Fogyatékossággal élők

Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Érdeklődő!


A felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés során fogyatékosság miatt szerezhető intézményi pontokról a www.felvi.hu oldalon tájékozódhat. A a Károli Gáspár Református Egyetem által meghirdetett egyes képzések esetén a felsőoktatási felvételi eljárás során fogyatékosság jogcímen megszerezhető intézményi pontok mértéke és a jogosultság igazolásáról szóló dokumentumok köre a www.felvi.hu  oldalon elérhető Felvételi Tájékoztatóban (https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato) az adott képzéshez tartozó „Intézményi pontok” almenüben megjelenített információs felületen került közzétételre.

Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.

 1. Ki tekinthető fogyatékossággal élőnek?
  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 108. § 6. pontja szerint az a hallgató (jelentkező) fogyatékossággal élő, „aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”.
 2. Hogyan és mikor jelezzem az Egyetem felé, hogy fogyatékossággal élő vagyok?
  Amennyiben Ön fogyatékossággal rendelkezik, kérjük, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatot és a fogyatékosságot igazoló dokumentumot beiratkozáskor szíveskedjen leadni. Még nem regisztrált hallgatóink számára is javasoljuk, hogy regisztráljanak a kari Tanulmányi Osztályokon/Kari koordinátornál lehetőleg a tanév elején október 1-ig, de a fogyatékosság igazolása a tanulmányok során később is bármikor megtörténhet.

A hallgatói nyilatkozat a Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, III. Hallgatói Követelményrendszer - Tanulmányi és vizsgaszabályzat 12. sz. mellékletében található. Elérhetősége: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

 1. Hogyan, mivel igazolhatom a fogyatékosságomat?
  Az Nftv. 49. §. (8) bekezdésében és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nftv. Vhr.) 62-64. §-ai szerint:


(1) A fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) fogyatékosságának típusát a (2)–(5) bekezdésben meghatározott szerv által kiadott szakértői véleménnyel igazolja.
(2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények és azok vármegyei szakértői bizottságként eljáró tagintézményei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.
(3) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, az utóbb keletkezett fogyatékosság az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható. http://gyopsz.elte.hu/
(4) Ha a nem magyar állampolgárságú jelentkező magyarországi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a fogyatékosság a (2) és a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. A felsőoktatási intézmény internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében nem hiteles fordítást is elfogad.
(5) Ha a nem magyar állampolgárságú jelentkező vagy hallgató rendelkezik külföldön kiállított szakértői véleménnyel, akkor a fogyatékosság a (2) és a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. A felsőoktatási intézmény internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében nem hiteles fordítást is elfogad.

Amennyiben a hallgató, jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennáll(t), a fogyatékosság, sajátos nevelési igény részletes szakértői véleménnyel igazolható. A szakértői véleményt a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet értelmében – szakértői bizottsági tevékenység keretében – a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága (illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei) készíti el a tanuló komplex vizsgálata alapján. (A pedagógiai szakszolgálatok jogelődjei közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok állíthattak ki szakértői véleményt.)

Amennyiben a jelentkező a nem rendelkezik az Nftv. Vhr. 63. § szerinti szakértői véleménnyel, abban az esetben a rehabilitációs szakigazgatási szervek jogelődjei (pl. fővárosi és megyei kormányhivatalok, NRSZH, OOSZI stb.) által kiállított és végleges (azaz felülvizsgálati időt nem tartalmazó) szakértői vélemények az Nftv. Vhr. 75. § szerint továbbra is elfogadhatók. A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ennek hiányában a dokumentum nem fogadható el. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt (kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. Ugyanakkor a kiegészítés, módosítás kizárólag a részletes szakértői véleménnyel együtt fogadható el.

 

Figyelem! A fogyatékosság igazolására nem fogadható el önmagában a szakvélemény-kivonat, az összefoglaló szakvélemény, a szakvélemény-kiegészítés és a kiállító szerv igazolása még akkor sem, ha egyébként (formailag) megfelelő lenne.
Szintén nem fogadható el az előzetes szakértői vélemény sem, mert az csak tájékoztatást nyújt a végleges szakértői vélemény várható tartalmáról, és amelyet a szülő vagy a nagykorú tanuló még megfellebbezhet.
Nem fogadhatók el továbbá az alábbi szervezetek által kiállított igazolások, határozatok, egyéb dokumentumok:

 1. Szakhatósági állásfoglalások, hatósági bizonyítványok, mert csak az egészségkárosodás mértékét tartalmazzák, a fogyatékosság megnevezését nem.
 2. A megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálatok által beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségről (BTMN-ről) kiállított szakvélemények, illetve a korábban a nevelési tanácsadók által kiállított szakvélemények.
 3. Igazságügyi szakértő által kiállított szakvélemények, szakvélemény-kivonatok, igazolások (amennyiben azt 2008. január 1-jét követően adták ki).
 4. Szakfőorvosi vélemény (amennyiben azt 2008. január 1-jét követően adták ki).
 5. Ambuláns lap, kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás, lelet, beutaló.
 6. Egyéb, orvosi aláírással és pecséttel is ellátott igazolások (pl. Magyar Államkincstár, Területi Államháztartási Hivatal, Országos Egészségbiztosítási Pénztár stb.).
 7. Középiskolai határozatok valamely tantárgyi felmentésről.
 8. Felsőoktatási intézmény által kiállított határozat, amely fogyatékosság miatt az államilag elismert nyelvvizsga-kötelezettség alóli felmentésről szól.
 9. Pszichiátriák, Autizmus Alapítvány (és Kutatócsoport), Vadaskert Kórház és a Budapesti Korai Fejlesztő Központ által kiállított leletek, kezelőlapok, egyéb igazolások.
 10. Határozat rokkantsági járadékról, mert nem tartalmazza a fogyatékosság megnevezését, csak utalást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, illetve jogelődjei határozatára.
 11. Vakok járadékáról szóló határozatok, mert nem tartalmazzák a fogyatékosság megnevezését, csak utalást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, illetve jogelődjei határozatára.
 12. Igazolványok (vak, mozgássérült, siket vagy rokkantkártya).
 13. A logopédiai intézetek által kiállított dokumentumok.
 14. A Démosztenész Alapítvány által kiállított igazolások.
 15. A Meixner Alapítvány igazolása.
 16. Rokkantsági járadékról, vakok járadékáról szóló bankszámlakivonat, ún. "rózsaszín csekk".
 17. Kifizetési igazolások, adópapírok, igazolás adókedvezmény igénybevételéhez.
 18. Közgyógyellátási igazolvány.
 19. A beszédjavító intézetek szakvéleménye.
 20. MÁK/OEP által kiállított emelt összegű családi pótlékról szóló Hatósági Bizonyítvány. 21. Háziorvosi igazolás.
 21. Az audiogram és a hallókészülék viselésére vonatkozó javaslat.

 

 1. Fogyatékossággal élőként milyen kedvezményekre, könnyítésekre vagyok jogosult?
  Nftv. 43. §. (1):

„A hallgató joga, hogy (…) állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön.””

Nftv. 49. §. (8):

„A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell az idegen szaknyelvi ismeretek tudásmérése vagy annak egy része, illetve szintje alól. A tudásmérés során biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.”

Részletesen a 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62 §. (1)- bekezdése tartalmazza, hogy a fogyatékossággal élő hallgató számára milyen kedvezmény biztosítható.

Az egyes fogyatékossági kategóriákba besorolt hallgatókra vonatkozó a Károli Gáspár Református Egyetemen igénybe vehető kedvezményeket részletesen a KRE SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer III. 8. a Fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzat 15.§ (2)-(8) bekezdései tartalmazzák.

 1. Hogyan tudom igénybe venni a fogyatékosság miatti kedvezményeket?
  A hallgató fogyatékosságára tekintettel az Nftv. Vhr. 63. § (1) bekezdése szerinti szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését.

A fogyatékosság miatti kedvezmények elbírálására az egyetemen Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság (FHSB) működik. A Bizottság tagjai karonként 1-1 fő, elnöke az intézményi koordinátor.

A kedvezmények (mentesítések, könnyítések) igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottsághoz. A kérelmet 2024. február 5. napjától a Neptun egységes tanulmányi rendszerben (a továbbiakban: Neptun) kell benyújtani.

A kérelemhez – amennyiben azt a regisztrációkor nem csatolta – mellékelni kell a fogyatékosságát igazoló V. cím szerinti szakvéleményt.
Papír alapon vagy e-mailben érkezett kérelmet az FHSB nem fogad el.

Az FHSB a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül hoz határozatot, amelyet a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül közöl a hallgatóval. A határozatról értesítést kap a hallgató képzéséért felelős Kar Tanulmányi Osztálya, a szakfelelős és a hallgató kedvezménnyel érintett kurzusainak oktatói. Az FHSB titkára ellenőrzi a hallgató által benyújtott kérelmet és az ahhoz csatolt dokumentumokat. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a hallgató a kérelmét hiányosan nyújtotta be és azt az FHSB titkára hiánypótlásra visszaküldte, akkor a hiánypótlás teljesítéséig eltelt idő nem számít be az ügyintézési határidőbe.

 1. Fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseimmel hova fordulhatok?
  Fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseivel a kari fogyatékosügyi koordinátorokhoz fordulhat.

Intézményi koordinátor, az FHSB elnöke:
Dr. Alpár Vera Noémi (GESZK)
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
fogadóóra: kedd, szerda délelőttönként személyesen vagy online, e-mailben egyeztetett előzetes bejelentkezés alapján

 

Kari koordinátorok:

 • KRE Állam- és Jogtudományi Kar (KRE-ÁJK)
  Vas Mária tanulmányi osztályvezető
  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  fogadóóra: előzetes bejelentkezéssel, a KRE-ÁJK Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási idejében, amely elérhető a https://ajk.kre.hu/index.php/hallgatoinknak/tanulmanyi-osztaly.html oldalon, helyszín: KRE-ÁJK 1042 Budapest, Viola utca 2-4. („A” épület), mfszt. 7.
 • KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (KRE-BTK)
  Dr. Turcsán-Tóth Zsuzsanna adjunktus
  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  fogadóóra: csütörtökönként 9.00-10.000 között, e-mailben egyeztetett előzetes bejelentkezés alapján
 • KRE Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar (KRE-GESZK)
  Dr. Alpár Vera Noémi egyetemi docens
  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  fogadóóra: kedd, szerda délelőttönként személyesen vagy online, e-mailben egyeztetett előzetes bejelentkezés alapján
 • KRE Hittudományi Kar (KRE-HTK)
  Dr. habil. Papp Anette habilitált egyetemi docens
  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  fogadóóra: e-mailben egyeztetett előzetes bejelentkezés alapján
 • KRE Pedagógiai Kar (KRE-PK)
  Dr. Gombos Norbert főiskolai tanár
  email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  fogadóóra: hétfő 11.00 és 12.00 között, e-mailben egyeztetett előzetes bejelentkezés alapján, helyszín: KRE-PK 1042 Budapest, Árpád út 161-163. fszt. 2/A


Az FHSB hallgatói tagjai:

 • KRE Hallgatói Önkormányzat által delegált tagként:
  Lengyel Dóra
 • KRE Doktorandusz Önkormányzat által delegált tagként:
  Dr. Cservákné Dr. Lajos Edina


A Bizottság munkájával kapcsolatban felvilágosítást kérhet a KRE Oktatási Igazgatóságán az FHSB titkárától:

Néveri Andrea oktatási referens
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
tel: (+36 1) 808 9180 / 170-es mellék

Néhány hasznos link fogyatékossággal élő hallgatóinknak:

Ingyenes akadálymentes, tanulássegítő programok:


 KRE TVSZ 12. melléklet Nyilatkozat