Tanulmányi mobilitás

Pályázati feltételek hallgatók számára

A Makovecz program jelentkezésénél és elbírálásánál az Erasmus program szabályai az irányadók.

Az a hallgató pályázhat Makovecz tanulmányi ösztöndíjra, aki:

 • vállalja, hogy az ösztöndíj teljes ideje alatt aktív jogviszonyban marad a küldő intézménnyel,  diplomáját/oklevelét, illetve doktori fokozatát sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte/szerzi meg
 • alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali tagozaton vesz részt a küldő intézményben,
 • a kiutazás megkezdéséig legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik,
 • tanulmányainak összesített korrigált kreditindexe eléri a 3,00-t,
 • magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel vagy menekült-státusszal rendelkezik,
 • a megpályázott ösztöndíj várható időtartamával együtt a hallgató nem lépi túl a képzési szintenként megengedett maximális 12 hónap mobilitási időtartamot,
 • eleget tesz a kar/tanszék által meghatározott egyedi Makovecz pályázati követelményeknek.
 • A megpályázható intézmények listája itt elérhető.
 • Az ösztöndíja nem pályázhatnak más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülők.

 

Kiutazás megvalósulásának és teljesítésének feltételei:

 • A küldő intézmény Makovecz ösztöndíjra a hallgatót kiválasztja, illetve a fogadó intézmény megfelelő tanulmányi programot vagy szakmai gyakorlatot tud biztosítani neki;
 • A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény között együttműködési megállapodás van.
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.

 

Általános tudnivalók

 • Sikeres küldő intézménybeli pályázatot követően a küldő intézmény nominálja az általa támogatott hallgatókat a fogadó egyetememre, aki eldönti, hogy tudja-e fogadni a hallgatót (előfordulhat, hogy sikeres a pályázat, de esetleg a fogadó intézmény nem tudja fogadni a hallgatót)
 • Az Makovecz ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos alap-, kiegészítő, posztgraduális vagy doktori részképzésben vehet részt, elkészítheti diplomamunkáját.
 • Egy hallgató képzési ciklusonként maximum 12 hónap erejéig részesülhet Makovecz mobilitási ösztöndíjban.
 • Az ösztöndíj időtartama függa bilaterális szerződésben megadott hónapkerettől, a kar/intézet/tanszék által meghatározott tervektől, a fogadó intézmény rendelkezésére álló támogatási kerettől, valamint a fogadó egyetem tanévbeosztásától.
 • A tanulmányút csak akkor sikeres,ha a hallgató a vállalt külföldi tanulmányait eredményesen végzi el (minimum 3 tantárgy teljesítése, összesen legalább 15 kredit értékben), külföldön megszerzett tanegységeit a küldő intézmény elfogadja, és a küldő szak/tanszék a hallgató itthoni tanulmányaiba beszámítja. Végzős hallgatók az utolsó tanulmányi félévük alatt nem élhetnek a külföldi tanulmányok lehetőségével, mert a kinti tárgyak beszámítása az abszolutórium megszerzése után nem megoldható. A korlátozás alól kivételt képez az a helyzet, amikor a végzős hallgató vállalja, hogy nem szerez abszolutóriumot, tanulmányaival legalább egy fél évet csúszik.
 • Amennyiben a hallgató a szerződésben kitűzöttnél kevesebb időt tölt a fogadó intézményben, vagy nem tudja igazolni az ott teljesített tanulmányait, akkor a fogadó intézmény a hallgatót az ösztöndíj részleges vagy akár teljes visszafizetésére kötelezheti. A pontos feltételekről a fogadó intézmény ad tájékoztatást.
 • A hallgató az ösztöndíj elnyerése után a fogadó intézménnyel szerződést köt,mely magában foglalja az ösztöndíj időtartamát és a támogatás összegét is. Az ösztöndíjas köteles az elvégzett kurzusokról szóló igazolás másolati példányát, a kint tartózkodás időtartamáról pedig az eredeti tanúsítványt hazatérése után a küldő intézménynek átadni. Az ösztöndíjas köteles hallgatói beszámolót készíteni, melyet a küldő intézmény részére az ösztöndíjas időszak lejártát követően 14 napon belül el kell juttatnia.
 • Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a külhoni egyetem látja el. A külhoni fogadó egyetem személyenként szerződést köt az ösztöndíjasokkal és további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillet ő jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel stb.) lát el.

 

Biztosítás:

Az EGT tagállamokban elfogadott Európai Egészségbiztosítási Kártya mellett használható biztosításról a fogadó intézmény ad tájékoztatást. Amennyiben szükség van rá, úgy azt a program állja.

 


A támogatás mértéke

 • A hallgatói ösztöndíj mértéke fogadó intézményenként változó összeg.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
 • Az ösztöndíj csupán kiegészítőtámogatást nyújt, nem fedezi a felmerülő teljes költségeket.

 

Pályázáskor benyújtandó dokumentumok:

1. aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva
2. online jelentkezési lap kitöltése
3. magyar nyelvű önéletrajz (CV)
4. lezárt félévek Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyv-kivonata
5. magyar nyelvű motivációs levél
8. oktatói ajánlás (opcionális)
9. tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok (opcionális)

 

Pályázható egyetemek:

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia (https://www.ubbcluj.ro/hu/)

Pályázható szakok: minden közös tudományterület, BA, MA PhD

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Románia (http://www.proteo.cj.edu.ro/)

Pályázható szakok: Teológia szak – lelkész szakirány, BA, MA PhD

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Románia (https://www.partium.ro/hu)

Pályázható szakok: minden közös tudományterület, BA, MA PhD

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia (http://www.magister.uns.ac.rs/)

Pályázható szakok: minden közös tudományterület (tanító, óvodapedagógus BA, MA)

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna (http://kmf.uz.ua/hu/)

Pályázható szakok: minden közös tudományterület, BA, MA

 

 

Kérdéseivel keresse a kari Erasmus koordinátorokat, BTK esetében a Dékánhelyettesi Titkárság munkatársait vagy az Erasmus ügyintézőt.