Pályázati felhívás sporttevékenységért járó ösztöndíjra

Pályázati felhívás
a Károli Gáspár Református Egyetem keretei között végzett
sporttevékenységért járó ösztöndíjra
2016/2017. tanév őszi félév

1. Kik pályázhatnak:

A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Sporttevékenységért járó ösztöndíjra jogosultak mindazok, akik a tantervi követelményeken túlmutató sporttevékenységet végeztek aktív félévük során, illetve rendelkeznek már legalább egy lezárt félévvel, emellett az alább felsorolt képzési szintek valamelyikén az Egyetemen teljes idejű képzésben vesznek részt:
     • alapképzés,
     • osztatlan képzés,
     • mesterképzés,
     • felsőoktatási szakképzés,
     • doktori képzés.

Az intézményi sporttevékenységért járó ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) egyszeri alkalommal folyósított juttatás.

2. Pályázathoz szükséges dokumentumok
     • Kitöltött „Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázati adatlap”
     • Indokolást tartalmazó levél (Maximum 1 oldal terjedelmű, melyben felsorolja a hallgató az esetében beszámítható
       eredményeket. )
     • Kötelezően csatolandó igazolások (A pályázathoz minden benne szereplő adatról igazolást kell mellékelni):
          o Csapattagságot igazoló dokumentum (Sportiroda által kiállított)
          o Edzéseken való részvételről szóló igazolás (csapatkapitány/edző által kiállított dokumentum)
          o Sportrendezvényeken, az Egyetem képviseletében történő részvételt igazoló dokumentum
          o Egyéb beszámítható eredményeket igazoló dokumentumok.

Pályázni csak érvényes, kitöltött pályázati adatlappal, illetve a megfelelő igazolások másolataival lehet. 3 hónapnál régebbi igazolásmásolatot nem áll módunkban elfogadni (kivéve: Sportrendezvényekről szóló igazolás másolata).

3. Az elbírálás szempontjai, pályázat érvényessége, elbírálása:

Az ösztöndíj minden esetben a megpályázott félévet megelőző félévben nyújtott sportéletbeli teljesítmény alapján kerülhet kiutalásra az alábbi szempontok alapján:

Kötelező feltételek:
o A hallgató valamely egyetemi sportcsapat tagja
o A hallgató rendszeresen részt vesz az Egyetem által szervezett edzéseken
o A hallgató egyénileg vagy csapatban képviseli az Egyetemet egy vagy több, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU), Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS), Budapesti Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (BEFS) vagy valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézmény által szervezett sportrendezvényen.
o A hallgató az egyetemi sportszervezésben jelentős szerepet vállal.
o Nem kért a hallgató a pályázattal érintett tanulmányi félévben óralátogatás alóli felmentést, vagy egyéb kedvezményben nem részesült az egyetemi sporttevékenysége miatt.
További beszámítható eredmények:
o Egyetemi csapat kapitánya.
o Rendszeresen részt vett az egyetemi liga mérkőzésein.
o Rendszeresen részt vett az egyetemi válogatott edzésein.
o Rendszeresen részt vett az egyetemi és szövetségi bajnokságokon.


Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a jelentkezésüket határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be. A határidő után leadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A 2. pontban meghatározott dokumentumok csatolása kötelező, a csatolandó dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség. A pályázat a határidőre benyújtott dokumentumok szerint kerül elbírálásra.

4. Pályázatok leadásának határideje, helye:

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati anyagot 2016. október 21-ig (péntek) kell eljuttatni az Egyetem Rektori Hivatalába (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) az Egyetem főtitkárának címezve.

A pályázat továbbításának módja:
      • Postai úton (Főtitkár részére),
      • Személyesen: zárt borítékban a Rektori Hivatal Titkárságán leadva (szintén a főtitkár részére).

Az Egyetem a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok alapján jár el az adatkezelés során.
További információkat találhatnak a www.kre.hu- n a Hallgatóinknak menüpont Ösztöndíjak és egyéb hallgatói pályázatok oldalon.

Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázati adatlap

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép