Összefoglaló a 2022. január 5-i szenátusi ülésről

Prof. Dr. Trócsányi László rektori kinevezését kezdeményezi a Károli Gáspár Református Egyetem élére a köztársasági elnöknél a Magyarországi Református Egyház (MRE). 

Az egyetem Szenátusa – egyetértésben a Magyarországi Református Egyház Zsinata és annak lelkészi elnöke, Balog Zoltán püspök javaslatával – támogatta Prof. Dr. Trócsányi László rektori tisztségre történő felterjesztését és rektori tisztségre történő kinevezését 2022. február hó 1. napjától 2027. január hó 31. napjáig terjedő időtartamra. 

Trócsányi László egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének kutatóprofesszora, európai parlamenti képviselő, a Magyar Jogász Egylet elnöke, volt igazságügyi miniszter.

Január 5-én tartotta a 2022. év első szenátusi ülését a Károli Gáspár Református Egyetem.

Az ülésen Prof. Dr. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony beszámolt a 2020. június 5. – 2021. december 31. időszakban végzett rektori tevékenységéről és a teljesített feladatokról, melyeket egy a világ számára is új, korábban ismeretlen járvány idején kellett végezni. Mottójául az alábbi bibliai igét választotta: „Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.” (Kol 3,23)

Rektorhelyettes asszony az egyik legfontosabb eredményként az egyetem sikeres, 2026. márciusig szóló akkreditációját emelte ki.

A KRE Működési Engedélyének felülvizsgálata is ezen időszakban vált aktuálissá, hiszen az Oktatási Hivatal a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján a felsőoktatási intézmények működési engedélyét legalább ötévente felülvizsgálja. 2021 szeptemberében megkezdődött egyetemünk működési engedélyének felülvizsgálata, amely eljárást az Oktatási Hivatal 2021. október 22. napján kelt határozatával eredményesen lezárta.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérésére egyetemünk elkészítette a 2021-től 2027-ig tartó időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Tervét, amelyet elfogadott a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa, az Egyetem Szenátusa és a Minisztérium is.

A Károli Gáspár Református Egyetem általános stratégiai célja, hogy a Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményeként a keresztyénség örökérvényű értékeit követve és a több évszázada ránk hagyományozott református örökségre építve nevelő, oktató és tudományművelő tevékenységével szolgálja a nemzet és az egyház javát, országosan és nemzetközi szinten is elismert, minőségi képzést nyújtó és kutatást végző egyetemként.

Az elmúlt évben készült el a 2021-2025. közötti időszakra vonatkozó Egyetemi Stratégia is, amelyet a KRE Szenátusa 2020. novemberi ülésén fogadott el. A dokumentum az egyetem számára általános stratégiai célként fogalmazza meg, hogy „országosan és nemzetközi szinten elismert, minőségi képzést nyújtó és kutatást végző egyetem legyen a KRE.”

Lényeges változás volt egyetemünk életében a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának átvétele. A 2020. július 31-i intézmény-átvétel időpontját, valamint a néhány hét alatt elvégzendő feladatok mennyiségét és nehézségét tekintve a törvényi rendelkezések megvalósítása egy rendkívül feszített munkatempót jelentett. A kihívások ellenére a tanév rendben elindult a kecskeméti képzési helyszínen – immár a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (korábban: Tanítóképző Főiskolai Kar) szervezésében.

Rektorhelyettes asszony örömmel emelte ki, hogy egyetemünk munkavállalóinak és hallgatóinak magas színvonalú munkája eredményeképpen a Károli Gáspár Református Egyetem a HVG Diploma 2022. felsőoktatási rangsor összesített képzési rangsorában az előkelő 4. helyen szerepel – ezzel három helyet javítva az előző évi rangsorban elért 7. helyhez képest.

Prof. Dr. Czine Ágnes rektori beszámolója végén köszönetet mondott az egyetem fenntartójának, vezetőtársainak, az oktatóknak, a hallgatóknak, minden közvetlen és távoli munkatársnak mindazért a segítségért, amelynek köszönhetően a felsorolt szakmai eredmények és sikerek születhettek az egyetem életében.

Főtiszteletű Balog Zoltán püspök úr, a Magyarországi Református Zsinat lelkészi elnöke bemutatta a Szenátus közösségének a Károli Gáspár Református Egyetem Fenntartói Testületének tagjait, valamint örömmel beszámolt a Kormánnyal kötött megállapodásról, melynek köszönhetően továbbra is biztosított az egyetem stabil finanszírozása. Püspök úr megköszönte Prof. Dr. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszonynak, valamint Dr. Csáki-Hatalovics Gyula kancellár úrnak e nehéz időszakban végzett eredményes szolgálatát. Balog Zoltán beszédében kiemelte, hogy „Isten iránti hálával köszöni, hogy Trócsányi László professzor úr elfogadta a felkérést”.

Prof. Dr. Trócsányi László beszédében Ézsaiás próféta könyvéből idézett: „…akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”

A bizalmat megköszönve hangsúlyozta, hogy „baráti közösségbe érkezik”, hiszen már az egyetem Alapító Okiratának megfogalmazásánál, majd a Jogi Kar alapításánál is jelen volt és hosszú ideje a Károli oktatója. Professzor úr rámutatott, hogy egy egyházi egyetemnek egyszerre kell egyrészről egy értékrendet, másrészről pedig az egyetemességet és a közösséget képviselnie. Ez intézményünk nevéből is jól kitűnik, hiszen egyetemünk Károli Gáspár, a Biblia első magyar fordítójának nevét viseli – a Biblia pedig egyet jelent a tanítással – az „universitas” pedig a nyitottságot, egyetemességet, közösséget jelenti.

Beszédében kiemelte a tehetséggondozás fontosságát, ezért úgy véli, a meglévő, jól működő szakkollégiumok mellett fontos új, interdiszciplináris műhelyek létrehozása, ahol egy teológus, egy bölcsész, egy jogász, egy egészségtudományi szakra vagy egy tanárszakra járó hallgató is együtt tud gondolkodni.

Egy egyházi egyetemen különösen fontos a hallgatókkal való közvetlen kapcsolattartás, Professzor úr számára ez mindenképpen prioritást jelent.  Megemlítette, hogy idáig bármilyen közéleti tisztséget töltött be, mellette mindig tanított is.

Fotók: Érczi László

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések