Hóvári János temetése

Mély fájdalommal értesültünk Dr. Hóvári János, egyetemünk Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék oktatójának, a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium történész műhelyvezetőjének augusztus 6-i elhunytáról. Temetésének időpontja és helyszíne: 2023. október 9., 11:00 óra - Farkasréti temető, Makovecz-ravatalozó.

Turkológus történészként, a Türk Államok Szervezete (TÁSZ) Magyarországi Képviseleti Irodájának ügyvezető igazgatójaként, továbbá volt izráeli, kuvaiti és törökországi nagykövetként múlhatatlan eredményeket ért el a diplomácia területén.

A Károli Gáspár Református Egyetem, valamint a Benda Kálmán Szakkollégium oktatói és hallgatói azt a vérbeli tanárt és mindig segítőkész kollégát gyászolják, aki a szakkollégium alapítása óta szívügyének tekintette és minden erejével támogatta az itt folyó szakmai és közösségi munkát.

Dr. Hóvári János

Hóvári János
(1955-2023)

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”

Életének hatvannyolcadik évében tragikus hirtelenséggel, balesetben elhunyt dr. Hóvári János, a KRE BTK Történettudományi Intézet Kora Újkori Történeti, Gazdasági- és Művelődéstörténeti Tanszékének docense. A Somogy vármegyei Kiskorpád szülöttjeként mindig büszkén emlékezett meg a szülői házról, családja korábbi generációinak kötődéséről Sárközy Istvánhoz, a Belső-Somogyi Református Egyházmegye 19. század elején hivatalban lévő nagyműveltségű gondnokához.

Hóvári János a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett 1973-ban, majd az ELTE történelem-török szakára jelentkezett. Egyetemi tanulmányait az Eötvös József Kollégium tagjaként kezdte meg, s Ménesi úti kötődése évtizedekkel később még tovább erősödött, mivel néhány éve a Báró Eötvös József Collegium Baráti Körének elnöki tisztét is betöltötte.

Egyetemi diplomájának megszerzését követően 1979-ben kezdte meg kutatói pályáját a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében. Kutatásai alapvetően a török hódoltság gazdasági, társadalmi sajátosságainak feltárására irányultak. Számos hazai és külföldi szakmai fórum előadójaként szerepelt, továbbá a Janus Pannonius Tudományegyetemen oktatott kora újkori magyar és egyetemes történetet. A rendszerváltást követően 1992-től a Külügyminisztérium munkatársa lett. 1997-ig a Közép-Ázsiai és Transzkaukázusi Főosztályon, valamint a Stratégiai és Politikatervezési Főosztályon dolgozott referensként, majd az izraeli magyar nagykövetség első beosztottjaként tevékenykedett.

Kandidátusi fokozatát Az oszmán gazdasági struktúra az Al-Dunánál 1496-1517 c. értekezésével szerezte meg 1997-ben, de továbbra is a Külügyminisztérium munkatársa maradt. 1998-tól két éven át főosztályvezetőként, majd 2000-től 2004-ig Magyarország tel-avivi nagyköveteként teljesített szolgálatot. Magyarországra történt visszatérését követően az Afrikai és Közel-keleti Főosztály vezető főtanácsosa volt, majd egy éven át a közel-keleti ügyek tanácsadójaként munkálkodott a szlovén külügyminisztériumban, a szlovén EU-elnökség idején. 2006-ban a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, 2011-ben címzetes egyetemi tanára lett. 2008 és 2010 közt Kuvaitban és Bahreinben volt nagykövet. 2010 és 2012 között a globális ügyekért felelős helyettes államtitkári tisztséget töltötte be, majd két éven át Magyarország ankarai nagyköveteként teljesített szolgálatot.

Hóvári János 2014-től állt a KRE BTK alkalmazásában a Kora Újkori Történeti, Gazdasági- és Művelődéstörténeti Tanszék docenseként, valamint 2015. január 1-jétől közel egy éven át a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) főigazgatói posztját is betöltötte. Ezt követően egyetemi oktatói munkája mellett a 2016-os „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” emlékév programjainak, költségvetésének és koncepciójának kidolgozásával megbízott emlékbizottság elnöki teendőit látta el. Ebben a pozíciójában rendkívül sokat tett a KRE történész hallgatóinak szakmai tereptapasztalatainak bővítése érdekében, mivel két egymást követő évben a Kora Újkori Történeti, Gazdasági- és Művelődéstörténeti Tanszék munkatársaival együttműködve tanulmányutakat szervezett az egykori török hódoltság fontos helyszíneire, így Szigetvárra, Mohácsra, Pécsre, Nagyharsányra. Ugyanígy fontos hozzájárulást jelentett szervező tevékenysége, személyes részvétele a KRE hallgatóinak az egykori Szepes és Sáros vármegyékben, vagy a nagyenyedi Bethlen Kollégium alapítása emlékévében tett erdélyi tanulmányi kirándulások során.

Hóvári János közel fél évtizede töltötte be a Türk Államok Szervezete (TÁSZ) Magyarországi Képviseleti Irodájának ügyvezető igazgatói posztját, s ebben a munkakörében szintén sokat tett a KRE tanárainak és hallgatóinak külföldi szakmai kapcsolatai fejlesztése és elősegítése érdekében. Diplomataként is mindig elkötelezett volt a Károli iránt. Egyetemi oktatói munkája mellett a Benda Kálmán Szakkollégium történész műhelyének vezetőjeként, az OTDK versenyek felkészítő tanáraként külön figyelmet fordított a jövendő történész generációk ismereteinek megalapozására és elmélyítésére. A koraújkori magyar és egyetemes történelem eseményeinek, folyamatainak, jelenségeinek kiváló ismerője volt, tanórái vagy éppen konferencia-előadásai mindig komoly intellektuális élményt jelentettek a hallgatóságnak.

Hóvári János kollégáival s a hallgatók újabb és újabb generációival egyaránt kiváló kapcsolatot tudott teremteni, derűs személyisége mindig megnyugtató hatással volt környezetére. Halála nagyon fájdalmasan érinti mind a hazai történészeket, mind pedig a történészhallgatók közösségét. Ahogy egyik pályatársa megfogalmazta: „János halála, az emberek és ügyek iránti szolgálatának hiánya folytán, rendkívüli veszteséget jelent mindannyiunk számára.”

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük.

 

 

kép forrása: Magyar Hírlap

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép