Pályázati felhívás - Károli Gáspár Ösztöndíj 2016/2017. tanév őszi félév

Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára

 

I.    Tájékoztató a 2016/2017. tanév őszi félévében meghirdetett Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívásához

 • Az Egyetem pályázati úton ösztöndíjat adományoz azon önköltséges hallgatói számára, akik kimagasló tanulmányi, szakmai, hitéleti tevékenységet végeznek.
 • A Károli Gáspár Ösztöndíj pályázatot az Egyetem Főtitkára írja ki félévente egy alkalommal. Az így elnyert ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónapra) adható.
 • A hallgató által elnyerhető ösztöndíj összege az adott hallgató féléves önköltségi díjának 25%-a, 50%-a vagy 75%-a függően a pályázati anyagáért kapott pontszámától.
 • Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóknak – az ösztöndíj mértékének megfelelő óraszámban – önkéntes munkát kell vállalniuk, melyet az Egyetemen, illetve más karitatív szervezeteknél tudnak elvégezni.
  o    Önköltségi díjának 25%-át ösztöndíj formában megnyerő hallgatónak 30 óra önkéntes munkát kell teljesítenie.
  o    Önköltségi díjának 50%-át ösztöndíj formában megnyerő hallgatónak 55 óra önkéntes munkát kell teljesítenie.
  o    Önköltségi díjának 75%-át ösztöndíj formában megnyerő hallgatónak 80 óra önkéntes munkát kell teljesítenie.
 • A hallgató az önköltség összegét az Egyetem szabályzataiban meghatározott módon, az általános eljárás szerint köteles megfizetni, függetlenül attól, hogy a Károli Gáspár Ösztöndíjat megpályázza-e.
 • A pályázatot a hallgató az adott tanulmányi év félévében közzétett pályázati felhívásban meghatározott adatlapon, a pályázati határidő lejártáig köteles benyújtani a pályázati kiírásban megjelölt helyszínen.
 • A pályázatokat a Károli Gáspár Ösztöndíjbizottság (továbbiakban: Bizottság) bírálja el az adott tanulmányi félévben közzétett pályázati felhívásban meghatározott időpontig.
 • A Bizottság az elnyert ösztöndíjösszeg nagyságával arányosan állapítja meg az önkéntes munka időtartamát.
 • A hallgató, miután tudomást szerzett sikeres pályázatáról, az egyetemi honlapon megtekinti az Egyetem által felkínált önkéntes munkalehetőségeket tartalmazó listát.
 • Kiválasztja a számára megfelelő munkát – tekintettel a ledolgozandó óraszámok mennyiségére –, és jelentkezik a kari kapcsolattartójánál, akinek segítségével és jóváhagyásával aztán regisztrálni tud az Önkéntes munkára az adott szervezetnél.
 • Fontos, hogy mindenképpen a kari koordinátorral való konzultáció után jelentkezzenek az önkéntes munkára, mivel a koordinátorok tudnak segíteni abban, hogy melyik önkéntes munkára mennyi főt tudnak alkalmazni.
 • Miután sikerült kiválasztani az önkéntes munkát és regisztrálni az önkéntes munkára, az egyetem honlapján található, letölthető befogadó nyilatkozatok kitöltött példányával kell befáradni a kari kapcsolattartóhoz, aki elkészíti a hallgatók részére az Ösztöndíjszerződést. A befogadó nyilatkozatok hiányában az Ösztöndíjszerződés nem köthető meg.
 • Az Ösztöndíjszerződésre azért van szükség, mert a hallgató ebben vállal kötelezettséget az általa elnyert ösztöndíj ellenében elvégzendő önkéntes munkára.
 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele az érvényes ösztöndíjszerződés megléte.
 • Amennyiben a hallgató nem köt szerződést az Egyetemmel az önkéntes munkájának elvégzéséről, úgy a hallgató nem részesül az ösztöndíjban.
 • A hallgatónak az elvégzett önkéntes munkát a félév végén a pályázati kiírásban megjelölt határidőig teljesítésigazolással és jelenléti ívvel kell igazolnia. A teljesítésigazolásokat a kari Dékáni Hivatalokba a kapcsolattartónak kell benyújtani.
 • A pályázatok értékelésénél irányadó a hallgató:
  o    tanulmányi eredménye (elsőévesek esetében felvételi pontszám, felsőbb évesek esetében korrigált kredit index  átlag KKI);
  o    tudományos- szakmai eredmény (tanulmányi versenyen elért eredmény, publikáció, stb.);
  o    közéleti tevékenysége (amennyiben az elmúlt félévben közéleti tevékenységét, karitatív munkát végzett, és azt egy hónapnál nem régebbi dokumentummal tudja igazolni);
  o    civil szervezeti tagsága (be kell mutatni az elmúlt félévben elvégzett tevékenységét, melyet az adott szervezet egy hónapnál nem régebbi dokumentummal igazolni tud);
  o    aktív gyülekezeti, egyházi kapcsolat (egy hónapnál nem régebbi igazolás szükséges, amely tartalmaz egy ajánlást is a hallgatóról).


II.    Kik pályázhatnak:
Károli Gáspár Ösztöndíjra a Egyetem azon hallgatója pályázhat, aki:

 • az alább felsorolt képzéseink valamelyikén önköltséges (költségtérítéses) formában részt vesz:
  o    teljes idejű alapképzés
  o    teljes idejű mesterképzés
  o    teljes idejű osztatlan képzés
 • és első helyen jelölte meg egyetemünket a felvételi eljárás során.


III.    Kik nem pályázhatnak / kizáró okok:
Nem pályázhat az a hallgató, akinek:

 • a pályázat benyújtásának időpontjában az Egyetemmel szemben tartozása áll fenn,
 • aki fegyelmi eljárás hatálya alatt áll,
 • aki a pályázattal érintett tanulmányi félévet megelőző félévben vállalt önkéntes munkájának nem tett eleget,
 • nem pályázhat továbbá a hallgató abban a félévben, amelyben várhatóan megszerzi az abszolutóriumot.


Az a hallgató, aki a jelen félévben Károli Gáspár Ösztöndíjban részesül, a pályázat elbírálását követően azonban szünetelteti hallgatói jogviszonyát elveszti az ösztöndíjat.

IV.    A pályázatok értékelésének egységes pontrendszere:

1.    tanulmányi eredmény:

a.
    Elsőéves hallgatók számára: elsőévesek esetében a felvételi pontszám az irányadó, melyet az Oktatási Hivatal által megküldött felvételi értesítő levél fénymásolatának csatolásával szükséges igazolni.

b.    Felsőéves hallgatók számára: felsőbb évesek esetében tanulmányi átlag (KKI- a Neptun rendszerből nyomtatva).

2.    tudományos-, szakmai eredmény (maximum 10 pont adható): tanulmányi versenyen elért eredmény (TDK, OTDK), publikáció, demonstrátori feladatok ellátása, stb.

3.    közéleti tevékenység (maximim 5 pont adható): amennyiben az elmúlt félévben közéleti tevékenységét, karitatív munkát végzett, és azt egy hónapnál nem régebbi dokumentummal tudja igazolni.

4.    aktív gyülekezeti, egyházi kapcsolat (maximim 5 pont adható): egy hónapnál nem régebbi igazolás szükséges az egyháztól, amely tartalmaz egy pár mondatos ajánlást is a hallgatóról.

5.    civil szervezeti tagság (maximim 5 pont adható): a hallgatónak pár mondatban be kell mutatnia az elmúlt félévben elvégzett tevékenységét, melyet az adott szervezet egy hónapnál nem régebbi dokumentummal igazolni tud.

V.    A pályázás menete:

 • A pályázati felhívásban feltüntetett szempontoknak megfelelően a hallgató kitölti a pályázati adatlapot, melyhez csatolja a szükséges dokumentumokat, melyek a következőek lehetnek:
 • Elsőévesek esetén:
  o    pályázati adatlap kitöltve, aláírva,
  o    igazolások:
  -    elsőévesek esetében a felvételi pontszám az irányadó, melyet az Oktatási Hivatal által megküldött felvételi értesítő levél fénymásolatának csatolásával szükséges igazolni.,
  -    tanulmányi versenyen elért eredmény (oklevél fénymásolat, eredményről szóló igazolás fénymásolata elegendő).
  -    Közéleti és egyéb tevékenység (ha vannak): amennyiben az elmúlt félévben közéleti tevékenységét, karitatív munkát végzett, és azt egy hónapnál nem régebbi dokumentummal tudja igazolni.
  -    Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenységről szóló igazolás (egy hónapnál nem régebbi igazolás),
  -    civil szervezeti tagság: a hallgatónak pár mondatban be kell mutatnia az elmúlt félévben elvégzett tevékenységét, melyet az adott szervezet egy hónapnál nem régebbi dokumentummal igazolni tud;
  -    aktív gyülekezeti, egyházi kapcsolat: egy hónapnál nem régebbi igazolás szükséges az egyháztól, amely tartalmaz egy pár mondatos ajánlást is a hallgatóról.

 • Felsőévesek esetén:
  o    pályázati adatlap kitöltve, aláírva,
  o    igazolások:
  -    felsőbb évesek esetében tanulmányi átlag szükséges (KKI- a Neptun rendszerből nyomtatva).
  -    tudományos-, szakmai eredmény: tanulmányi versenyen elért eredmény (TDK, OTDK), publikáció, demonstrátori feladatok ellátása, stb. (oklevél fénymásolat, igazolás-fénymásolat elegendő. Publikáció esetén a pontos elérési helyet meg kell adni.
  -    Közéleti és egyéb tevékenység: amennyiben az elmúlt félévben közéleti tevékenységét, karitatív munkát végzett, és azt egy hónapnál nem régebbi dokumentummal tudja igazolni.
  -    Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenységről szóló igazolás (egy hónapnál nem régebbi igazolás),
  -    civil szervezeti tagság: a hallgatónak pár mondatban be kell mutatnia az elmúlt félévben elvégzett tevékenységét, melyet az adott szervezet egy hónapnál nem régebbi dokumentummal igazolni tud;
  -    aktív gyülekezeti, egyházi kapcsolat: egy hónapnál nem régebbi igazolás szükséges az egyháztól, amely tartalmaz egy pár mondatos ajánlást is a hallgatóról.

FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓ FIGYELMÉT, HOGY A CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK TEKINTETÉBEN HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG, A PÁLYÁZAT A HATÁRIDŐRE BENYÚJTOTT DOKUMENTUMOK SZERINT KERÜL ELBÍRÁSLÁSRA!


A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. szeptember 19. 12:00-óra
A pályázatok benyújtásának helyszínei:


1.    Állam- és Jogtudományi Kar: KRE Újpesti, Viola utcai épület A szárny / Dékáni Hivatal / Dékáni Titkárság
Kapcsolattartó: Csáki Nikolett – Dékánhelyettesi Asszisztens.
2.    Bölcsészettudományi Kar: Karrieriroda, Budapest, Reviczky utca 4.,/3. emelet 302. /
Kapcsolattartó: Füleki Beáta - Karrieriroda-vezető.
3.    Tanítóképző Főiskolai Kar: KRE Újpesti, Viola utcai épületének B szárnyában/ illetve Nagykőrösön a Dékáni Hivatalban
Kapcsolattartó: Kajtár Andrea – Igazgatási Kari Igazgató, / Mosolygóné Dr. Gődény Ágnes - Igazgatási Kari Igazgató.
4.    Hittudományi Kar: Dékáni és Tanulmányi Hivatal / Budapest, Ráday u. 28.
Kapcsolattartó: Sógor Éva - Dékáni Hivatal Vezetője


VI.    Nyertes pályázók teendői:

 • A hallgató, miután tudomást szerzett sikeres pályázatáról, az egyetemi honlapon megtekinti az Egyetem által felkínált önkéntes munkalehetőségeket tartalmazó listát.
 • Kiválasztja a számára megfelelő munkát – tekintettel a ledolgozandó óraszámok mennyiségére –, és jelentkezik a kari kapcsolattartójánál, akinek segítségével és jóváhagyásával aztán regisztrálni tud az önkéntes munkára az adott szervezetnél.
 • Fontos, hogy mindenképpen a kari koordinátorral való konzultáció után jelentkezzenek az önkéntes munkára, mivel a koordinátorok tudnak segíteni abban, hogy melyik önkéntes munkára mennyi főt tudnak alkalmazni.
 • Miután sikerült kiválasztani az önkéntes munkát és regisztrálni az önkéntes munkára, az egyetem honlapján található, letölthető befogadó nyilatkozatok kitöltött példányával kell befáradni a kari kapcsolattartóhoz, aki elkészíti a hallgatók részére az ösztöndíjszerződést. A befogadó nyilatkozatok hiányában az ösztöndíjszerződés nem köthető meg.
 • Az ösztöndíjszerződésre azért van szükség, mert a hallgató ebben vállal kötelezettséget az általa elnyert ösztöndíj ellenében elvégzendő önkéntes munkára.
 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele az érvényes ösztöndíjszerződés megléte.
 • Amennyiben a hallgató nem köt szerződést az Egyetemmel az önkéntes munkájának elvégzéséről, úgy a hallgató nem részesül az ösztöndíjban.
 • A hallgatónak az elvégzett önkéntes munkát a félév végén a pályázati kiírásban megjelölt határidőig (2017. február 8.) teljesítésigazolással kell igazolnia. A teljesítésigazolásokat a kari Dékáni Hivatalokba a kapcsolattartónak kell benyújtani.


A 2016/2017 tanév I. őszi félévében ösztöndíjban részesült hallgatók az önkéntes munka teljesítésigazolását 2017. február 8. napjáig adhatják le.

 • Amennyiben a hallgató az önkéntes munka koordinálását elvégző egység képviselőjének 3 megkeresésére nem reagál, a kínált feladatot nem vállalja, az adott kar a Károli Ösztöndíjbizottsághoz fordul írásban, kérve a Bizottságot, hogy az ösztöndíjelvonás, soron következő pályázatból történő kizárás és egyéb ösztöndíjszerződésben rögzített szankciókat alkalmazza.
 • Amennyiben a hallgató az általa szerződésben vállalt önkéntes munkáját nem teljesítette – kötelezettségének nem tett eleget –, a teljesítésigazolások leadási határidejétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni az Egyetemnek a számára folyósított ösztöndíj összegét.


VII.    Határidők:

 • A pályázat leadásának határideje: 2016. szeptember 19. hétfő, 12:00
 • A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2016. október 4. kedd,
 • Önkéntes Munkalehetőségek listája megtalálható a honlapon: www.kre.hu/ hallgatóinknak/önkéntesség/menüpont alatt:
  https://portal.kre.hu/images/doc/Onkentes_munkalehetosegek_Osszesitett_2016.09.07.pdf

 • Önkéntes munkalehetőségekre való regisztrációs felület ugyanezen az oldalon lesz megtalálható.

 • A két példányban kitöltött és aláírt önkéntes munkára való jelentkezés, befogadó nyilatkozatok leadási határideje: 2016. október 11.
 • 2016. ösztöndíjszerződések aláírása 2016. október 14.

 


Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívás 2016/2017/I. őszi félév

Károli Gáspár Ösztöndíj adatlap elsőéveseknek 2016/2017/I. őszi félév.

Károli Gáspár Ösztöndíj adatlap felsőéveseknek 2016/2017/I. őszi félév

Önkéntes munkalehetőségek listája 2016/2017/I. őszi félév


Jelenléti ív 2015/2016.tavaszi félév lezárása

Teljesítésigazolás önkénteseknek 2015/2016.tavaszi félév lezárása
Jelenléti ív 2016/2017. őszi félév lezárása

Teljesítésigazolás önkénteseknek 2016/2017. őszi félév lezárása