Tanulmányi mobilitás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitására a
2021/22-es tanévre

1. A pályázattípus célja

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

2. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (minimum 3 hónap, hosszabbítással maximum 10 hónap).

3. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

4. Pályázati feltételek

Az a hallgató pályázhat Erasmus tanulmányi ösztöndíjra, aki:

 • vállalja, hogy az ösztöndíj teljes ideje alatt aktív jogviszonyban marad a küldő intézménnyel, diplomáját/oklevelét, illetve doktori fokozatát sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte/szerzi meg
 • alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton, vesz részt a küldő intézményben,
 • a kiutazás megkezdéséig legalább 2, jogász szakos hallgatók esetében 4 lezárt félévvel rendelkezik,
 • tanulmányainak összesített korrigált kreditindexe eléri a 3,00-t,
 • magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel vagy menekült-státusszal rendelkezik,
 • rendelkezik a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelvtudással, nyelvtudását nyelvvizsga bizonyítvánnyal, annak hiányában az Idegen Nelvi Lektorátus által kiállított igazolással igazolja,
 • a megpályázott ösztöndíj várható időtartamával együtt a hallgató nem lépi túl a képzési szintenként megengedett maximális 12 hónap összesített Erasmus mobilitási időtartamot, beleértve a zero grant és az LLP időszak alatt megvalósított mobilitásokat is,
 • nem választ az állampolgárságával megegyező célországot,
 • eleget tesz a kar/tanszék által meghatározott egyedi Erasmus pályázati követelményeknek.
 • Pályázni csak azon szakok hallgatói tudnak, amely szakok/tanszékek a 2021/22-es tanévre a fogadó intézménnyel megkötött érvényes intézményközi szerződéssel rendelkeznek.

5. Hová lehet pályázni?

A KRE partneregyetemei közül bármelyikre benyújtható a pályázat, ahol a pályázó, szakjának/ tanszékének a 2021/22-es tanévre a választott fogadó intézménnyel megkötött érvényes intézményközi szerződése van. A kiutazási lehetőségek, és a partner egyetemek listája letölthető innen.

Ajánlott szempontok a fogadó egyetem kiválasztásához:
 • Használja a felétöltött Excel partnerlista szűrőit
 • Tájékozódjon a honlapon található korábbi hallgatói beszámolókból
 • Érdeklődjön az Erasmus iroda munkatársainál a legfontosabb tudnivalókról (nyelvi követelmény, kurzusok, korábbi tapasztalatok)
 • Jelöljön meg min. 3 intézményt, hogy nagyobb esélye legyen az ösztöndíj elnyerésére


6. A kiválasztás folyamata

 • A küldő intézmény ERASMUS ösztöndíjra kiválasztja, illetve a fogadó intézmény megfelelő tanulmányi programot vagy szakmai gyakorlatot tud biztosítani neki;
 • A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik (a Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt);
 • A nyertes hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után illetve a hazaérkezés után az OLS felületen).
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges (Learning Agreement).
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.


7. Kiutazás megvalósulásának és teljesítésének feltételei:

• A küldő intézmény ERASMUS ösztöndíjra kiválasztja, illetve a fogadó intézmény megfelelő tanulmányi programot vagy szakmai gyakorlatot tud biztosítani neki;
• A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik (a Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt);
• A nyertes hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után illetve a hazaérkezés után az OLS felületen).
• A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges (Learning Agreement).
• A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
• A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.

8. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva (külön kérelem és igazolás alapján!)
 • Támogatás szociális rászorultság alapján: 200 € /hó a hallgatói ösztöndíjon felül. Az Erasmus szociális támogatásra külön kell pályázni, a pályázati felhívás várhatóan májusban kerül kiírásra.Hallgatói ösztöndíj mértéke:

Fogadó ország Tanulmányi célú mobilitás
Magas megélhetési költségű országok
(Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
520 €/hó
Közepes megélhetési költségű országok
(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))
520 €/hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))
470 €/hó

 

 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.


Az ösztöndíj csupán kiegészítő támogatást nyújt, nem fedezi a felmerülő teljes költségeket.


9. Általános tudnivalók

Az Erasmus ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos alap-, kiegészítő, posztgraduális vagy doktori részképzésben vehet részt, elkészítheti diplomamunkáját, illetve a fogadó intézmény által szervezett szakmai gyakorlaton vehet részt.

Egy hallgató képzési ciklusonként maximum 12 hónap erejéig részesülhet ERASMUS hallgatói tanulmányi és/vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjban.

Az ösztöndíj időtartama függ a bilaterális szerződésben megadott hónapkerettől, a Kar/ intézet/tanszék által meghatározott tervektől, a fogadó egyetem tanévbeosztásától.

A tanulmányút csak akkor sikeres, ha a hallgató a vállalt külföldi tanulmányait eredményesen végzi el (minimum 3 tantárgy teljesítése, összesen legalább 15 kredit értékben), külföldön megszerzett tanegységeit a küldő intézmény elfogadja, és a küldő szak/tanszék a hallgató itthoni tanulmányaiba beszámítja.

Végzős hallgatók az utolsó tanulmányi félévük csak akkor élhetnek a külföldi tanulmányok lehetőségével, ha a kinti tárgyak beszámítása az abszolutórium megszerzése előtt megoldható. (Tehát pl. németországi kiutazás nem lehetséges!) A korlátozás alól kivételt képez az a helyzet, amikor a végzős hallgató vállalja, hogy nem szerez abszolutóriumot, tanulmányaival legalább egy fél évet csúszik.

Amennyiben a hallgató a szerződésben kitűzöttnél kevesebb időt tölt a fogadó intézményben, vagy nem tudja igazolni az ott teljesített tanulmányait, akkor a küldő intézmény a hallgatót az ösztöndíj részleges vagy akár teljes visszafizetésére kötelezheti.

A hallgató az ösztöndíj elnyerése után a küldő intézménnyel szerződést köt, mely magában foglalja az ösztöndíj időtartamát és a támogatás összegét is. Az ösztöndíjas köteles az elvégzett kurzusokról szóló igazolás másolati példányát, a kint tartózkodás időtartamáról pedig az eredeti tanúsítványt hazatérése után a küldő intézménynek átadni. Az ösztöndíjas köteles hallgatói beszámolót készíteni, melyet a Támogató (a küldő intézmény, valamint a Tempus Közalapítvány) részére az ösztöndíjas időszak lejártát követően 14 napon belül el kell juttatnia.


A pályázat beadási határideje 2021. március 12., Péntek 16.00 óra.

 

Pályázáskor benyújtandó dokumentumok:

1. aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva
2. online jelentkezési lap kitöltése
3. önéletrajz (CV)
4. lezárt félévek Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyv-kivonata
5. nyelvvizsga bizonyítvány, annak hiányában az Idegen Nyelvi Lektorárus igazolása a szükséges nyelvtudás megfelelő szintjéről
6. a fogadó intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
7. oktatói ajánlás (opcionális)
8. tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok (opcionális)

A pályázat beadásának helye:

 • BTK hallgatóinak a pályázatot kiíró tanszéki titkárságon, az
 • ÁJK, HTK, TFK, SZEK hallgatóinak a Kar Dékáni Hivatalában

  kell leadni a fenti határidőig ZÁRT BORÍTÉKBAN.

Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon megadott e-mail címen): 2021. március 30.

Kérdéseivel keresse a kari/tanszéki Erasmus koordinátorokat vagy az intézményi Erasmus koordinátort.

A határidőn túl beérkezett pályázatok értékelés nélkül kizárásra kerülnek!

 

További információk:
Egyetemi Erasmus Szabályzat
Tájékoztató ösztöndíjat nyert hallgatóknak

Közzététel: 2020.09.07.

Következő eseményekNo result...

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések