özv. Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke

Az interjút készítette, szerkesztette: Buza Zsolt
Rozsnyó, 2014. december - 2015. március

Család
Apai család

Nagyapám, Lenkey Ferenc megbecsült asztalosmester volt. 1852-ben Ragályon született, onnan került fel Rozsnyóra. Feleségével, Hermann Emmával, aki vegyes nyelvű – német, magyar, szlovák – és vegyes felekezetű – ágostai hitvallású, római katolikus – családból származott Rokfalváról, itt ismerkedett meg. Anyanyelve magyar, vallása római katolikus volt.

A Rozsnyói Református Egyházzal mindig szoros kapcsolata volt a családnak. Nagyapám a megalakult rozsnyói református gyülekezet templomépítő presbitériumának a tagja volt. Édesapám Réz László1indíttatására indult el a lelkipásztori szolgálat irányába. Utódaival– Szőke István bácsival, aztán később Vizváry Lászlóval is – nagyon jó barátságot ápolt. Állandó kapcsolatot tartott velük, rendszeresen látogatta őket. Én is jártam be vele Rozsnyóra, hiszen keresztapám, Lenkey György is itt lakott, aki a gyülekezet presbitere volt, meg egyik nagynéném, Lenkey Etelka is sokáig, amikor már a nagyszüleim nem is éltek. Mindig közeli családtagok laktak Rozsnyón.

>Életútinterjú

>Fényképalbum

>Családfa

>Családfa adatlap