A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993-ban döntött több karral rendelkező egyetem megalapításáról. A döntést a Magyar Köztársaság Országgyűlése még ugyanazon év szeptember 21-én jóváhagyta. Ettõl az idõponttól kezdve az 1855-ben alapított és 1990-ben az Országgyűlés által egyetemi rangú intézményként megerősített Budapesti Református Teológiai Akadémia a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karaként, az 1839-ben alapított Nagykőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató és Tanítóképző Főiskola pedig az Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Karaként mûködik. Ezzel egyidejûleg alakult meg a Bölcsészettudományi Kar, 1998-ban pedig megkezdte működését az Állam- és Jogtudományi Kar. A Károli Gáspár Református Egyetem hivatásának tekinti a református hagyományoknak megfelelő differenciált, többszintû, széles bázisú, magasszintű oktatás megvalósításával a bibliai hagyományokhoz ragaszkodó bölcsészek, diakónusok, hitoktatók, jogászok, kántorok, lelkészek, szociális munkások, tanítók és vallástanárok képzését, tudományos fejlődésük elősegítését, az oktatás, nevelés és tudományos kutatás feltételeinek biztosítását, a református és a magyar felsőoktatás több évszázados örökségének ápolását, az egyházi és nemzeti felemelkedés szolgálatát. A Károli Gáspár Református Egyetem célja és feladata, hogy a nagy múltú református kollégiumok, Sárospatak, Pápa, Debrecen, Nagyenyed és Kolozsvár hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett református szellemiségben, több tudományterületen és több tudományágban folytasson egyetemi és fõiskolai alapképzést, általános és szakirányú továbbképzést, képes és alkalmas legyen tudományos kutatásra, doktori képzésre és fokozat odaítélésére, valamint habilitációs eljárás lefolytatására. A jogelődje révén több mint 155 éves Intézmény életére azzal a kívánsággal kérjük Isten áldását, hogy fenti küldetését minél teljesebben be tudja tölteni az elkövetkező évtizedekben.

Prof. Dr. Balla Péter
Rektor

Egyetemi minőségbiztosítási bizottság (EMB) dokumentumai

Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei (ESG)
Minőségbiztosítási folyamatelemzések, mérések (összefoglalók)

A Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet (továbbiakban Intézet) a Károli Gáspár Református Egyetemen működő önálló , központi kutatási-oktatási szervezeti egység. 

Az Intézet háttere az 1994. április 18-án a Fővárosi Bíróságon nyilvántartásba vett Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány, amely kezdetektől a KRE épületében működik.  Az Intézet szervezetileg önálló, a Rektor közvetlen felügyelete alatt működik.

Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; honlapja: www.hermeneutika-btk.eu

Intézet vezetője Dr. habil. Fabiny Tibor CSc egyetemi tanár.

Az Intézet célja az oktatási és kutatási feladatok ellátása a hermeneutika területén, kiadványok közrebocsátása és konferenciák szervezése.

I. Alapelvek

Az Intézet háttereként működő Alapítvány  református kezdeményezésű, de ökumenikus hátterű. Az egyes felekezetek sokszor hermeneutikai szempontok szerint különültek el egymástól, ezért a hermeneutikai kérdések tudományos vizsgálata csakis az egyes felekezetek szakembereinek bevonásával történhet. Vagyis: a hermeneutikai kutatómunka egy közös nyelv kidolgozásával hidat képez ma, az egyházak közötti és az egyházakon belüli megosztottság korában.

Ma érdemi kutatómunkát csakis a teológiai és bölcsészettudományi fakultások közös erőfeszítésével lehet végezni. A teológia és a bölcsészettudományok több évtizedes elszigetelése után az intézmény példát mutathat a tudományok napjainkban nélkülözhetetlen integrálására.

II. Célok

 • 1. Oktatás

Az Intézet rendszeres és alkalmi előadásokat és szemináriumokat szervez részint a BTK részint a HTK hallgatóinak.

 • 2. Kutatás és feladatok

A kutatást támogató különféle alapítványok aktuális projektjei: (1) bibliai tipológia és szépművészetek (Tibor Fabiny: The Lion and the Lamb. Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature. London: Macmillan, 1992); (2) A Biblia hatástörténete; (3) Az irodalomtudomány, a teológia  és a Biblia kapcsolata; (4) A reformáció korának hermeneutikája, különös tekintettel a korai angol reformáció időszakára

 • 3. Konferenciák

Az Intézet különböző felekezetek hazai és külföldi tagjainak meghívásával szervezi konferenciáit. A tudományos szakembereken kívül az értelmező közösségek és a gyülekezeti csoportok tagjai, legyenek bár liberális vagy konzervatív beállítottságúak, egyaránt meghívást kapnak. Az ilyen konferenciák fórumot biztosítanak az eszmecseréhez.
Az első nemzetközi konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen szervezte a Hermeneutikai Kutatóközpont , melyre 1995. július 21-22-én került sor Piliscsabán, A Biblia és az irodalom az egyetemi oktatásban címmel.
A második nemzetközi konferencia 1988 szeptemberében zajlott, ugyancsak Piliscsabán. Ennek társszervezője a zürichi Centre und Institut für Hermeneutik volt, címe: Szent és világi szövegek értelmezése, történelem és elmélet. A Dunamelléki Egyházkerület adott otthont 2007 májusában a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és a Bölcsészettudományi Kar Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke, valamint a Yale Egyetemen működő Jonathan Edwards Központ közös konferenciájának.
A Jonathan Edwards Európában címet viselő tudományos üléssorozat előadásai és referátumai könyv formában is megjelentek. 2008 őszén Irányváltás. Humán értelmiségeiek megtérése címen rendezett egy négy részes sorozatot.


Intézményvezető:
dr. Kun Miklós habil. professzor
Tudományos életrajz
Publikációs lista

 

Külső Munkatársak:
Szemerkényi Réka, tudományos munkatárs
Nagy János, történész
Németh István, egyetemi tanár

A Kremlinológiai Intézet kutatásának fő területe a 20. századi szovjet-orosz történelem, annak magyar vonatkozásai, kiemelten az 1956-os forradalom „fehér foltjainak” feltérképezése, valamint az egyházi vetületek. Ide tartoznak a klasszikus kremlinológiai diszciplínák: a „hidegháború”, a NATO és a Varsói Szerződés szembenállása, az olajháborúk és az olajválságok, a kényszermigráció, a nemzeti ellenállás, a rendszerváltás külpolitikája. Mindezek mellett az Intézet hangsúlyt kíván fektetni az 1956-os események – nemzetközi és magyarországi előzmények és következmények egyaránt – kutatására, az évfordulókon túlmenően is. Az Intézet kutatásait a maguk történelmi beágyazottságában végzi, művelődési, oktatási, kulturális és vallási gyökereivel együtt.
Az Intézetben páratlan kremlinológiai könyv, videó- és dokumentumgyűjtemény is található.
Az Intézet a tudományos kutatáson kívül a szakmai eszmecserét is igen relevánsnak tartja, ezért több konferenciát szervezett – az olajválságról, az 1968-as történelmi eseményekről –, az 1956-os forradalom fehér foltjairól, az 1947-es kékcédulás választásokról, az 1944-es délvidéki vérengzésekről. 2007 óta az aktuális politikai, gazdasági eseményekről szól Látleletek című konferenciasorozatunk.
A tervek között szerepel a Kremlinológiai Kiadványok című sorozat összeállítása, megjelentetése is, amely a konferenciákon elhangzott előadások anyagát, és az Intézetben zajló tudományos kutatások eredményeit összegezné.
A legfőbb cél egy olyan egyedülálló Intézet fent tartása, ahol a kutatás és az oktatás összekapcsolódhat, hatékony lehet.

Postai cím:
KRE BTK Kremlinológiai Intézet (1091 Budapest, Kálvin tér 9.)
Honlap: http://www.kre.hu

2018 őszén hívta életre az Egyetem a megújult Egyház és Társadalom Kutatóintézet műhelyeit.
A kutatóintézet vezetője: Prof. Dr. Hanula Gergely

Teremtésvédelmi Műhely

A Magyarországi Református Egyház teremtésvédelmi csoportja, az Ökogyülekezeti Mozgalom 2010-ben alakult meg a skót EcoCongregation mintájára. Elsődleges feladata az egyház szakmai segítése ökológiai és környezetvédelmi kérdésekben. A szervezetet egy lelkészekből és környezetvédelmi szakértőkből álló önkéntes testület, az Ökogyülekezeti Tanács irányítja. Ökumenikus szemléletű, együttműködik más keresztény felekezetek ökológiai munkacsoportjával, társadalmi szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel és nyitott minden keresztyén közösség részvételére. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, aktív tagja az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózatnak (ECEN).

A Mozgalom 2018 szeptemberétől a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézetében folytatja munkáját kezdetben Ökogyülekezeti Kutatóműhely, majd a névváltozást követően Teremtésvédelmi Műhely néven. A szervezet munkatársai: Dr. Kodácsy Tamás református lelkész (műhelyvezető), Szűcs Boglárka környezeti nevelő (referens) és Révai Mátyás humánökológus.

A kutatóműhely örömmel várja az egyház ökológiai felelősségvállalása iránt érdeklődő hallgatókat programjaira, előadásaira, kutatási programokba. A szervezetben lehetőség van szakmai gyakorlat elvégzésére, elsősorban kommunikáció szakos hallgatóknak önkéntes munka végzésére. Szakdolgozók és más érdeklődők számára is hozzáférhető és kölcsönözhető a teremtésvédelemmel kapcsolatos hazai és külföldi szakirodalom. Teológiai, gyakorlati környezetvédelmi, szemléletformálási, pedagógiai módszertani kérdésekben egyaránt szakmai támogatást nyújtanak, és szívesen bevonják a hallgatókat is. Rendezvények környezetterhelésének csökkentésében, optimális környezetmenedzsment kidolgozásában, fenntartható életmóddal kapcsolatos kérdésekben hátteret biztosítanak.

Programjaikról és az aktuális lehetőségekről a www.okogyulekezet.hu honlapon és Facebook oldalukon (Facebook/Okogyulekezet) tájékozódhattok.

RefCOO – a Református Művelődésért Kutatóműhely

A RefCOO – a Református Művelődésért Kutatóműhely munkatársai: Dr. Bársony Márton, Csöregi Csenge és Kanyó Ferenc. Bár ketten is dolgoznak önálló kutatásokon, a Műhely feladata elsősorban a rendezvényszervezés. Programjaik során igyekeznek olyan, egymástól távolinak tűnő világokat összekötni, mint a tudomány, a vallás, a magas- és a popkultúra, valamint a közélet világa. Minden rendezvényüknek legalább két arca kell, hogy legyen, de minél több van, annál jobb.

A RefCOO kiemelt rendezvénye a Marslakók sorozat, amelyben Vecsei H. Miklós kérdez külföldön jelentős tudományos karriert befutott magyar kutatókat. Az első Marslakókra március 20-án került sor az Átrium Színházban. Vendégük ez alkalommal Barabási Albert-László, világhírű hálózatkutató volt. A hallgatóknak ajánlják a KONFESZT című állandó rendezvénysorozatukat, amelynek a szervezését 2019-től a RefCOO vállalta fel. Félévenként két hétvégén egy-egy tömbösített KONFESZT alkalmat tartanak: februárban a mesterséges intelligenciáról esett szó, áprilisban pedig a magyar filmgyártás nemzetközi helyzetét és lehetőségeit járták körül. Minden témához neves szakértőket hívnak meg, alkalmaikat pedig úgy építik fel, hogy a hangsúly a hallgatók kérdésein legyen. Áprilisban vendégük volt Reisz Gábor (VAN, Rossz versek) és Ujj Mészáros Károly (Liza, a rókatündér, X – A rendszerből törölve).

A történelem iránt érdeklődő hallgatóknak ajánlják a Károli Históriás Vitaestek rendezvénysorozatot, amelynek „premierjére” a tréninghéten kerül sor. A program legfontosabb célja, hogy a magyar őstörténet és középkor vitatott kérdéseit járja körül. Céljuk, hogy egymás mellett, élő vitában szembesítsék egymással a közszájon forgó mítoszokat, a modern kutatási eredményeket és a népszerű különvéleményeket. A tréninghétre Szabados György történészt és Buzás Gergely régészt hívták meg, akik a székesfehérvári királysírokról ütköztetik álláspontjaikat.

Programjaikról a Facebook/RefCOO oldalon tájékozódhattok.

Reformáció Öröksége Műhely

A Reformáció Öröksége Műhely tevékenységét két fő csomópont köré szervezi. Egyrészt a református múlttal és identitással kapcsolatos kutatásokat kezdeményeznek és koordinálnak. Támogatják a „Kulturális ellenállás Tiszáninnen a kommunizmus idején” című munkát, valamint a gályarabságot szenvedett prédikátorok emlékezetének új szempontú feldolgozását. A református önazonosság legtartósabb szimbóluma a gályarabság lassan 350 éves története, amely történeti hagyományunk része, és ma is alkalmas a regionális és lokális református közösségek, gyülekezetek identitásának, kulturális-egyházi énképének megerősítésére. A Nemzeti Emlékezet Bizottságával együttműködve nekifogtak a hetvenes-nyolcvanas években kibontakozott, többek között a népi-nemzeti ellenzékhez tartozó szereplők, illetve református egyháztagok Erdély-járásának kutatásához is. Azt vizsgálják, milyen tényezők vezettek oda, hogy a rendszerváltás korának egyik meghatározó témája lett a határontúli magyarság ügye. Arra is kíváncsiak, mely személyek, hálózatok játszottak meghatározó szerepet e „civil mozgalomban”.

Tevékenységük másik fő vonulata a református múltat feldolgozó, a köz- és felsőoktatásban egyaránt használható ismeretterjesztő tartalmak előállítása. Részt vállalnak a református egyház és 1919 kapcsolatát vizsgáló őszi HIT-konferencia szervezésében, és elindítottak egy „református wikipédia”, azaz internetes tudástár előkészítését is. Céljuk, hogy az érdeklődők szakértők által írt igényes, de könnyen fogyasztható szócikkeket olvashassanak az elmúlt 500 év minden fontos protestáns személyéről, eseményéről és fogalmáról. Végül, de nem utolsósorban egy „Reformátusok és Trianon” munkacímű rövid dokumentumfilm elkészítésén dolgoznak, amely a békediktátum századik évfordulójára időzítve mutatja majd be a magyar reformátusság szétszakításának és utódállami újjászervezésének folyamatát.

Terveik között szerepel a felsorolt témákba vágó kurzusok, ismeretterjesztő előadások tartása, és várják a célkitűzéseik iránt érdeklődő egyetemista önkéntesek jelentkezését is.

Romológia Kutatóműhely

A Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Romológia Kutatóműhelye 2015 tavaszán került megalapításra. A kutatóműhelynek megalakulása óta két állandó munkatársa van: Hajnáczky Tamás és Landauer Attila.

Hajnáczky Tamás fontosabb kutatási területei a Kádár-korszak cigánypolitikája, illetve a Horthy-kor meghatározó, de eddig kevéssé kutatott cigány szervezete, a Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete. Az utóbbi években megjelent legfontosabb könyve a 2015-ös megjelenésű „Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek.” - Cigánypolitika dokumentumokban 1956–1989 című forráskiadvány, amely hazánk szocialista korszakának legfontosabb cigánysággal kapcsolatos dokumentumaiból nyújt egy szinte a teljességre törekvő, átfogó, bőséges válogatást. 2017-ben Hajnáczky Tamás nyerte a cigánykutatás legpatinásabb nemzetközi szervezete, a Gypsy Lore Society fiatal kutatóknak kiírt cikkpályázatát, s ezzel publikációs lehetőséget kapott a társaság Romani Studies című folyóiratában.

Landauer Attila jelenlegi főbb kutatási területei a Kárpát-medencei cigány népesség és a történelmi egyházak kapcsolatai, valamint a hazai cigány holokauszt. Legfontosabb, közelmúltbeli munkája a 2016 őszén megjelent, A Kárpát-medencei cigányság és a keresztyén egyházak kapcsolatának forrásai (1567–1953) című kiadvány. E könyv az 1567-es Debreceni Zsinattól közel négy évszázadot átfogva dolgozott fel három, a hazai cigánysághoz kapcsolódó, s egymástól történetileg nehezen elválasztható témát, a cigány népesség iránti egyházi felelősség és tudományos érdeklődés, valamint a cigányság iskoláztatásának történetét. Landauer Attila e könyvéért és a magyarországi cigány holokauszt feltárására irányuló kutatásaiért 2018 januárjában Raoul Wallenberg-díjban részesült.

Az intézet munkatársai elsősorban a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán és Pedagógiai Karán folytatnak oktatói tevékenységet, illetve rendszeres előadói az évente kétszer megrendezésre kerülő Károli Közösségi Napok (Tréninghét) programjainak is.

Erasmus Iroda


Üdvözöljük az Erasmus Iroda honlapján

Az Erasmus program lényege
Ha a kiutazók között vagy
Tanulmányi mobilitás
Szakmai gyakorlat mobilitás
Oktatói mobilitás
Személyzeti mobilitás
Formanyomtatványok
Kiutazási lehetőségek (Erasmus-szerződéseink)
Hallgatói beszámolók
Erasmus kiegészítő támogatások
Elérhetőség

KRE ID code: HU BUDAPES10 

EUROPEAN UNIVERSITY CHARTER
 

Elérhetőségünk

Intézményi Erasmus koordinátor:

Németh Katalin Anna
Rektori Hivatal
Cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9., 14-es szoba
Tel.: (+36 1) 455 9060
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hallgatói fogadóidő:

     •    kedd: 14.00-17.00
     •    csütörtök: 9.00-11.00


Kari Erasmus koordinátorok:

Orovecz Sándor
Állam és Jogtudományi Kar
Cím: 1042 Budapest, Viola utca 2-4.
Tel.: +36 1 370 8601/110 mellék
Fax: +36 1 370 8601/109 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Vassányi Miklós
Bölcsészettudományi Kar
Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 4.
Tel.: +36 1 483 2906
Fax: +36 1 483 2905
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mócza Attila
Tanítóképző Főiskolai Kar
Cím: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
Tel.: +36 53 350 885
Fax: +36 53 351 393
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Kocsev Miklós
Hittudományi Kar
Cím: H-1092 Budapest, Ráday utca 28.
Tel.: +36 1 218 0266/227  mellék
Fax: +36 1 217 2403
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Magyar Református Egyház elmúlt száz éve életútinterjúk tükrében

2010-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának projektünkhöz nyújtott támogatása három életútinterjú elkészítését tette lehetővé. 2013-2014-ben a Tiszántúli és a Dunántúli Református Egyházkerület támogatásával újabb három, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával pedig 18 interjú készült el.

Az átlagosan 10-12 órás interjúk rövidített, szerkesztett változatával, a beszélgetőtársaink családját, felnövekedését, lelkészi szolgálatuk helyszíneit bemutató fotókkal, valamint a lelkészek 5-6 generációs családfájával ismerkedhetnek meg a weblap látogatói. A szó szerint lejegyzett nyersinterjúk nem publikusak, azonban kutatók által helyben tanulmányozhatók.

A református lelkészek mellett lelkészfeleségeket és özvegyeket éppúgy megszólaltattunk, mint teológiai tanárokat, tudós könyvtárost, református gimnáziumok tanárait, igazgatóját, valamint két interjú erejéig bepillantást nyerhettünk a határon túli magyar református világba is.

Dr. Sepsi Enikő
KRE – Bölcsészettudományi Kar
dékán

Hosszú Gyula
projektvezető

A projekt munkatársai:

Interjúkészítés: Bartha Ákos, Eperjesi Zoltán, Fekete Zsuzsa, Hornyák Máté, Hosszú Gyula, Németh László, Oláh Katalin, Szilágyi Zsolt, Takács Dániel, Tímár Lajos

Interjúszerkesztés: Bernáth László, B. Nagy Tünde, Kádár Judit, Oláh Katalin, Takács Dániel

Videó: Hosszú Gyula, Kovács Gergely Botond, Kádár Anna, Németh Anna


Életútinterjú filmek


 

Adorjáni Albert

Ady Béláné

Asztalos Zoltán

Asztalos Zoltánné

Bagdy Emőke

Biró István

Borza Zoltán

Cséplő Ferenc

Cseri Kálmán

Dankó Imréné sz. Mikó Margit

Dávid Lajos

Endreffy Jánosné

Farkas Béláné

Fekete Csaba

Fülöp G. Dénesné Suba Ilona

Horváth Emil

Kántor Ervin

Kertész Andorné Dr.

Keveházi László

Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán özv

Korsós István

Kozma Zsolt

Labossa László

Lengyel László

Lenkeyné Semsey Klára Dr.

Magyar László

Molnár Kálmán

Ötvös László Dr.

Papp Lászlóné

Pásztor Jánosné

Pohóczky Béla

Rácz László

Szőts Dániel Dr

ThDr. Liptai Lothár

Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke özv

Vajna Lajos és Vajna Lajosné sz. Császár Katalin

Victor István 

Zászkalicky Pál

Zászkalicky Pálné

2023

31 July - 13 August 2023, Asia-Europe Institute, Universiti Malaya

 

AEI-ASEM Summer School 2023

Program details

31 July - 13 August 2023, Asia-Europe Institute, Universiti Malaya

The AEI-ASEM Summer School is an ongoing initiative to enhance the balanced mobility of students, researchers and academics between Asia and Europe in line with one of the decisions of ASEMME 4 in May 2013, Kuala Lumpur. The AEI-ASEM Summer School is driven by various eclectic approaches that emphasize on interdisciplinary learning, intercultural exchanges, cultural immersion, and appreciation to inclusiveness, cultural diversity and harmony-building in the Asian region. 


 

28th International Summer University 2023

 

28th International Summer University

Call for Application

25 June - 30 June 2023, iASK in Kőszeg

The Institute of Advanced Studies in Kőszeg offers a special offer for international and Hungarian students of its partner Széchenyi University to attend the 28th International Summer University in Kőszeg located at the Austrian border, 2 hours by train from Győr.

Students attending Hungarian universities need to cover only their accommodation, for which a contingent in a hostel is reserved till 13th of June. (2-3 bed accommodation is also available to optimize costs), or else book individually in the city. In case of attending the whole event, credits will be granted, but it is also possible to attend only part of the program. An exciting academic program, catering - lunches, opening reception on Sunday, wine-tasting on Monday and the trip to Vienna to visit United Nations institutions as well as the Diplomatische Akademie Wien (Vienna School of International Studies (da-vienna.ac.at) is included in the program.

Here is the link of the event

28th International Summer University in Kőszeg - Brokers and Guardians of Peace - iASK - Institute of Advanced Studies Kőszeg

We would like to ask for application preferably by 13th June, 2023.

 

University of São Paulo in Brazil logo


InnScid 2023 on Global Circulation of Research Data

Call for application

24 July - 04 August 2023, University of São Paulo in Brazil

The Science and Innovation Diplomacy (InnSciD SP) School on Global Circulation of Research Data, funded by the São Paulo School of Advanced Science Programme of FAPESP (http://espca.fapesp.br), will take place at the University of São Paulo in Brazil from 24 July to 04 August 2023.

Caucasus University logo


Caucasus University Summer School 2023

Website

16 - 23 July 2023, Caucasus University, Georgia

“Wine and Dine Study Tour in Georgia”

Discover Georgia and make friends while learning.

The program is designed to give students unique experience to explore Georgia and its winemaking history and to provide unmatched learning opportunity.

Key information:

 • Dates: 16-23 July
 • Location: Tbilisi, Georgia
 • Application deadline: 15thof June
 • Payment deadline: 20thof June
 • Participation fee: 500 €


Participation fee includes:

 • Program fee;
 • Access to any facilities available at campus;
 • Course Materials;
 • Welcome reception;
 • Farewell Dinner;
 • Tbilisi City Tour;
 • Mtskheta City Tour;
 • Kakheti City Tour;
 • Company Visits;
 • Georgian cuisine master-class;


Application Deadline:
 15 June 2023.

University of São Paulo in Brazil logo


InnScid 2023 on Global Circulation of Research Data

Call for application

24 July - 04 August 2023, University of São Paulo in Brazil

The Science and Innovation Diplomacy (InnSciD SP) School on Global Circulation of Research Data, funded by the São Paulo School of Advanced Science Programme of FAPESP (http://espca.fapesp.br), will take place at the University of São Paulo in Brazil from 24 July to 04 August 2023.

PISU Summer University logo


Prishtina International Summer University

Website

3 July - 14 July 2023, University of Prishtina "Hasan Prishtina"

The University of Prishtina is glad to announce the open call for students interested in taking part in the PISU 2023, 22nd edition. This is a fantastic opportunity to capitalize on your potential and widen your horizon across 14 courses delivered by international experts.

Do not miss the chance of becoming part of an innovative learning community that values ‘humans’ as contributors and co-builders in shaping new meanings and cultural identities. Open to both international and Kosovo's students, the PISU serves as a catalyst for academic and cultural encounters, attracting international academics and students across four continents. Apart from studying a course that matches your interests, you will enjoy excursions, cultural programs and extracurricular activities to explore the beauty of Kosovo.


Vienna Doctoral School of Philosophy Summer School 2023

Website

10 - 12 July 2023, University of Vienna

Ethical theorists often take positions, whether by accident or on purpose, that entail strong divisions in who (or what) counts as having moral status. Whether in respect of marginalized groups, future generations, or impersonal entities (like the environment), concerns of inclusivity are at the forefront of contemporary ethical discussions. These discussions may take place on the more abstract level of meta-ethics, as certain theories may distribute moral agency on the basis of rational capacities that non-human animals—and some humans (e.g., very young children)—arguably lack. […]

They strongly encourage students working in all areas of philosophy and neighbouring disciplines (e.g., gender studies, sociology, queer theory, or medicine) to apply.

Application Deadline: 31 March 2023 - extended


DAAD-Sommerseminar 2023

Brochure | Website

17 - 21 July 2023, University of Passau

Das DAAD-Sommerseminar wird durch die Initiative Perspektive Osteuropa am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen (Prof. Dr. Thomas Wünsch) organisiert und durch den DAAD im Rahmen des DAAD Alumni-Programms aus Mitteln des Auswärtigen Amts (AA) gefördert.

Application Deadline: 24 April 2023


Gori University International Summer School: Georgian History and Culture

Brochure

24 July - 28 July 2023, Gori State University

Gori State University is organizing an international summer school where students will have the opportunity to learn more about Georgia and meet other like-minded students, to encourage intercultural dialogue. The school aims to provide the students with the environment that will ecourage intercultural dialogue, which is crucial in today's world. The students will have the opportunity to meet students of different professions and disciplines, from different universities, build connections, which will benefit their future careers and make friends for life. At the end of the course, the participants will be awarded with certificate of participation.


17° Summer School: MIGRANTS HUMAN RIGHTS DEMOCRACY

Brochure

19 June - 24 June 2023, Università degli Studi di Palermo

The Summer School is an international event aimed at academics, practitioners, BA and MA students, professionals working in the fields of forced migrations, human mobilities, refugees and humanitarism. The Summer School offers an international context in dealing with human rights field, displaced lives and vulnerability in the Euro-Mediterranean area issues aimed in Palermo. The registration fee (€ 600) provides academic program, didactic material, conference kit, coffee breaks, lunches, monumental tours; travel and accommodation costs are not included. Experts and guest speakers contribute to the studio by giving dynamic lectures or presenting case studies.

Application Deadline: 1 May 2023


European Studies Austrian Arbitration Academy & German Language Courses

Brochure | Website

15 July - 12 August 2023, University of Vienna

Today the program provides a multidimensional survey of the present development of Europe and the European Union (EU). Participants will study both the decision making processes within the EU institutions as well as various aspects of European political culture. The program aims at contributing to an increased understanding of the EU and its possible future shape.

Application Deadline: 30 April 2023

8th International Summer School: Medical Law and Bioethics
"Minors' Health: Legal, Medical and Bioethical Aspects"

Brochure | Website

2 July - 7 July 2023, Aristotle University of Thessaloniki

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the 8th International Summer School: Medical Law and Bioethics “MINORS’ HEALTH : LEGAL, MEDICAL AND BIOETHICAL ASPECTS”, a 40-hour course which will take place in hybrid format (on-site and remotely via ZOOM platform).

Application Deadline: 31 May 2023

Well-being and Entrepreneurship for All: Develop your business skills and explore the key to happiness

Brochure

21 August - 1 September 2023, IES, University of Ostrava

This summer school is designed for all students. We believe that business essentials and well-being are topics relevant to all of us. Students will get outstanding theoretical and hands-on experience. The programme consists of classroom lectures, field trips and practical exercise.

Application Deadline: 16 April 2023

SUMMER SCHOOL I 2023

"The Right to Disagree - Human Rights and Freedom of Expression in Europe Today"

website

12 June - 7 July 2023, IES, University of Tübingen

This program, taught in English, focuses on the importance of freedom of expression as a basic human right and as a core value of democratic societies in Europe today. How is freedom of expression under attack in Europe? What is populism and why is it a threat to democracy? What is the nature and intention of hate speech? Courses will rely on various scientific perspectives to focus on the challenges that European societies face, especially populist parties, and movements. We will also get out of the classroom and meet with European politicians and experts in these fields.

Application Deadline: 26 March 2023

SUMMER SCHOOL II 2023

"Quo vadis Europe? The EU and the Question of Identity"

website

12 June - 7 July 2023, IES, University of Tübingen

This program, taught in English, deals with the general dynamics of European Integration and with the EU as a unique political system consisting of very diverse member states with distinct national cultures. The past decades have seen the emergence of a plethora of challenges that could threaten the community’s “we feeling” – hence, what held its societies together. Courses cover current European debates on the possibility of a European iden-tity and ask whether the EU is fit enough for the future. We will also get out of the classroom and meet with European politicians and experts in these fields.

Application Deadline: 26 March 2023

SUMMER SCHOOL III 2023

"The EU in Permanent Crises? Perspectives, Challenges, Solutions"

website

1 August - 25 August 2023, IES, University of Tübingen

This program, taught in English, deals with the political and societal dynamics of European Integration and with the EU as a unique multi-level political system. The past years have seen the EU facing a lot of criticism from various sides and a plethora of challenges threaten the community - internally and externally - and what held its societies together for a long time. Hence, courses cover the current challenges Europe and the EU face today: Brexit, political fragmentation and radicalization, and war.​ We will also get out of the classroom and meet with European politicians and experts in these fields.

Application Deadline: 16 April 2023

GRAZ INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL SEGGAU 2023

website | flyer and poster

2 - 15 July 2023, Seggau Castle - Leibnitz - Austria

For internationally oriented, highly motivated students from all disciplines and all levels who wish to deepen their understanding of current European and international affairs by studying and discussing global developments and challenges, reflecting aspects of individual and collective identities.

Application Deadline: 31 January 2023

 

 

» Testnevelés kötelező kritériumtantárgy

 

» Sportiroda elérhetősége

» Sportközpont

» Szabadidős tevékenységek a Károlin

» Sportoló hallgatóink, akikre büszkék vagyunk

» Sporthíreink

 

 

Kötelező testnevelés a 2023-2024-es tanévben

A 2022/2023-as tanévre az Egyetem nagyszabású sportfejlesztés keretében megindította az első kötelező testnevelés órákat, így a hallgatók több sportág közül választhatnak felmenő rendszerben.

A 2023/2024-es tanévben a következő tárgyak közül választhatnak a hallgatók:

 • Funkcionális köredzés: A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen az evezés, az erősítés és a funkcionális köredzés módszertani sajátosságaival. A heti kétszer negyvenöt percben külön figyelmet fordítunk az evezés mozdulatsorának helyes elsajátítására és végrehajtására, az izmok és ízületek helyes terhelésére, a nyújtó gyakorlatok megfelelő kivitelezésére. Hiánypótló mozgásforma, nem csak fiúk számára!
  Helyszín: R6 Konditerem
  Időpont: Kedd, Szerda, Csütörtök 8:00 - 9:30 és 10:00 - 11:30
  Oktatók: Sinka Flóra, Pergel László, Koncsik Dominik, Boros Bálint

 • Zumba: Zumba óráink lehetőséget teremtenek hallgatóink számára, hogy bekapcsolódjanak egyetemünk egyik legvidámabb, zenés-táncos edzésformájába, és egy kiváló csapat részévé váljanak. Fiatal oktatóink nem csak a minőségi mozgásra, hanem a jó hangulatra is kiemelt figyelmet fordítanak, így a zumba órák egy kihagyhatatlan választásnak bizonyulnak. Húzzátok fel a tánccipőt és gyertek!
  Helyszín: R6 Fitneszterem
  Időpont: Hétfő, Kedd, Szerda 8:00 - 9:30 és 10:00 - 11:30
  Oktató: Szabó Lili

  Helyszín: D25 Tornaterem
  Időpont: Hétfő és Péntek 8:00 - 9:30
  Oktató: Angyal András

 • Röplabda: Az egyetem legnépszerűbb csapatsportága, mely nem maradhat ki a kötelező testnevelés sportos kínálatából sem. A röplabda igen aktív sport, különösen alkalmas rugalmas, gyors feladatok gyakorlására. Fejleszti a motoros képességeket és úgy, mint számos más sportág ez is fegyelmet és önuralmat tanít. Egyetemi csapataink évről-évre a legjobbak között szerepelnek a bajnokságokban, ezért kiemelten fontos számunkra a gólya-utánpótlás.
  Helyszín: D25 Tornaterem
  Időpont: Hétfő és Péntek 10:00 - 11:30 és 12:00 - 13:30
  Oktató: Szlávik Boglárka

 • Aerobik: Az aerobik egy zenére végzett tornagyakorlatokból álló mozgásforma, amely sok izomcsoportot mozgat meg egyszerre. Kiváló közösség építő program. Már előző tanévben is nagy népszerűségnek örvendett a Károli egyetem hallgatói körében, így idén is nagy lelkesedéssel várunk mindenkit ez a foglalkozáson.
  Helyszín: R6 Fitneszterem
  Időpont: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök 12:00 - 13:30 és 14:00 - 15:30
  Oktató: Varga Rebeka

 • Stretching: Azoknak, akik a kevésbé dinamikus, lassabb mozgásokat kedvelik, kínálunk egy speciális óratípust - a strechinget. Heti egyszeri alkalommal lehetőség nyílik a test nyújtására, erősítésére, pihentetésére és belső fókuszálásra. Ez a mozgásforma kiváló választás lehet azok számára, akik koncentrációs nehézségekkel küzdenek és egy kis kikapcsolódásra vágynak. Nem csak vizsgaidőszakokban ajánljuk!
  Helyszín: D25 Fitneszterem
  Időpont: Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek 10:00 - 11:30 és 12:00 – 13:30
  Oktató: Magyar Zsófia

 

Sportiroda elérhetőségei:

Rektori Hivatal – Sportiroda
Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 6.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Sportigazgató: Sárfalvi Péter
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 70 668 7344

Sport koordinátor: Dorozsmai Gábor
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 70 489 7567

Szakmai menedzser: Dr. Szabó Noémi
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 20 221 5815

Kommunikációs asszisztens: Trócsányi Hanna
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 30 338 9849

 

Sportközpont

SportközpontEgyetemünk egy nagyszabású beruházás keretében újította fel az intézmény legújabb épületét, mely így egyben a Károli sportéletének központja is lett. A komplexum külső és belső megjelenése, infrastruktúrája lenyűgöző.

Elhelyezkedése, felszereltsége alapján tökéletes helyszínt biztosít mind az edzések, mind a sportesemények szervezésére, valamint méltó hazai pálya csapataink számára, ahol versenytársaikat fogadhatják.

A röplabda-válogatott számára az állítható versenyháló, a kiválóan látható felfestések és a több mint hét méteres belmagasság garantálja a tökéletes körülményeket mind edzések, mind mérkőzések esetére.

Termünk felszereltsége kiválóan illeszkedik kosárlabdázóink szükségleteihez. A tömöracél, horganyzott kosárgyűrűk és a kiváló minőségű labdák nagyszerű élményt biztosítanak minden résztvevő számára.

Szabadidős tevékenységek a Károlin

Sportkisokos

Sportos kisokos
Sportos handbook 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem életében hatalmas mérföldkő volt, hogy 2023. január 1-jén megalakult a KRE SC. Az egyesület indulása óta eltelt időszak legfontosabb feladata a szakosztályok létrehozása, magas színvonalú edzés, - és versenyzési lehetőség, illetve megfelelő sportruházat és kiegészítő felszerelések biztosítása volt sportolóink számára.

Kiemelt csapataink:

 • Női kézilabda Budapest I.
 • Női Röplabda NB II.
 • Férfi Futsal NB III.


A szakosztály jelenlegi és tervezett sportkörei:

 • kosárlabda
 • kispályás labdarúgás
 • futsal
 • vitorlás
 • evezés
 • kidobós
 • sakk
 • e-sport
 • természetjárás
 • futás/tájfutás
 • mountain bike
 • lövészet
 • floorball
 • asztalitenisz


További információk és aktuális pályázati felhívások:

Sport a Károlin (kre.hu)
KRE Ösztöndíj program
KRE SC honlap

Sportoló hallgatóink, akikre büszkék vagyunk

Pigniczki Fanni portré

PIGNICZKI FANNI

olimpikon, világbajnoki bronzérmes ritmikus tornász
kétszeres Egyetemi Világjátékok aranyérmes
pszichológia szakos hallgató

Márton Anna portré

MÁRTON ANNA

világbajnok magyar kardvívó
pszichológia mesterszakos hallgató

Veres Amarilla portré

VERES AMARILLA

paralimpiai bajnok párbajtőrvívó, paralimpiai bronzérmes női párbajtőr csapatban, világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, jogász szakos hallgató

SZABÓ GABRIELLA

SZABÓ GABRIELLA

Háromszoros olimpiai, világ- és
Európa-bajnok kajakozó,
joghallgató

DEÁKI DÓRA

DEÁKI DÓRA

KEK-győztes, Bajnokok Ligája-ezüstérmes kézilabdázó, 
germanisztika szakos hallgató

KÁRPÁTI EMESE

KÁRPÁTI EMESE

Többszörös felnőtt magyar bajnok
és kétszeres MEFOB aranyérmes, 
Európa-bajnoki és Európa-kupabronzérmes, felnőtt Világkupa ezüstérmes, válogatott judós, 
joghallgató

VAJDA LUCA

VAJDA LUCA

Európa-bajnoki és Strand
Világjátékok ezüstérmes, nemzeti válogatott strandkézilabdázó, 
joghallgató

Bánhidi-Farkas Petra portré

BÁNHIDI-FARKAS PETRA

Kétszeres Európa-bajnoki
ezüstérmes és többszörös országos
bajnok, nemzeti válogatott távolugró, 
szociálpedagógia szakos hallgató

Szücs Fanni portré

SZÜCS FANNI

Kétszeres Európa-bajnok,
Bajnokok Kupája és EBT Masters Final
győztes, valamint többszörös országos
bajnok, nemzeti válogatott 
strandkézilabdázó, joghallgató

Sporthíreink

Károli Sportnap

Őszi sportnap a Károlin

Bővebben ...

EB malaga fotó

A Károli csapata Európa második
legjobb egyetemi strandkézilabda
csapata!

Bővebben ...

ritmikus sportgimnasztika fotó

Pigniczki Fanni bronzérmes lett
a világbajnokságon

Bővebben ...

ritmikus sportgimnasztika fotó

Dupla arany ritmikus
gimnasztikában az Egyetemi
Világjátékokon

Bővebben ...

strandröplabda fotó

Két hallgatónk is indul
az Egyetemi Világjátékokon

Bővebben ...

strandröplabda fotó

Károlis sikerek a strandröplabda
bajnokságon

Bővebben ...

strandröplabda fotó

Egyetemünk szervezi
az idei Strandröplabda MEFOB-ot

Bővebben ...

KRESC - MEFOB

Veretlenül nyerte meg
a bajnoki címet a Károli

Bővebben ...

sakktábla képe

Először rendeztek sakkbajnokságot
egyetemünkön

Bővebben ...

evezés a Dunán a Sportnap keretében

Tavaszi Sportnap a Károlin

Bővebben ...

Korábbi sport híreink (Archívum)

Anglia (Egyesült Királyság)

Bradford College

Ausztria

Universität Wien

Karl-Franzens-Universität Graz

Kirchliche Pädagogische Hochschule

Belgium

Katholieke Universiteit Leuven

Universiteit Gent

Vrije Universiteit (Brüsszel)

Artesis Plantijn Hogeschool (Antwerpen)

Csehország

Masaryk University

Észak-Írország (Egyesült Királyság)

Queen’s University Belfast

Észtország

Tartu Ülikool

Tallinn University

Finnország

University of Helsinki

Franciaország

Université de Bretagne Occidentale

Institut Catholique de Paris

Université Cote D’Azur

Université Paris Nanterre

Université de Rennes

Görögország

Panteion University

Hollandia

Rijksuniversiteit Groningen

Vrije Universiteit Amsterdam

Christelijke Hogeschool Ede

Universiteit Leiden

Utrecht University

Marnix Academie

Izland

University of Akureyri

Írország

University of Limerick

Lengyelország

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Jesuit University Ignatianum

Litvánia

LCC International University

Németország

Universität Potsdam

Goethe Universität Frankfurt am Main

Universität Passau

Universität des Saarlandes

Otto Friedrich Universitat Bamberg

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Universität Leipzig

Universität Tübingen

Universität Bielefeld

Martin Luther University

Norvégia

NLA University College

Olaszország

Universita' degli Studi di Padova

Libera Università Maria SS. Assunta (Róma)

Universita' degli Studi di Foggia

Universita’ degli studi di Firenze

Universita’ degli studi di Palermo

Portugália

Universidade Nova de Lisboa

Instituto Universitário de Lisboa

Universidade Católica Portuguesa

Románia

Kolozsvári Protestánst Teológiai Intézet

Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem

Partiumi Keresztény Egyetem

Spanyolország

Universidad de La Rioja

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Salamanca

Universidad de Cordóba

Universitat Jaume I

Universidade de Santiago de Compostela

Szlovákia

Pavol Jozef Šafárik Egyetem (Košice/Kassa)

Selye János Egyetem

Szlovénia

Univerza v Ljubljani

University of Maribor

Törökország

Marmara University

Istanbul University

Blog

Új rovat indult a KRE honlapján: ezen a felületen a hallgatóinkat foglalkoztató témákról gondolatébresztő írásokat jelentetünk meg. Blogunkban örömmel közölnénk az Önök érdekes, a református értékekkel összeegyeztethető cikkeit, írásait is – de szívesen fogadunk téma-javaslatokat is a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Határidő nincs, a cikkeket illetve téma-javaslatokat folyamatosan várjuk.

 

Elütötte a HÉV, majd a kamion, de mindenben meglátja a jót
Átélt két életveszélyes balesetet: 15 évesen kilépett a HÉV elé – 16 helyen tört a koponyája, kómába esett –, négy évvel később pedig egy kamionnal találta szemben magát – ezúttal mindkét lábát amputálni kellett. Endrédi Tamást, harmadéves pszichológia szakos hallgatót kérdeztük arról, hogy ami halálközeli élmény és trauma a legtöbb embernek, neki hogyan lehetett kaland és lehetőség, miként határozta meg a döntéseit, és ezután hogyan kezdett el komolyan sportolni. Tovább...


Ha teheted, élj a lehetőséggel! – miért érdemes Erasmusra pályázni egyetemi éveid alatt?
Az életre szóló élmények és tapasztalatok, az új barátságok születése mellett személyes fejlődési lehetőséget is tartogathat egy-egy külföldi tanulmányút. Egyetemünk a külföldi tanulmányokat Károli GO Ösztöndíjjal is támogatja. Az Erasmus+ tanulmányi célú részképzésben részt vevő hallgatók a fogadóország szerinti, aktuális Erasmus+ alapösztöndíjukon túl plusz egy havi összegnek megfelelő ösztöndíjban is részesülhetnek. Most következő interjúnkban két károlis hallgatót kérdeztünk az Erasmussal kapcsolatos tapasztalatairól. Tovább...


„nekünk a nagy egész emberről kell gondolkodnunk” – interjú Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológussal, a Károli Szabadegyetem pódiumbeszélgetésének következő vendégével Tovább...

 

 

 


„olyan felelős fiatal értelmiségieket akarunk elindítani az életbe, akik egykoron átveszik tőlünk a stafétabotot"– interjú Prof. Dr. Trócsányi László rektorral, aki február 1-je óta vezeti intézményünket Tovább...

 

 

 


Az angyali lélek egyensúlya
Gulácsi Gábor kommunikáció- és médiatudomány mesterszakos alumni hallgató alkotása Tovább...

 

 

 


„Mit találsz a szavakon túl?” – interjú a Platon Karataev alapító tagjaival Tovább...

 

 

 


“Ez a mi szerelem projektünk” – Interjú a Platon Karataev együttes két tagjával, Balla Gergely és Czakó-Kuraly Sebestyén károlis hallgatóval Tovább...

 

 


„Bízom benne, hogy a jövő református elitje a Károli Egyetemről fog kikerülni” – interjú Balog Zoltán püspökkel, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökével Tovább...

 

 


„Tudom, hogy nincsenek véletlenek, hiszek a Jóisten gondviselésében és irányításában, ezért boldog vagyok, hogy minden így alakult és nem a színész szakmát kezdtem el először.” – interjú Kisfaludy Zsófia színművésszel Tovább...

 

 


„A kimondott hurrá-optimizmus távol áll tőlem, de itt tényleg úgy éreztem magam az első perctől kezdve, hogy végre megtaláltam a helyem.”
– Simon Márton költővel nemcsak új kötetéről, de arról is beszélgettünk, hogy miért kezdett el verseket írni, hol találkozott a japán irodalommal, és hogyan találta meg a helyét a Károlin. Tovább...

 

 


„A szépség múlandó, de a tudás örök” – interjú Magyarország Szépével
– Koroknyai Virág hazánk szépségkirálynője és egyetemünk hallgatója, gyermekkora óta modell. 12 évesen kijutott a Little Miss World versenyre, ahol megszerezte a Little Miss Europe címet, 2017-ben pedig elnyerte a Magyarország Szépe címet és tavaly óta elsőéves joghallgató a Károlin. Elért eredményeiről, tapasztalatairól és terveiről kérdeztük. Tovább...

 

 


Mindennapi lájkjainkat add meg nekünk ma
– Kerekasztal-beszélgetés a közösségi média mindennapos, életünkre gyakorolt hatásáról Tovább...

 

 


A Károli Könyvműhely születése
– A Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös sorozata, a Károli Könyvek méltán nagy népszerűségnek és ismertségnek örvend: immár 10 éve jelennek meg újabb és újabb kötetek minden évben különböző témákban és műfajokban. Az alábbi interjúban Prof. Dr. Sepsi Enikővel, a Könyvműhely létrehozójával, a Károli Könyvek sorozatszerkesztőjével beszélgetett Szabó Júlia. Tovább...

 

 


„… újságírók nem szoktak ilyeneket tudni. Mondtam, hogy onnan tudom, hogy fizikus is vagyok. Azt mondta, hogy jó beszélni valakivel, aki érti is, amit mond.”
– interjú Egyed László tudós-riporterrel, a Csodák Palotája alapítójával. Tovább...

 

 


„… nem mindegy, hogy a Magyar Kupát nyertem meg vagy a Bajnokok Ligáját.”
– interjú Prof. Dr. Bakacsi Gyulával, a Budapesti Gazdasági Egyetem Menedzsment Tanszékének egyetemi tanárával kooperációról, csapatmunkáról, a hallgatók helyzetéről az oktatásban és a munkaerőpiacon. Tovább...

 

 


A COVID-válság lelki vetülete
A Károli Bölcsész Hallgatói Önkormányzata Vallás és pszichológia című kerekasztal-beszélgetéssorozatának második felvonásán a vallás és a pszichológia területéről várt véleményeket, lelkészek és pszichológusok válaszoltak a 2020-as év égető kérdésére, vagyis, hogy ki segít, ha baj van? A hitet vagy a tudományt hívjam segítségül krízisek, pandémia és egzisztenciális válság idején? Cél a közös pontok keresése, hogy a kettő kéz a kézben járjon, egymással együttműködésben. Tovább...

 

 


Gulácsi Gábor: Gondolatok a házasságról
Sokszor rágódunk emberi sorsokon, a kilátástalanság is mostanság kihat ránk, mégis azt látom, hogy a házasság intézménye a fiataloknál egyre inkább negatív irányába fordul a pozitív helyett. Tovább...

 

 


Fiatalok 1956-ban: az összefogás és egység ereje
Az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából kérdeztük Prof. Dr. Horváth Miklóst, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkor-történeti Tanszékének egyetemi tanárát, hadtörténészt a fiatalok szerepéről és a mai befogadás, megértés fontosságáról. Tovább...


"Nem az volt a kérdés, hogy megyek-e, hanem az, hogy hova?"
Interjúnkban Bíró Márton néderlandisztika mesterszakos hallgatónkat faggattuk, aki a leideni Erasmus-os élményeiről is mesélt. Tovább...

 

 


A transzlingválásban rejlik a siker titka
Az Egyetemen működő kritikai szociolingvisztikai műhely a 2016-os év elejétől nyelvészeti etnográfiai kutatást folytat egy tiszavasvári iskolában, a helyi diskurzusokban oláhcigányként kategorizált közösségben. Az itt végzett munkára 2019 végén egy Erasmus projekt is épült, melynek keretein belül további, kiaknázatlan szegmensekre is lehetőség nyílik a téma kapcsán. Tevékenységük célja, hogy megismerjék a szóban forgó közösség nyelvi gyakorlatait, és tapasztalataik alapján az iskola pedagógusaival együttműködve olyan nyelvpedagógiai alapelveket fogalmazzanak meg, amelyek által az érintett gyerekek iskolai pályafutása az eddigieknél sikeresebb lehet. A témakör kapcsán a projekt vezetőjét, Heltai János Imre egyetemi docenst, továbbá két résztvevő hallgatót faggattunk. Lőrincz Izabella az elmúlt tanév végén diplomázott magyar szakon, míg Wesselényi Tamás magyar-angol tanár szakos hallgatónk. Tovább...


Hogyan stoppoljunk vitorlást a Csendes-óceán partján?
Különleges világutazós kalandokról, tőlünk távol eső kultúrákról, azok szokásairól, hagyományairól is olvashatunk a következő oldalakon. De tegyük csak félre a sztereotípiáinkat, hiszen mindez egy valaha református lelkészként végzett kalandor és rátermett feleségének tolmácsolásában történik. Beszélgetőpartnerünk, Végh Teodóra, japán-angol nyelvszakos károlis hallgató volt, mikor megpályázta az első okinavai ösztöndíjat. A szigetországban végül öt évet töltöttek férjével, Lőrinczi Hunorral, majd kétéves hátizsákos barangolásra indultak a világ körül. Teodóra ma már a tahiti tánc elismert oktatója idehaza, míg férje a tahiti dobok rejtelmeibe vezeti be a polinéz zene és a ritmusok iránt érdeklődőket. Tovább...


Legyen "zöldebb" a Károli!
A Magyarországi Református Egyház elkötelezett a teremtett világ iránti felelősségvállalásban, ezért a Skót Egyház környezettudatos programjához hasonlóan a magyar gyülekezetek és egyházi intézmények számára egy önkéntes teremtésvédelmi, környezettudatos programot indított, amely segíti azokat, akik tenni akarnak a teremtett világ megóvásáért. Az Ökogyülekezeti Mozgalom 2010-ben alakult meg, majd 2018 óta a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézetén belül folytatta munkáját immár Teremtésvédelmi Műhely néven. Egyik legfőbb célkitűzésük az Egyetem „zöldítése”, amelyet ezévtől egy nemzetközi program iránymutatásainak segítségével szeretnének magasabb szintre emelni. A Zöld Egyetem Program részleteibe Szűcs Boglárka, környezeti nevelő, a műhely referens munkatársa avatott be bennünket. Tovább...


Még lehet jelentkezni az ÚNKP ösztöndíjprogramra!
2020. június 30-ig lehet jelentkezni az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2020/21. tanévre vonatkozó ösztöndíjpályázataira. Ennek kapcsán beszélgettünk Ouk Varinic jogász doktorandusz, valamint Kertész Csaba pszichológia mesterképzési szakos hallgatónkkal. Mivel korábban sikerrel pályáztak, így az említett ösztöndíjjal kapcsolatos tapasztalataikról faggattuk őket, bízva abban, hogy másoknak is meghozzák a kedvét a programban való részvételhez. Tovább...


Használatra kész a lelkész.com oldal
Károlis hallgatók közel ezer munkaórája áll a Ravasz László prédikációk digitalizálása hátterében.
A közelmúltban elérhetővé vált Ravasz László prédikációinak online gyűjteménye. Az elektronikus szedet kivitelezésén Károlis teológushallgatók is dolgoztak, amely a lelkesz.com oldalon érhető el. A portál mögött húzódó projektet Literáty Zoltán, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának oktatója, az Érdligeti Református Gyülekezet lelkipásztora is koordinálja, akit interjúnkban a szóban forgó lelkész.com oldal kapcsán faggattunk. Tovább...


A jubileumi Föld napja margójára
"aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor" (Zsoltárok 146,6)
Az első Föld Napját 1970. április 22-én tartották, a természet megóvása érdekében, és bár 1990-ben világmozgalommá vált, túlzott fogyasztásunk következményeként bolygónk természeti kincseinek jó része azóta kritikus állapotba került vagy eltűnt. Pedig saját létünknek is alapja az ökoszisztéma bonyolult hálózata. Tovább...


A Marslakók nem mások, mint élő legendák
A Református Művelődésért Kutatóműhely, vagyis a RefCOO a 2018–19-es tanév elején jött létre a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetén belül. A Műhely célja, hogy közéleti, kulturális és tudományos-ismeretterjesztő rendezvények által hidat teremtsen olyan közösségek között, akik esetlegesen nem értik egymás nyelvét. Tovább...


Nem történt semmi – Egykori Károlis hallgató filmjét mutatták be a BTK-n
A Tréninghét tavaly ősszel lehetőséget kínált arra, hogy bepillantást nyerjünk volt Károlis diákok életpályáiba. Láthattuk, milyen sokra vitték, hogyan öregbítik egyetemünk hírnevét értékes munkájukkal. A gyermekkori bántalmazás filmbeli megjelenítéséről György Imre magát a rendezőt, Csoma Sándort kérdezte, volt Károlis hallgatót, a Nem történt semmi című, 25 perces rövidfilmjének levetítése után. Tovább...


Bach zenéje utcán, téren, templomokban
Ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Bach Mindenkinek Fesztivál, amely az egynapos programból az évek során Kárpát-medencei fesztivállá nőtte ki magát. 2019. március 18-24-ig bárki részese lehet a zeneszerző-zseni művészetének templomokban, kulturális intézményekben, a Központi Vásárcsarnokban vásárolva vagy akár a Kálvin téri aluljáróban sétálva. A programsorozatról a fesztivál alapítója és igazgatója, Kovács Zalán László tubaművész mesélt nekünk. Tovább...


Diákok, fiatalok, szolgálók – kis közösség Budapesten
Beszélgetés Gulyás Dóra HTK-s hallgatóval, az Budapesti Református és Főiskolai Gyülekezet tagjával.
Az elmúlt egy évben nem messze Pesttől, egy nagyobb községben ifjúsági órákat tartottam. Minden vasárnap délután gyűltünk össze a fiatalokkal, hogy beszélgessünk, énekeljünk, és életük kérdéseiről elmélkedjünk. Tovább...


„Nem tehetem meg, hogy ne mondjam el” – Hallgatói portré: interjú Tikász Ábellel
Tikász Ábel teológushallgató már kisgyerekként szoros kapcsolatba került a zenével. Szülei zenei általános iskolába íratták, énekelt kórusban, tanult zeneelméletet, de a legerőteljesebb hatást az jelentette számára, amikor kilenc éves korában elkerült Pápára, egy nyári kántorképző tanfolyamra. Az ott eltöltött napok után nem volt kérdés: az egyházzene életének egyik alappillére lesz. Tovább...


25 éves Magyarországon az ombudsman intézménye
25 éves Magyarországon az ombudsman intézménye, ennek kapcsán kérdeztem Dr. Cservák Csabát (habilitált egyetemi docens), a KRE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének vezetőjét. Tovább...


Színház vagy mozi?
Kelecsényi Lászlót, Balázs Béla-díjas író, film- és irodalomtörténészt, a KRE egykori oktatóját kérdeztük a drámáit tartalmazó kötete, a Haláltündér kiadása óta eltelt időszakról, valamint aktuális munkáiról. Tovább...Irány a Völgy! – kedvcsináló a Művészetek Völgyéhez
Az idei évnek kiemelt kulcsszava az elfogadás, mert a mai világban sajnos már nagyon ritka, hogy előítélet nélkül léphetünk be valahova. A Református Udvarban azonban olyan közösségünk van, ahova bármilyen kérdéssel jöhetsz, akár vitázhatsz is velünk, mert nyitottak vagyunk rád, hiszen miattad vagyunk ott! Tovább...


„Ép testben ép lélek”
Ép testben ép lélek - halljuk megannyiszor. Igen ám, de ugyan mikor? És mégis hogyan? Mert hát egy nap még mindig csak huszonnégy órából áll, és megannyi fontos teendőnk és önmagunkra, számunkra fontos dolgokra fordított idő mellett a legegyszerűbb a sportra azt mondani: „Na, majd holnap, holnap már komolyan elkezdem”. Tovább...


Csak légy egy kissé áldott csendben
Április 25-én este Vecsei H. Miklós látogatott el egyetemünk Hittudomány Karára. A Vígszínház vezető színésze beszélt hitéről, Isten-képéről, a számára oly fontos csendekről és családjáról is. Tovább...

 


Jézus halála és a szentek feltámadása
Isten gondviselésének ajándéka, hogy négy evangélista feljegyzéseit olvashatjuk az egy Evangéliumról: Jézus élete, megváltó halála és feltámadása jó híréről. Mind a négyen őriztek meg olyan hagyományt, amely csak egyiküknél olvasható, és ezzel is gazdagítják hitünket. Több evangélista is beszámol arról, hogy Jézus halálakor a templom kárpitja kettéhasadt. Isten megnyitotta az utat a szentek szentjébe, amivel azt üzente, hogy Krisztus megváltó halála érdeméért mindnyájan közvetlenül járulhatunk az ő színe elé. Tovább...


„Az Erasmus segített a szakdolgozatom megírásában is” – hallgatói beszámoló Litvániáról
Andi harmadéves szabadbölcsész hallgató, művészettörténet specializációval. A 2017/18-as tanév őszi félévét kint töltötte Litvániában az LCC International University hallgatójaként az Erasmus-program keretein belül. Szaktársaként lehetőségem volt kikérdezni őt erről az útról egy könnyed beszélgetés keretében. Tovább...


A Föld Napja alkalmából
Közel ötven évvel ezelőtt, 1970. április 22-én egy amerikai egyetemista, Denis Hayes (1944–) létrehozott egy mozgalmat, amelynek legfőbb célja jelen korunkban is érvényes, aktuális: a Föld megóvása, védelme. Az akkori hallgató később az alternatív energiaforrások nemzetközileg elismert kutatója és szakértője lett, mozgalma pedig az egész világra kiterjedt. Tovább...


A két legfontosabb szó – húsvéti gondolatok
Ha csatlakozunk valamelyik közösségi oldalhoz, személyes információink megadása mellett lehetőségünk nyílik arra, hogy egy rövid leírást, jellemzést írjunk magunkról. A rendelkezésünkre álló hely azonban behatárolt, így bemutatkozásunknak és gondolatainknak szűk keretet kell szabnunk. Tovább...

 


Kötődési sebek és párkapcsolatok – beszámoló Orvos-Tóth Noémi előadásáról
Zsúfolásig megtelt a Hittudományi Kar díszterme múlt héten – közel 500 ember jelentkezett, hogy részt vehessen a KAPSZLI, a KRE pszichológia szakos hallgatói körének szervezésében megrendezésre kerülő LelkiMorzsa előadássorozat legutóbbi programján. Tovább...


Lelkigondozás és pasztorálpszichológia – interjú Járay Mártonnal
Az egyetemista léthez hozzátartozik a kiteljesedés, a függetlenedés és a karrierépítés gondolata. Fiatalként sokszor gondoljuk úgy, hogy a kezünkben tartunk mindent, azonban nem mindegy, hogy a jövőnk szempontjából milyen célokat fogalmazunk meg, és hogy meg tudunk-e küzdeni a saját kihívásainkkal, problémáinkkal. Ebben komoly segítséget nyújthatnak az egyetemi lelkészségek. Tovább...

 

Névjegy

Dr. Tóth Etelka„mindenkiben ott van az érték, csak mindenkihez meg kell találni a hozzá vezető utat”
– Dr. Tóth Etelka a Magyar helyesírási szótár szerkesztője, a magyar helyesírás-kutatás egyik kiemelkedő szakembere, aki egyetemünk Pedagógiai Karának dékánhelyettese, a Pedagógusképző Intézet, Nyelv, Irodalom és Kultúra Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Pályaválasztásában olyan támogató tanárok segítették, akik meglátták benne a tehetséget, szorgalmat, hozzáértést, így nem is volt soha kétsége afelől, hogy jó helyen van. Negyvenéves pályafutására örömmel tekint vissza, s most nekünk is mesélt életéről, szakmai útjáról.  Tovább...


Dr. Bethlenfalvy Ádám „Nagyon jó volt gyereknek lenni Indiában: szép, izgalmas,
szabad gyerekkorra emlékszem vissza. Nagyszerű közösség része voltam.”

– interjú Dr. Bethlenfalvy Ádámmal, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének oktatójával  Tovább...

 


Dr. Lovász Irén„Az éneklés nekem sosem volt produkció kérdése, hanem leginkább életmód,
a levegőhöz hasonló éltető erő.”

– Dr. Lovász Irént, a Károli Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének egyetemi docensét 2021. március 15-én Kossuth-díjjal tüntették ki kivételesen értékes művészi pályafutása, a népművészet identitásmegőrző szerepe mellett a népdaléneklés lélekgyógyító és közösségformáló erejét is elhivatottan hirdető, kiemelkedő előadóművészi, kutatói és pedagógiai életműve elismeréseként. Tovább...

 


Prof. Dr. Domokos Andrea „Arra első perctől nagy hangsúlyt fektetek, hogy egy keresztyén egyetem oktatója vagyok,
keresem az erkölcs és büntetőjog kapcsolódási pontjait.”

– interjú Prof. Dr. Domokos Andreával, az Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének intézetvezető egyetemi tanárával. Tovább...

 


Prof. Dr. Hermann Róbert A történelem az élet tanítómestere
Prof. Dr. Hermann Róbert közéleti és tudományos megbízatásai során az egyik legfontosabb feladatának tartja a magyar történelemtudomány utánpótlásának kinevelését, ezért is része életének az egyetemi oktatás. Meggyőződése, hogy a történelem művelése minden ember számára fontos, mert megtaníthat minket arra is, milyen hibákat ne kövessünk el újra és újra. A KRE Történettudományi Doktori Iskolájának vezetője Görgei Artúr és Petőfi Sándor életével kapcsolatos legfrissebb kutatási eredmények mellett arról is mesélt nekünk, hogy milyen „makacs” legendákat cáfolt már meg a tudomány az 1848-1849-es forradalommal és szabadságharccal kapcsolatban. Tovább...


Dr. Lee Beaudoen Egyetemünkön tanít az UCLA oktatója
Az őszi félévben Egyetemünk vendégprofesszora Dr. Lee Beaudoen, a Közel-Kelet és Mediterráneum kultúrtörténetének szakértője, az Amerikai Egyesült Államok egyik legelismertebb egyetemének, a University California of Los Angeles (UCLA) oktatója. Ennek apropóján készített vele interjút Dr. Sárközy Miklós, a BTK Ókortörténeti és Történeti Segédtudományi Tanszékének egyetemi docense. Tovább...


Dr. Hidán Csaba László „Az érdekes látványnak hiteles tartalommal kell összekapcsolódni”
Dr. Hidán Csaba László történész, egyetemi docens, a KRE BTK oktatója már Egyetemünk alapításától kezdve elkápráztatja a hadtörténet órák látogatóit szemléletes előadásaival. A korhű fegyverzetet és harcművészetet nem csupán az egyetemi katedrán mutatja be, hanem számos ismeretterjesztő videójának segítségével igyekszik minél szélesebb körben megismertetni. Célja, hogy az elmúlt korok tárgyaira ne csupán „holt tárgyakként” tekintsünk, hanem a hajdani valóság egy apró szeleteként. Tovább...


Bölcsföldi András „Az odafigyelést nagyon igényli a ma embere” – Interjú Bölcsföldi Andrással, a HTK spirituálisával
Bölcsföldi András, azaz ahogy szólítják: Bölcs, meghatározó alakja a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának. Örökké úton van, szervez, intézkedik, órát tart – és nála jobban nem ismeri senki a teológusok lelkét. A Teológia spirituálisát kérdeztük gyerekkorról, hivatásról és művészetről. Tovább...


Prof. Dr. Szabó AndrásBeszélgetés Prof. Dr. Szabó Andrással, akit idén Apáczai Csere János-díjjal tüntettek ki
„Szinte a kezdetektől fogva itt vagyok, nagyon sok mindent éltem meg az utóbbi 22 évben. Az egyetem kezdeti korszakainál is jelen voltam, így érzelmileg is kötődöm az intézményhez, úgy érzem, hogy már benne vagyok kicsit a kövekben, különösen is a Bölcsészettudományi Karon. Ezért tanítok az egyetemen, és szeretnék is maradni, ameddig lehetséges. Nagyon szép emlékeim vannak a Károliról…” Tovább...


Lóth LászlóSokszínűség, gyakorlat, példaadás – interjú Dr. habil. Lóth Lászlóval
Gépipari technikum, beállító lakatos, ELTE, Kálvincsillag, alkalmazott szociálpszichológia, retorika, KRE ÁJK, presbiter, gyakorlatközpontúság, Magyar Villamos Művek Zrt., tréningelmélet és módszertan, kompetenciaelmélet és kompetenciafejlesztés, Informatikai Tanszék, HVG Karrier. Van-e ezekben bármi közös? Találkozhat-e valakiben vagy valamiben mindez? Tovább...


Balla Péter„Eredményeket közösen érünk el” – Interjú Prof. Dr. Balla Péterrel
Prof. Dr. Balla Péter nevét a hallgatók közül legtöbben a KRE rektoraként ismerik, és nem mindenki tudja, hogy rektori pozíciója mellett jelenleg is oktat Egyetemünk Hittudományi Karán. Arról pedig talán még kevesebben tudnak, hogy már lelkészi képesítését is a Károli jogelődjének hallgatójaként szerezte. Tovább...


Szalma József„Egy jó kutató mindig kíváncsi” – Interjú Dr. Szalma Józseffel
Professor Emeritus Dr. Szalma József, DSC egyetemi tanár egyetemünk Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékén tanít. Kutatásainak középpontjában a polgári jog általános elmélete, a kötelmi jog, a szerződésen kívüli felelősség, a polgári jogi jog-összehasonlítás, az európai jog, a nemvagyoni kártérítés áll. Tovább...


Tari János„Engedni, hogy a téma önmagát bemutassa” – Interjú Dr. Tari Jánossal
Dr. Tari János egyetemi docens, szociológus, a néprajztudomány doktora, a Károli BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének oktatója. Kutatásának középpontjában a dokumentumfilm-készítés, a vizuális média, az alkalmazott kommunikáció, az antropológia áll. Tovább...


Dr. Békési Sándor„A teljes emberhez a vizuális érzékenység is hozzátartozik…” – Interjú Dr. Békési Sándorral
Dr. Békési Sándor egyetemi docens, grafikus, a KRE HTK Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszékének vezetője. Tovább...


Dr. Bogár László„Az egyetem arra szolgálhat, hogy megtanítson minket az élethosszig való tanulásra.”
– Interjú Dr. Bogár Lászlóval

Dr. Bogár László közgazdász, egyetemi docens, publicista, a politikatudományok kandidátusa. 2002-től egyetemünk docense, a BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének oktatója. Kutatásának középpontjában a globalitás hatalmi rendszere áll. Tovább...


Dr. Hóvári János„Nagykövetként számos történelmi görcsöt oldottam fel.” – Interjú Dr. Hóvári Jánossal
Dr. Hóvári János egyetemi docens, történész, turkológus és diplomata. Magyarország volt izraeli (2000–2004), kuvaiti (2008–2010) és törökországi (2012–2014) nagykövete, globális ügyekért felelős helyettes államtitkár (2010–2012). Tovább...


Dr. Honti LászlóNyelvtudomány az elméletek felett – Interjú Dr. Honti Lászlóval
Professor emeritus dr. Honti László egyetemi tanár, Széchenyi-díjas magyar nyelvész, finnugrista, az MTA rendes tagja. 2008 óta oktatója egyetemünknek, a BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék tanára. 2014-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. Fő kutatási területe az uráli összehasonlító nyelvészet, ezen belül az etimológia, a hangtörténet és a morfoszintaktika kérdései foglalkoztatják. Tovább...


Dr. Gergely András„A Reformkorhoz kellett egy kiváló társadalmi elit” – Interjú Dr. Gergely Andrással
Professor emeritus Dr. Gergely András egyetemi tanár, történész, MTA doktor. A XIX. század magyar eszme- és politikatörténetének szakértője, a VERITAS Intézet egykori munkatársa. Közéleti és oktatói munkája szerteágazó, amelyben az egyetemi oktatás mellett (ELTE, Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem) diplomáciai feladatokat (volt nagykövet a Dél-afrikai Köztársaságban, majd Hollandiában), valamint egyéb szakmai megbízatásokat (OTKA, a KRE Történettudományi Doktori Iskolájának volt vezetője) is vállalt. Tovább...


Dr. Kucsera Tamás Gergely„Egy intézmény lehet szakmailag professzionális, és jellegét tekintve emberi, személyes.”
– Interjú Dr. Kucsera Tamás Gergellyel

Dr. Kucsera Tamás Gergely címzetes egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) főtitkára. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia szakán végzett, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett filozófia szakos bölcsész, illetve filozófia tanári végzettséget. Külföldön hallgatott nemzetközi tanulmányok szakos képzést, továbbá közgazdász tanulmányait hazai és külföldi intézményekben folytatta. Országos közéleti tevékenységét a Hallgatói Önkormányzat Országos Konferenciája (HÖOK) elnökségi tagjaként kezdte meg, 1999-ben és 2000-ben a szervezet elnöke volt. Tovább...


Dr. Kontra Miklós„A nyelvtudásért sokat kell dolgozni, munka nélkül ez nem megy” – interjú Dr. Kontra Miklóssal
Prof. Dr. Kontra Miklós egyetemi tanár, az MTA doktora. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett orosz nyelv- és irodalomtanár, angol nyelv- és irodalomtanár végzettséget 1974-ben. 1978 után több egyesült államokbeli egyetemre jutott ki, először magyar lektorként, később kutatói ösztöndíjakkal. 1991 és 2015 között az SZTE Bölcsészettudományi Kar, Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének volt docense, majd tanszékvezetője. Tovább...


Dr. Szakály Sándor„Hitelesen úgy vizsgálhatjuk a történelmet, ha forrásokat és
nem legendákat keresünk” – interjú Dr. Szakály Sándorral

Professzor Dr. habil. Szakály Sándor történész, tanszékvezető egyetemi tanár. A VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja, a Magyar Olimpiai Akadémiai Tanácsának alelnöke. Tovább...


Dr. Czine Ágnes„A hiteles bíró egyben hiteles ember is” – interjú Dr. Czine Ágnessel
Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, gazdasági büntető szakjogász, egyetemi docens. Az egyetem elvégzése után, még az Igazságügyi Minisztérium ösztöndíjasaként a Szentendrei Járásbíróságon kezdte meg munkáját fogalmazóként, utána a Pesti Központi Kerületi Bíróságra nevezték ki büntető bírónak. Tovább...


Campus Mundi ösztöndaíjjal a koreai Keimyung University-n
A videót készítette: Zabó Enikő keleti nyelvek és kultúrák szakos hallgatónk és Karácsony Márk Tamás Pszichológia szakos hallgatónk a 2019/20 tavaszán a koreai Keimyung Unniversity-n töltött félévéről.

Tovább…


Campus Mundi ösztöndíjjal a Handong Global Egyetemen
A 2018/19-es tanév tavaszi félévében Dél-Koreában tanultam a Campus Mundi ösztöndíj keretében. Az itt eltöltött idő önállóbbá tett, új perspektívákat nyújtott, és néhány meghatározó találkozásban is részem volt.Tovább…


Campus Mundi félévem a dél-koreai Handong Global Egyetemen
2019 februárjában, immár másodszorra juthattam el Koreába, a Campus Mundi segítségével. Pályázáskor egyértelműnek éreztem, hogy a már előző félévben megismert és megszeretett Handong University-re jelentkezzek újra és még több időt tölthessek barátaimmal és a megszokott közegben.Tovább…


Pszichológiát tanulni Zürichben
A Tempus Közalapítvány Campus Mundi free mover ösztöndíja óriási lehetőséget nyújt az egyetemi hallgatók számára: míg az Erasmus+ ösztöndíjak esetén csak azok az egyetemek közül válogathatunk, ahova a saját egyetemünknek van kapcsolata, a Campus Mundi free mover ösztöndíjjal a világ bármelyik egyetemre eljuthatunk. Ennek köszönhetően tanulhattam én is egy félév erejéig a svájci Universität Zürichen.Tovább…


Andrási Valentina Campus Mundi ösztöndíjasunk beszámolója (Universitá di Foggia)
Én az egyik évfolyamtársammal utaztam ki Foggiaba. Szerintem érdemes felkeresni egymást az egyetemről és ugyanazon a napon kiutazni, nekünk mindenesetre nagy megnyugvás volt, hogy nem egyedül kellett mennünk. Tovább…


„A legnehezebb az igekötők tanítása” – avagy hogyan tanulnak magyarul a Helsinki Egyetemen
Baum Viktória 2019 januárjában végez magyar mint idegen nyelv tanára MA szakon a KRE Bölcsészettudományi Karán. Májusban tért vissza Finnországból, ahol egy négy hónapig tartó szakmai gyakorlaton vett részt a Helsinki Egyetemen. Tovább…


Ahol a jövő valósággá válik – élménybeszámoló egy kanadai szemeszterről
Edmonton, Alberta, Kanada. Dévai Csaba vagyok, harmadéves kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató, és a Tempus Közalapítvány Campus Mundi ösztöndíjának keretén belül a teljes őszi szemesztert ebben a lenyűgöző, varázslatos világban tölthettem, ahol olyan élményekben volt részem, amilyenről álmodni sem mertem volna. Tovább…


Campus Mundisként Potsdamban, kastélyok között
2017 tavaszán Campus Mundi ösztöndíjjal 4 hónapot tölthettem egy gyönyörű német városban, Potsdamban. Germanisztikás hallgatóként egyértelműen Németországra esett a választásom, de a sok lehetőség közül Potsdam fogott meg a leginkább. Tovább…


Fél év Leuvenben
Harmadéves, néderlandisztika szakos hallgatóként kihagyhatatlan lehetőségnek kínálkozott kipróbálni nyelvtudásomat élő kontextusban, illetve szakmai ismereteimnek bővítése a célországok egyikében. Erasmus tanulmányaimat Belgiumban, a KU Leuven cserediákjaként töltöttem Campus Mundi ösztöndíjjal, mely nem kis meglepetésemre és örömömre szinte teljesen lefedte minden kiadásomat a tanulmányút során. Tovább…


„A teremtett világ sóvárogva vár” (Róm 8,19)

Az Ökogyülekezeti Mozgalomról

A Magyarországi Református Egyház teremtésvédelmi csoportja, az Ökogyülekezeti Mozgalom 2010-ben alakult meg a skót EcoCongregation mintájára. Elsődleges feladata az egyház szakmai segítése ökológiai és környezetvédelmi kérdésekben. A szervezetet egy lelkészekből és környezetvédelmi szakértőkből álló önkéntes testület, az Ökogyülekezeti Tanács irányítja. Ökumenikus szemléletű, együttműködik más keresztény felekezetek ökológiai munkacsoportjával, társadalmi szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel és nyitott minden keresztyén közösség részvételére. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, aktív tagja az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózatnak (ECEN).
A Mozgalom 2018 szeptemberétől a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézetében folytatta munkáját Ökogyülekezeti Kutatóműhely néven. 2020. január 1-től a csoport Teremtésvédelmi Műhely néven folytatja tovább tevékenységét. A szervezet munkatársai: Dr. Kodácsy Tamás református lelkész (műhelyvezető), Szűcs Boglárka környezeti nevelő (referens) és Kolonics Patrícia ügyintéző.

A kutatóműhely örömmel várja az egyház ökológiai felelősségvállalása iránt érdeklődő hallgatókat programjaira, előadásaira, kutatási programokba. A szervezetben lehetőség van szakmai gyakorlat elvégzésére, elsősorban kommunikáció szakos hallgatóknak önkéntes munka végzésére. Szakdolgozók és más érdeklődők számára is hozzáférhető és kölcsönözhető a teremtésvédelemmel kapcsolatos hazai és külföldi szakirodalom. Teológiai, gyakorlati környezetvédelmi, szemléletformálási, pedagógiai módszertani kérdésekben egyaránt szakmai támogatást nyújtanak, és szívesen bevonják a hallgatókat is. Rendezvények környezetterhelésének csökkentésében, optimális környezetmenedzsment kidolgozásában, fenntartható életmóddal kapcsolatos kérdésekben hátteret biztosítanak.
Programjaikról és az aktuális lehetőségekről a www.okogyulekezet.hu honlapon és www.facebook.com/Okogyulekezet oldalukon.

Kapcsolat

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalom

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-30/453-2950

Postacím: 1146 Budapest, Abonyi u 21.

Részletes információ: www.okogyulekezet.hu

Facebook: www.facebook.com/Okogyulekezet

Éves beszámolók megtekinthetők ide kattintva.

Előttünk álló programok az alábbi linken olvashatók.

A Teremtésvédelmi Műhely hírei:

Kari kutatások (kattintás után olvasható)

Tudományos hírek

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések