Vallástudományi Szemle

A Vallástudományi Szemle című folyóirat jellege és céljai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

1. A Vallástudományi Szemle 2005 tavaszán indult, első két száma 2005-ben jelent meg. A szerkesztőségben és a szerkesztőbizottságban az ország jelentősebb vallástudományi műhelyeinek több neves munkatársa található. A folyóirat korábban évente négyszer jelent meg, 2020-tól kezdődően évi két lapszám kerül kiadásra. A kiadói jogokat a Károli Gáspár Református Egyetem gyakorolja.

2. Annak ellenére, hogy a folyóirat egy intézmény égisze alatt jelenik meg, kezdettől szélesebb alapra helyezkedve értelmezi önmagát. Sokak véleménye szerint világos ugyanis, hogy egy felekezet semleges vallástudományi folyóirat fontos hiánypótló a magyar folyóiratok palettáján. Eddig a vallástudomány különböző területei jobbára a különböző vallások, felekezetek által indított orgánumokban jelentek meg, a semleges, „világi” fórum szerteágazó okok miatt több évtizede hiányzott, holott egyre növekvő igény volt rá.

3. A folyóirat publikációs lehetőséget, véleménycsere- és vitafórumot kíván teremteni a vallástudományt, annak bármely területét bármilyen világnézeti alapról művelők számára. Senkit nem rekeszt ki, nincs semmiféle előzetes fenntartása senkivel szemben, mindenkit szívesen lát szerzői között, akinek értékes gondolatai, figyelemreméltó tudományos eredményei vagy egyéb értékes mondandója van a vallástudományhoz kapcsolódóan.

4. Fontosnak tartja, hogy közölje, és ha kell, ütköztesse a különböző tudományos álláspontokat. Az írások szerzőjük álláspontját, felfogását képviselik, és nem a szerkesztőségét. A folyóirat nyitott akar lenni minden vélemény és minden kritika számára, amíg az megmarad a tudomány keretein belül (tehát nem vallások vagy személyek ellen irányul), viszont elzárkózik attól, hogy bármilyen vallást vagy felekezetet hasábjain akár propagáljanak, akár támadjanak.

5. Ösztönzője, gerjesztője akar lenni e tudományterületen a különféle műhelymunkáknak, előmozdítója kíván lenni a tudományszervezés terén a vallástudomány akadémiai szintű felfejlesztésének, hozzá akar járulni a vallástudomány tartalmi és szervezeti épüléséhez.

6. Rendszeresen hírt kíván adni a tudományág eredményeiről. Bemutatja a megformált és akkreditált szakképzési tanterveket, forráskutatásokat közöl, hírt ad tudományos fokozat szerzésekről, védésekről, habilitációkról, az MTA Vallástudományi Elnöki Bizottsága munkájának közérdeklődésre számot tartó elemeiről.

7. Recenzió rovata folyamatosan figyelemmel kíséri és bemutatja a tudományág friss könyvanyagát, tankönyveket, filmeket és egyéb médiumokat, ismerethordozókat.

Az eddig kiérlelt irányok nem zártak, a Vallástudományi Szemle profilja rugalmas, alakítható, fókusza bármerre és bármikor tágítható, nem akar lemaradni semmiféle olyan mozzanatról, mely a vallások, a hozzájuk kapcsolódó szervezetek és fórumok, egyáltalán a vallásos vagy nem vallásos emberek, az emberiség élete, életminősége szempontjából jelentős, illetékesnek érzi magát az ember és a transzcendencia viszonyának, küzdelmének minden fontos mozzanatában.

A Vallástudományi Szemle szerkesztősége igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a folyóirat minél szélesebb körben ismertté és elismertté válhasson, így célul tűzi ki nem csupán a magyar, de a nemzetközi tudományos közeg számára való megjelenést is. Ezt a célt szolgálja a színvonalas angol nyelvű publikációk megjelentetése, továbbá a szerkesztőség nyitottsága a nemzetközi online adatbázisok felé.

a Vallástudományi Szemle szerkesztősége

 

A folyóirat lapszámai itt olvashatók.

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések