– a pályázatnak részletesen tartalmaznia kell továbbá a pályázó vezetői elképzeléseit az Intézetben folyó oktatásról, kutatásról és egyéb feladatellátásról,

– opcionálisan továbbá az Intézet gazdálkodására vonatkozó részletes vezetői terveit, úgymint az Intézet fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit. a vezetői feladatok ellátásával kapcsolatos motivációinak rövid összefoglalását, összhangban a Küldetésnyilatkozatban foglalt célkitűzésekkel.

Pályázata benyújtása előtt kérjük, olvassa át az irányadó adatkezelési tájékoztatót, amelyet megtalál az alábbi linken:

https://portal.kre.hu/images/adatvedelem/2024/Adatkezelesi_Tajekoztato-BTK_Pszichologiai_intezet_intezetvezetoi_palyazata.pdf

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben pályázatot nyújt be, úgy hozzájárulását adja a pályázatban foglalt személyes adatainak a fenti tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Az Intézetről bővebb információ itt olvasható:

https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-11-15-36/pszichologiai-intezet.html

A pályázatot, mellékletekkel ellátva elektronikus úton a KRE Rektori Kabinetnek címezve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell megküldeni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 06.21.

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép