Károli Ösztöndíj

Amit a Károli ösztöndíj pályázatról tudni érdemes
Pályázati útmutató 2015/2016. tanév tavaszi félév


Az ösztöndíj célja: tehetséges, tanulmányukat kiemelkedőenvégző önköltséges hallgatók támogatása.

Általános pályázati feltételek, pályázók köre:

 • aki a felvételi eljárás során Egyetemünket első helyen jelölte meg,
 • aktív státuszú nappali tagozatos hallgató, aki teljes idejű alapképzésben; vagy egységes, osztatlan képzésben; vagy mesterképzésben részt vevő; önköltséges (költségtérítéses) hallgató.
 • elsőéves, másodéves, és harmadéves hallgató,
 • tanulmányi eredménye eléri a pályázati felhívásban közzétett minimum korrigált kreditindexet (KKI),


Pályázást kizáró okok:

 • a pályázati kiírásban szereplő minimum tanulmányi eredményt (KKI) nem teljesíti,
 • a felvételi eljárás során nem első helyen jelölte meg Egyetemünket,
 • levelezős és szakirányú továbbképzéses hallgatók, valamint felsőoktatási szakképzést végző hallgatók nem vehetnek részt a pályázaton,
 • állami ösztöndíjas teljes idejű képzésben kezdte tanulmányát, de az ösztöndíj benyújtását megelőző félévben tanulmányi okból, átsorolás miatt önköltséges finanszírozási formábanfolytatja tanulmányait
 • pályázatot megelőző félév tárgyi feltételeit nem teljesítette, tehát az ösztöndíj benyújtását megelőző félévben felvett tantárgyak valamelyikét nem teljesítette
 • az a hallgató, aki a jelen félévben Károli ösztöndíjban részesül, a pályázat elbírálását követően azonban szünetelteti hallgatói jogviszonyát, elveszti az ösztöndíjat.
 • az a hallgató, aki az előző félévi Károli ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, a következő félévi pályázatból kizárásra kerül.
 • a pályázó nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltat, 
 • a pályázó hiányosan adta le a pályázati anyagát (a dokumentumok pótlólagos benyújtására a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség)


Az a hallgató, aki a jelen félévben Károli ösztöndíjban részesül, a pályázat elbírálását követően azonban szünetelteti hallgatói jogviszonyát elveszti az ösztöndíjat.
Azon hallgató, aki várhatóan 2015/2016. tanév tavaszi félévében abszolutóriumot szerezne nem pályázhat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az a hallgató, akinek a pályázat benyújtásának időpontjában költségtérítés/önköltség tartozása van, vagy a tárgyi félévben vele szemben fegyelmi eljárást kezdeményeztek a karon, pályázati anyaga automatikusan elutasításra kerül!


Pályázás módja: 
A sikeres pályázáshoz a meglévő feltételek és csatolandó dokumentumok szükségesek. 

A pályázás menete: 
A pályázat benyújtásának határideje: Legkésőbb  2016. március 21. (hétfő) 15.00 óráig

A pályázatokat nyomtatott formában a Kari Szervezeti Egységeknél lehet leadni: 
Állam- és Jogtudományi Kar, Dékáni Titkárság; Bölcsészettudományi Kar, Karrier Iroda
Hittudományi Kar, Dékáni Titkárság; Tanítóképző Főiskolai Kar, Dékáni Titkárság 

Hol találom meg a megfelelő önkéntes munkalehetőségek listáját?
• a részletes  önkéntes munkalehetőségek listáját az alábbi linkrekattintva tudja megtekinteni.

• Jelentkezni az önkéntes munkalehetőségek listáján meghirdetett kari Szervezeti Egységeknél, ill. az Egyházi szervezeteknél lehet. A két példányban kitöltött és aláírt önkéntes munka befogadó nyilatkozatok leadási határideje 2016. április 13 (szerda). 

• Az ösztöndíj szerződések aláírása legkésőbb: 2016. április 20 (szerda). napjáig a Kari Dékáni Hivatalokban, a BTK esetében a Karrier Irodában lehetséges.

A munkalehetőségek listája elérhető lesz 2016. március 8.-tól az alábbi linken: http://www.kre.hu/karoli_osztondij/regisztracio/ 

Pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Károli Ösztöndíjbizottság bírálja el. Az elbírálás során érvényesítendő fő szempont a pályázó tanulmányi eredménye.
Az elbírálás pontrendszerben történik a felhívásban megjelent szempontok szerint. 

Az ösztöndíjat elnyert hallgatók listájának közzététele:
2016. április 6. (szerda)


Részletes pályázati felhívás, 2015/2016. tanév tavaszi félév

Jelenléti ív önkéntes munkához

KRE Befogadó nyilatkozat önkéntes munkához

Teljesítésigazolás önkénteseknek

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések