Állami kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából

Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából, a miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a kitüntetettek között a Károli Gáspár Református Egyetem több oktatója is szerepel.

(A koronavírus-járvány miatt elmaradtak a március 15-i helyszíni ünnepségek, a kitüntetések átadására később kerül sor. A díjazottak névsorát a Magyar Közlönyben hozták nyilvánosságra.)

A Károli Gáspár Református Egyetem közössége nevében tisztelettel gratulálunk a Magyarországi Református Egyház Zsinata volt Lelkészi Elnökének, Prof. Dr. Bogárdi Szabó Istvánnak, a Magyarországi Református Egyház Zsinata volt Világi Elnökének, Dr. Huszár Pálnak, valamint Intézményünk kitüntetettjeinek:

Kossuth-díjban részesült:
Dr. Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató, érdemes művész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének egyetemi docense a Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a népművészet identitásmegőrző szerepe mellett a népdaléneklés lélekgyógyító és közösségformáló erejét is elhivatottan hirdető, kiemelkedő előadóművészi, kutatói és pedagógiai életműve elismeréseként.

Széchenyi-díjban részesült:
Prof. Dr. Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének egyetemi tanára a Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a történettudomány területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, különösen hazánk 1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért eredményei elismeréseként.

MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesült:
Prof. Dr. Bogárdi Szabó István Széchenyi-díjas teológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület volt püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszékének egyetemi tanára a magyar állam és az egyház közötti párbeszéd elmélyítésében, illetve a református egyház elesettekhez és kiszolgáltatottakhoz forduló, a közjó érdekében végzett szolgálatainak kiszélesítésében vállalt szerepe, valamint teológiatörténeti jelentőségű tudományos és szaklektori munkája, továbbá a jövő lelkészeinek felkészítését segítő oktatói tevékenysége elismeréseként.

MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:
Dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnoka a magyar református közösségeket sokoldalúan szolgáló egyházi közéleti, oktatói és publikációs tevékenysége, valamint a Kárpát-medencei magyarság hitének és identitásának megerősítésében vállalt szerepe elismeréseként.

MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:
- Prof. Dr. Németh Dávid, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a jövő lelkészeinek felkészülését segítő oktatói és kiemelkedő tudományos munkája, valamint a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként.

- Prof. Dr. Stipta István Mihály jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára a magyar, valamint az egyetemes állam- és jogtörténet kutatása területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő tudományos, illetve oktatói munkája elismeréseként

- Dr. Velkey György János, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Karának gyakorlati tanára elhivatott gyógyító-, illetve kórházvezetői munkája, valamint a Kárpát-medencében élő magyar gyermekgyógyászok közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:
- Dr. Bognár Zalán történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére a XX. századi politika-, had- és társadalomtörténet területén folytatott tudományos tevékenysége, különösen a II. világháborús magyar hadifoglyok, valamint a málenkij robotra, illetve a Gulagra hurcoltak történetének kutatásában elért eredményei elismeréseként.

- Dr. Szuchy Róbert jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese, habilitált egyetemi docens részére a jogtudomány területén folytatott kutatói és oktatói munkája, valamint magas színvonalú ügyvédi tevékenysége elismeréseként.

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetésben részesült:
dr. Szabó Attiláné dr. Erdélyi Erzsébet, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karának óraadó tanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének nyugalmazott főiskolai docense a nyelvészet, a helytörténet és a néprajz területén folytatott több évtizedes, szerteágazó kutatói-oktatói munkája, valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként.

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak nevében tisztelettel köszöntöm a kitüntetésben részesített oktatóinkat és őszinte örömmel gratulálok a kitüntetéseikhez. Életükre, munkájukra, mindennapjaikra Isten gazdag áldását kérem.

Maradjanak velünk és gazdagítsák az Egyetem Közösségét!

Dr. habil. Czine Ágnes
Rektori Feladatokkal Megbízott Rektorhelyettes