Dr. Pap Ferenc

Publikációk MTMT

Szakmai önéletrajz

Publikációs lista

 

Tanulmányok és végzettségek

1996-2001  teológiai tanulmányok, KRE HTK; egyetemi diploma (oklevélszám: 18/2001.)
1998-2003 bölcsésztanulmányok (német nyelv és irodalom), KRE BTK
2001 segédlelkészi oklevél
2001-2002 posztgraduális tanulmányok a Münsteri Egyetem Protestáns Teológiai Karán (Németország) elsősorban Rainer Albertz professzornál
2002-2005 ösztöndíjas doktori (PhD) képzés Dr. Herczeg Pál professzor vezetésével, KRE HTK 
2003 református lelkészi oklevél, lelkészszentelés
2008-2009 doktori (PhD) fokozatszerzési eljárás a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen (témavezetők: Dr. Hodossy-Takács Előd és Dr. Kustár Zoltán)
2009 doktori (PhD) fokozat megszerzése, DRHE (oklevélszám: 280/2009.)
2014 habilitáció a hittudományok tudományterületén a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen (oklevélszám: 330/2014.)

 

Oktatási tevékenység

2002-2005 rendszeres oktatói tevékenység a Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszéken, KRE HTK
2005. 09. 01. félállású egyetemi tanársegéd a KRE HTK Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékén
2007. 02. 01. főállású egyetemi tanársegéd a KRE HTK Bibliai Teológiai és Vallástörténeti, valamint Újszövetségi Tanszékén
2009. 09. 01. egyetemi adjunktus a KRE HTK Újszövetségi Tanszékén
2012. 09. 01. KRE TFK Teológiai Intézet, intézetvezető (Nagykőrös) KRE HTK-nellátott oktatói tevékenységével párhuzamosan
2012. 11. 01. egyetemi docens a KRE HTK Újszövetségi Tanszékén, párhuzamosan ellátja a KRE TFK Teológiai Intézetének vezetését is
2013. 07. 01. KRE TFK Hittanoktató- és Kántorképző Intézet, intézetvezető, a teológiai intézeti szakcsoport vezetője, párhuzamosan a KRE HTK Újszövetségi Tanszékének egyetemi docense
2015. 02. 01. Selye János Egyetem Református Teológiai Kar (Komárom, Szlovákia) egyetemi docens, a teológia mesterképzési szak és a teológiai doktori iskola szakfelelőse (a három tagú szakfelelősi kör egyik tagja); párhuzamos tevékenység
2017. 07. 01. KRE TFK Hittanoktató- és Kántorképző Intézet(három tanszéket egybe-fogó intézet), intézetvezető, párhuzamosan a KRE HTK Újszövetségi Tanszékének egyetemi docense

 

Kapcsolódó tevékenységek

 • Katekéta–lelkipásztori munkatárs (a szak oklevélben történő megnevezése: református hittanoktató) alapképzési szak szakfelelőse, KRE TFK 2012. december 13-tól a 232/2012. (XII. 12.) sz. szenátusi határozat értelmében
 • KRE Szenci Molnár Albert Egyházművészeti Intézet, alapító tag, a liturgiai szakcsoport vezetője 2005-től, 2012 júliusától az Intézet vezetője; rendszeres oktatás az Intézeten belül
 • oktatás a KRE HTK Doktori Iskolájában
 • rendszeres szigorlati elnökség bibliai tárgyakból, KRE TFK (Nagykőrös, 2012-ig)
 • szakdolgozat-bírálat, KRE TFK Kántorképző Intézet (Nagykőrös, több alkalommal 2012-ig)
 • záróvizsga elnök, KRE TFK Kántorképző Intézet (Nagykőrös; 2011-2013)
 • záróvizsga külső bizottsági tag, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) egyházzene szak (2010-2011. tanév, 2 alkalommal)
 • szigorlati elnök, KRE HTK Egyháztörténet Tanszék, Históriai szigorlat (Budapest, 20132014. tanév)
 • TÁMOP kutatócsoport vezetése a 2011/2012. tanévben: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” című pályázat „Homiletika- és liturgiatörténeti kutatások” szakcsoportja
 • TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” pályázat „Homiletika- és liturgiatörténeti kutatások” szakcsoportján belül a 2011/2012. tanév tavaszi félévében A magyar protestáns istentisztelet különböző aspektusai című kurzus keretein belül előadássorozat szervezése. Meghívott előadók: Dr. Fekete Csaba, Dr. P. Vásárhelyi Judit, Dr. Dávid István, Dr. Hafenscher Károly, Dr. Maczák Ibolya, Dr. Hubert Ildikó, Dr. H. Hubert Gabriella
 • Doktoranduszok Országos Szövetsége Teológiai Tudományos Osztály (DOSZ TTO) Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciáján a Ballagi Mór–Bolyki János Szekció elnöki tisztsége 2012. november 3-án
 • Eruditio Oktatási Szolgáltató Zrt.: pályázatot értékelő szakértő a Nemzeti Kiválóság Program keretében (2013 szeptember, 2014. augusztus)
 • Megőrzés és megújulás című egyházzenei konferencia az új énekeskönyvről nemzetközi szekciójának vezetése német és magyar nyelven (Budapest, 2013. október 25.; szervezők: KRE HTK, MRE, Énekeskönyvi Bizottság)
 • Egyház- és kultúrtörténeti összefüggések címmel tudományos ülésszak szervezése a KRE TFKn a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából (Nagykőrös, 2013. november 22., valamint német nyelvű előadás fordítása)
 • Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar és Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Református Tanárképző Kar) közötti Erasmus együttműködés kari koordinátora (2014 márciusától)
 • Egyház, teológia, kultúra címmel könyvbemutató és tudományos ülésszak szervezése a KRETFK-n a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából (Nagykőrös, 2014. november 6.)
 • Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK) felkért bíráló (2014. október)
 • Szakdolgozati védési bizottság, külső bizottsági tag, Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetség és Egyházzene Tanszék (2014. november, 3 dolgozat)
 • MTA szakmódszertani kutatási pályázat szakértői bírálata, véleményezése (2014. december)
 • Reformáció Emlékbizottság tudományos könyvkiadási pályázatának (azonosító: REB-15-KONYV-0012) nyertese (2015–2016)
 • Aktuális terminológia a jelenkori protestáns teológiában című nemzetközi tudományos konferencia egyik tudományos védnöke. Szervezők: Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és az Institut für Reformatorische Theologie (Reichskirchen) együttműködésével. Révkomárom/Komárno, 2015. október 14.
 • Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (Református Tanárképző Kar) docensi versenyvizsga nemzetközi bírálóbizottságának tagja (2016. július)
 • MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) szakértője (2016-tól); szaklétesítési és szakindítási anyagok bírálata; szakmai véleményezések
 • TFK NTP-HHTDK-16-0071 Kisközösségek társaslelkületi fejlesztése című tehetséggondozási pályázatban való részvétel, kurzus vezetése, OTDK-ra való felkészítés (2016/2017. tanév)
 • Nagy Sándor Emlékkonferencia – Utak a XX. századi didaktikából, Plenáris ülés levezető elnöke (KRE TFK 2016. november 10.)
 • Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK 2016), Történelemtudományi és Teológia Szekció zsűritag, szekcióelnök (szervező: Selye János Egyetem; 2016. november 24.)
 • Az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett XIII. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny zsűritagja (rendezők: Nagykőrös Város Önkormányzata, Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium; Nagykőrös, 2017. március 4.)
 • Oktatói–kutatói tevékenység a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán (Kolozsvár) az Erasmus+ program keretében (2017. április)
 • A reformáció örökségében élve (a reformáció hatása a teológiai oktatásra) konferencia „Betekintés” szekciójának levezető elnöke (KRE HTK, Budapest, 2017. október 26.)
 • Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára és KRE TFK közös konferenciája a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából, második szekció levezető elnöke (KRE TFK, Nagykőrös, 2017. november 30.)
 • Kutatótanári pályázatot bíráló minősítő bizottság Magyar Rektori Konferencia által delegált tagja (2017. november–december, valamint 2018. szeptember–december), Oktatási Hivatal
 • MAB Hittudományi Bizottság (tudományterületi bizottság) tagja (2018 márciusától)
 • MTA Prémium posztdoktori pályázatának bírálata (2018. április–május)
 • „Tanítván őket…” katechetikai konferencia plenáris ülésének levezető elnöke (KRE TFK és a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola közös szervezése, Budapest, 2018. május 19.)
 • MAB LB tag (Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Apor Vilmos Katolikus Főiskola; 2018. szeptember–október)
 • Hagyomány, Identitás, Történelem 2018. (HIT 2018 nemzetközi konferencia) szekcióelnök (szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Babeş–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara, Református Közéleti és Kulturális Alapítvány; Budapest, 2018. október 26.)
 • Negyedszázad a főiskolai kántorképzésben konferencián levezető szekcióelnök (szervezők: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar; Nagykőrös, 2018. november 10.)

 

Kutatási terület

bibliai teológia; istentisztelet- és kultusztörténet; keresztyén liturgiatörténet

 

Oktatott tárgyak (2002-2018)

KRE HTK

 • Ószövetségi bibliai teológia (2009-ig)
 • Vallástörténet (fenomenológia, vallástörténet, világvallások; 2009-ig)
 • Görög nyelv
 • Görög nyelvgyakorlat
 • Újszövetségi exegézis (írásmagyarázat lelkész, teológus, protestáns teológus és vallástanár szakon)
 • Újszövetségi bevezetés
 • Doktori Iskolában meghirdetett különféle tárgyak (specializáció, szakfordítás, kutatószeminárium stb.)
 • Szakdolgozati konzultáció
 • Szemináriumi témakiírások: Exiliumi koncepciók; Haggeus próféta könyve és teológiája; Szentély és templom; Bibliai hermeneutika; Papok és léviták, a kultuszi személyzet szerepe Izráel vallástörténetében; Az ünnep és a rítus bibliai teológiai értelmezése; Német nyelvű szakirodalom feldolgozása, Bálványimádás; „Ó és új” bibliai teológiai értelmezése; A szenthely története; Az őstörténet kérdései; Kortárs szakirodalom magyar, német vagy angol nyelven; Az újszövetségi teológia hangsúlyai (több szemeszteren keresztül); A keresztyén istentisztelet gyökerei; A Jelenések könyve kérdései; Auslegung der Didache; Das Sondergut im Lukasevangelium
 • értelmiségi kurzuskiírások az Egyházművészeti Intézet keretében: Huszár Gál élete és tevékenysége énekeskönyvei (1560, 1574) tükrében; A magyar liturgiatörténet évszázadai; Kálvin János istentiszteleti gyakorlata; A II. Vatikáni Zsinat és a liturgiareform; A magyar református istentisztelet a XVII. században; Karácsony évszázadai; A magyar protestáns istentisztelet különböző aspektusai; A liturgikus év története és gyakorlata; Ószövetségi szövegek a keresztyén istentiszteleten; Ima és imakönyv; Az egyházi esküvő tegnap és ma; A római katolikus igehirdetési gyakorlat évszázadai; Virágvasárnap az istentiszteleti gyakorlat szempontjából; A keresztség kiszolgáltatásának gyakorlata; A konfirmáció története és gyakorlata; Adventtől Adventig; ; A reformáció ünnepe; Kulcsár György prédikátor élete és működése; Az úrvacsora szertartása; Megáldó istentiszteletek

 

KRE TFK

Hitéleti képzéseken (2012-től):

 • Ószövetségi kortörténet és bevezetéstan I-II-III.; 2013-tól: Ószövetségi kortörténet és bevezetéstan I-II.
 • Újszövetségi kortörténet és bevezetéstan I-II-III.; 2013-tól: Ószövetségi kortörténet és bevezetéstan I-II.
 • Ószövetségi kortörténet és bevezetéstan szigorlat (2017-ig)
 • Újszövetségi kortörténet és bevezetéstan szigorlat (2017-ig)
 • Biblikus szigorlat (2013-tól)
 • Tematikus bibliaismeret I.(2013-tól)
 • Ószövetségi bibliai teológia (2013-ig)
 • Újszövetségi bibliai teológia (2013-ig)
 • Ekléziasztika (2013)
 • Egyházjog (2012-2014)
 • Liturgia-ismeret; Liturgika
 • Egyháztörténet szigorlat
 • Záróvizsga felkészítő
 • Egyéb kontaktórás és kontaktóra nélküli tanegységek (specializációs tárgyak, kutatószeminárium, szeminárium, szakdolgozati konzultáció, teológiai szakszeminárium)

 

Nem hitéleti képzéseken:

 • Bibliai alapismeretek
 • Bibliaismeret (I-IV.); 2013-tól Bibliaismeret I-II.
 • Bibliaismeret (Pedagógus szakvizsga)
 • Egyházismeret
 • Egyházszervezet és társadalom I-II. (Pedagógus szakvizsga)
 • Egyházszervezet (műveltségterületi képzés)

 

 Doktori (PhD) témavezetés

2014–2017

Szabados Ádám (KRE HTK Doktori Iskola, újszövetségi alprogram, társtémavezető); disszertáció címe: Az apostolok hagyománya: az apostoli tekintély és az egyház legkorábbi hagyományának kapcsolata

2016– Nagy József (KRE HTK Doktori Iskola, újszövetségi alprogram, témavezető)
2017– Balogh Dávid (KRE HTK Doktori Iskola, gyakorlati teológiai alprogram, témavezető)
2018– Rákosi Réka (KRE HTK Doktori Iskola, gyakorlati teológiai alprogram, témavezető)

 

Doktori és habilitációs cselekményekben való részvétel

 • Gallusz László The Throne Motif in the Book of Revelation (426 p.) angol nyelvű doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitáján bizottsági tag, jegyzőkönyvvezető, opponens, KRE HTK, 2011. március 8.
 • Lányi Gábor A berni magisztrátus és a vaud-i kálvinisták vitája az egyházfegyelem gyakorlásáról (310 p.) című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitáján a bírálóbizottság tagja és titkára, KRE HTK, 2011. június 16.
 • Gallusz László The Throne Motif in the Book of Revelation (426 p.) című angol nyelvű doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitáján a bírálóbizottság tagja és titkára, KRE HTK, 2011. október 5.
 • M. Schinkelshoek Das Stipendium Bernardinum von allen Seiten beleuchtet (Het Stipendium Bernardinum in alle toonaarden bezongen, 85 p.) című doktori (PhD) értekezésének holland-német nyelvű nyilvános vitáján a bírálóbizottság tagja és titkára, KRE HTK, 2012. február 21.
 • Fekete Ágnes Idő és liturgia. A mai magyar református liturgia helyzete összehasonlítva egy 1968-as felméréssel (206 + 54 p.) című doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitáján bizottsági tag, jegyzőkönyvvezető, opponens, KRE HTK, 2013. május 16.
 • Győrffy Eszter A magyar református egyetemi misszió története, helyzete, különös tekintettel a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetre (234 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és titkára, KRE HTK, 2013. október 8.
 • Balikó Zoltán A munka 21. század eleji református teológiai reflexiója (194 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és titkára, KRE HTK, 2014. április 8.
 • Szilágyi-Sándor Gabriella Bibliai etika a katechézisben (204 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és opponens, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar, Komárom, 2014. augusztus 28.
 • Szetey Szabolcs Adatok a magyar református prédikációs gyakorlat újraértékeléséhez 17841878 között (340 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és opponens, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar, Komárom, 2015. február 27.
 • Tóth Boglárka Tímea A Magyarországi Református Egyház bíráskodása a XX. században (400 + 33 p.) című doktori (PhD) értekezéstervezetének műhelyvitáján bizottsági tag, jegyzőkönyvvezető, KRE HTK, 2015. június 18.
 • Erdélyi Anita A németországi ifjúsági egyházak és lehetséges impulzusaik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ifjúsági munkája számára (12 + 116 + 18 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és opponens, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar, Komárom, 2015. augusztus 28.
 • Csűrös András Jakab Református egyházi élet a Tanácsköztársaság idején. A magyar reformátusság egy válságos időben (271 p.) című doktori (PhD) értekezéstervezetének műhelyvitáján bizottsági tag, jegyzőkönyvvezető, KRE HTK, 2015. október 13.
 • Szabóné László Lilla A gyermekteológia vizsgálata a kisgyermekes keresztyén családok életében (282 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és titkára, KRE HTK, 2016. február 1.
 • László Emőke Kiválasztás a Krisztusban – Krisztus munkájának szerepe és helye Arminius műveiben és a dordrechti kánonok teológiai érvelésében (152 p.) című doktori (PhD) értekezéstervezetének műhelyvitáján bizottsági tag, jegyzőkönyvvezető, KRE HTK, 2016. szeptember 12.
 • Trajtler Dóra Ágnes A helyes hatalomgyakorlás és az uralkodó iránti hűség politika-teológiai kérdései: Bethlen Gábor Magyar Királyságban tett első hadjárata idején, a korabeli magyarországi, illetve magyar szerzőségű nyomtatványok tükrében (1617-1621) (220 p.) című doktori (PhD) értekezéstervezetének műhelyvitáján bizottsági tag, belső véleményező, KRE HTK, 2016. október 27.
 • László Emőke doktori szigorlatán a szigorlati bizottság jegyzőkönyvvezetője, KRE HTK, 2017. április 10.
 • Trajtler Dóra Ágnes A helyes hatalomgyakorlás és az uralkodó iránti hűség politika-teológiai kérdései: Bethlen Gábor Magyar Királyságban tett első hadjárata idején, a korabeli magyarországi, illetve magyar szerzőségű nyomtatványok tükrében (1617-1621) (197 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és titkára, KRE HTK, 2017. április 10.
 • Park, Sungkon Missional ecclesiology: Missionary encounters between the Presbyterian Church of Korea (Tonghap) and protestant churches in the Czech Republic and Slovakia című angol nyelvű doktori (PhD) értekezésének angol nyelvű vitáján a bírálóbizottság tagja és titkára, KRE HTK, 2017. május 15.
 • Szénási Lilla Isten és ember találkozásának színtere: A 21. század katechetikai kihívásai és lehetőségei, különös tekintettel a Z generáció hittanoktatásában használatos IKT eszközökre és anyagokra (210 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és opponens, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar, Komárom, 2017. augusztus 23.
 • Négyesi Zsolt Isten és ember találkozásának színtere: Életvégi kérdések egyes problémái teológiai összefüggésben (298 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és opponens, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar, Komárom, 2017. augusztus 23.
 • Erdmann, Martin habilitációs eljárásán, a bírálóbizottság titkára, jegyzőkönyvvezetője, KRE HTK, 2017. október 19.
 • Csűrös András Jakab doktori szigorlatán a szigorlati bizottság tagja, KRE HTK, 2017. november 10.
 • Csűrös András Jakab Református egyházi élet a Tanácsköztársaság idején: A magyar reformátusság egy válságos időben (332 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és titkára, KRE HTK, 2017. november 10.
 • Kormos Erik Az újszövetségi hapax legomenonok paradigmái: A Galata-levél súlypontjai (617 p.) című doktori (PhD) értekezéstervezetének műhelyvitáján bizottsági tag, jegyzőkönyvvezető, KRE HTK, 2018. február 5.
 • Fazakas Márk komplex vizsgáján a vizsgabizottság tagja és elnöke, KRE HTK, 2018. május 28. 26) Kormos Erik doktori szigorlatán a szigorlati bizottság elnöke, KRE HTK, 2018. június 12.
 • Kormos Erik Az újszövetségi hapax legomenonok paradigmái: A Galata-levél súlypontjai (518 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és titkára, KRE HTK, 2018. június 12.
 • Szabados Ádám Az apostolok hagyománya: Az apostoli tekintély és az egyház legkorábbi hagyományának kapcsolata (339 p.) című doktori (PhD) értekezéstervezetének műhelyvitáján bizottsági tag, KRE HTK, 2018. szeptember 21.
 • Thoma László Az önértékelés jelentősége a valláspedagógiában – különös tekintettel a serülőkorú fiatalok keresztyén nevelésére a hit- és erkölcstan órán (307 p.) című doktori (PhD) értekezésének vitáján a bírálóbizottság tagja és titkára, KRE HTK, 2018. november 26.
 • Papp Anette habilitációs eljárásában a szakértőbizottság tagja (2018. június–2019. február), Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

 

Szakdolgozati témavezetés (megvédett szakdolgozatok)

2011-2012 Nagy Róbert: Mária alakja és szerepe a Lukács 1-2-ben. Ó- és újszövetségi, kor- és hatástörténeti kitekintéssekkel (KRE HTK)
Pálfi Viktória: Fejezetek a református ének oktatásából (KRE HTK)
2012-2013 Gerdai Mónika Terézia: Qumráni közösség és kora (KRE TFK)
2013-2014 Eőriné Kardos Brigitta: Csodák Kánában – Jézus csodatettei János evangéliumának válogatott igeszakaszai alapján (KRE HTK)
Hajdu Andrea: A keresztyén küldetésről szóló tanítás a középiskolai hitoktatásban a Máté evangéliuma 10. fejezetének írásmagyarázata alapján (KRE HTK)
Karosiné Budaházi Beáta: Az óbudai református egyházközség három püspöki vizitáció tükrében (KRE TFK)
Plicher Dorottya: Álmok az Ószövetségben (KRE TFK)
2014-2015 Barczi Julianna: Bölcsesség az Ószövetségben (KRE TFK)
Balogh Csaba: Jézus példázatai az oktatásban. A magvető példázata (KRE TFK)
Kernács Fruzsina: A Cegléd–Felszegi Református Egyházközség és az Öregtemető (KRE TFK)
Molnár Irén Ibolya: A gombai református gyermektábor 2015 pedagógiai koncepciója (KRE TFK, pedagógus szakvizsga képzés)
Pap Margaréta: Vásárhelyi János ágendás könyvének összefüggései (KRE TFK) Péter Henrietta: A Kapernaumi százados (Lk 7,1-10) perikópájának alkalmazása a hittanoktatásban (KRE TFK)
Takaró Judit Virág: A református gyermek-istentisztelet liturgiája. Korunk gyakorlatának vizsgálata (KRE TFK)
Victor Ágostonné Kelemen Tímea: A keresztség sákramentuma – avagy a keresztelés szokás vagy szövetség? (KRE TFK)
2015-2016 Varga Zsófia: A gyermekekkel kapcsolatos lukácsi szakaszok sajátosságai – „Vajon mi lesz ebből a gyermekből?” (KRE HTK)
Veres Kata: Farkas József válogatott igehirdetéseinek elemzése (KRE HTK) Csizmadia Márta Karolina: Őrállói felelősség ma az egyházzene ügyében. Megszelídíthető-e a rockzene? (KRE TFK)
Fábián Zsófia Melánia: Hóseás és Ámósz küldetésének hangsúlyai (KRE TFK) Karsay Lajos: Dániel könyvének válogatott szakaszai a református hittanoktatásban (KRE TFK)
Kuncz Melinda: Hazatérés a babiloni fogságból a Krónikás történeti mű aspektusából (KRE TFK)
László-Király Gizella: Páskavacsora és úrvacsora (KRE TFK)
Szitkovics Sándorné: A hetedik nap katechetikai aspektusai (KRE TFK)
Szőke Éva: A konfirmáció története és mai problémái (KRE TFK)
2016-2017 Horváth Tünde: Farkas József Jeremiás könyve alapján elhangzott igehirdetéseinek elemzése (KRE HTK)
Both Adrienn: Eszter könyve és a Púrim ünnepe (KRE TFK)Kis Zsuzsanna: Zarándokzsoltárok az Ószövetségben (KRE TFK)
Kocsis Márta: Bibliaolvasási szokások katechetikai vonatkozásai (KRE TFK)
Nagy Adrien Anita: Konfirmációi gyakorlatunk vizsgálata (KRE TFK)
Nagy Barbara Zsuzsa: Ítélet Jézus felett (KRE TFK)
2017-2018 Horváth Ádám: A parafrázis, mint legitim prédikációs műfaj – Biblia példák alkalmazhatósága a 21. századi igehirdetésben (KRE HTK)
Balássy-Berezvai Szénia: Zsidó menyegzői szokások Jézus korában – A kánai menyegző katechetikai feldolgozása (KRE TFK)
Dr. Szekeres-Bencze Kata: Az áldás fogalmának értelmezése ószövetségi példák alapján (KRE TFK)
Frank Katalin: A Tízparancsolat útmutatása egykor és ma (KRE TFK)
Kissné Gelencsér Klára: Jézus gyógyít és megvendégel (KRE TFK)
Krepsz Gabriella: A farizeusok csoportjának vizsgálata és a farizeus-történetek alkalmazása a hittanórákon (KRE TFK)
Seffer Valentina: A korinthusi tévelygés (KRE TFK)
2018-2019 Darányi Erika: Mit és hogyan tanítsunk az ószövetségi áldozatokról? (KRE TFK)
Kissné Ecsedy Nóra: Dávid a felkent: Dávid királyságának bemutatása kortörténeti és katechetikai szempontból (KRE TFK)

 

Lelkészi tevékenység

2002-2006 segéd-, majd beosztott lelkész félállásban Nagykőrösön
2006. 10. 01. intézeti lelkész Nagykőrösön
2007. 02. 28. lemondott gyülekezeti lelkészi státuszáról, de 2009 szeptemberéig továbbra is rendszeresen végzett lelkipásztori szolgálatot a Nagykőrösi Református Egyházközségben

 

Díjak, ösztöndíjak

2000-2001 Köztársasági Ösztöndíj
2001 Hőgye Mihály Emlékalapítvány Kuratóriumának elismerése kiváló teológiai tanulmányokért
2001-2002 A vesztfáliai egyház tanulmányi ösztöndíja
2002-2005 Doktori ösztöndíj
2016 A Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
2018-2019 Szegedi Kis István kutatói ösztöndíj (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

 

A tudományos-oktatói tevékenység ellátásában támogató további ismeretek, kompetenciák

 • bibliai nyelvekben és tudományokban, valamint ezek módszertanában való jártasság
 • liturgiai, liturgiatörténeti, himnológiai, egyházzenei, himnológia- és egyházzene-történeti ismeretek, énekeskönyv-történeti jártasság
 • liturgikus és művészi orgonajáték
 • orgona- és liturgikus repertoárismeret

 

További egyetemi, közegyházi, szakmai, közéleti tevékenységek

Egyetemi testületi tagságok

 • KRE Egyetemi Doktori Tanács (doktorandusz tag, 2003-2004)
 • KRE Felülbírálati Testület (tag, 2009-től folyamatos)
 • KRE HTK Doktori Tanács (tag, 2010-2011)
 • KRE HTK Fegyelmi Testület (tag, 2009-től folyamatos)
 • KRE HTK Kari Tanács (tag, 2009-2018)
 • KRE HTK Kreditátviteli Bizottság (tag, 2011–2017)
 • KRE HTK Tanulmányi Bizottság (tag, 2014–2017)
 • KRE HTK Tanrendi (ad hoc) Bizottság (tag, 2011-2012. tanév)
 • KRE Szenátus (HTK póttag, 2011-2015; 2015 szeptemberétől tag)
 • KRE HTK vallástanár szak mintatantervét felülvizsgáló bizottság (2016)
 • KRE TFK Kari Tanács (tag, 2012. szeptember 1-től folyamatos)
 • KRE TFK Kreditátviteli Bizottság (tag, 2012 októberétől folyamatos)

 

Közegyházi, szakmai-tudományos testületi tagságok

 • Délpesti Református Egyházmegye ének-zeneügyi előadója (2003-2007)
 • DRHE Liturgikus Kutatóintézet (tag, 2002-től folyamatosan)
 • Dunamelléki Református Egyházkerület Egyházzenei Bizottság (tag és titkár; 2003-2008)
 • Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent Liturgiai Bizottságának meghívott szakértő tagja (2010-2016)
 • Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottság (tag, 2016-tól folyamatosan)
 • Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma (DC) Himnológiai és Egyházzenei Szekció tagja, valamint részvétel a Gyakorlati Teológiai Szekció munkájában 2005-től folyamatosan, 2009-től a Doktorok Kollégiuma tagja
 • Magyarországi Református Egyház Énekeskönyvi Bizottságának (zsoltáros albizottság) meghívott tagja (2010-2016)

 

Tudományos, közéleti testületi tagságok, egyéb testületi tagságok

 • MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) Hittudományi Bizottság (tag; 2018. március 29-től folyamatos)
 • MTA Köztestület (tag; 2009-től folyamatos)
 • Magyar Egyházzenei Társaság (tag, 2002-től folyamatosan; a protestáns szekció vezetője 20132016)
 • Kováts J. István Alapítvány (kuratóriumi tag és titkár, 2005-től folyamatosan)
 • Ráday Könyvtárért Alapítvány (kuratóriumi tag, 2014 júliusától folyamatosan)
 • EKEK (Europäische Konferenz für Evangelische Kirchenmusik: Utrecht, Strasbourg)
 • SOMEF (Südostmitteleuropäischer Fakultätentag: Pozsony 2005; Sárospatak 2013)
 • TRES (Teaching Religion in a Multicultural European Society I 2005-2008 konferenciák: Uppsala, Kolozsvár, Nijmegen)
 • Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár sorozat szerkesztőbizottságának tagja (sorozatszerkesztők: Kovács Ábrahám és Baráth Béla Levente; 2015-től)
 • Arany János Társaság (Nagykőrös; tag, 2010-2012)
 • Nagykőrösi Kalendárium (szerkesztőbizottsági tag 2006-2010)

 

Nyelvismeret: német, angol, holland

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések