Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium – interjú Dr. Boóc Ádámmal és Dr. habil Homicskó Árpáddal

Az egyetemen eltöltött évek egész életünkre hatást gyakorolhatnak. Nem mindegy tehát, hogy ez az időszak milyen szakmai felkészülést jelent a későbbi pályákra - lehet hasznosan és kevésbé hasznosan is eltölteni ezeket az éveket. Magyarországon egyedülálló módon, az egyetemek szakkollégiumai kitűnő lehetőséget biztosítanak arra, hogy a felsőoktatásban eltöltött félévek valóban hasznosan teljenek el. Egy szakkollégium személyes, viszonylag kicsiny közösség, ahol emberi és szakmai szempontból nézve is komoly barátságok születhetnek.

A bejutás feltételekhez, tanulmányi eredményhez és tudományos – közéleti elkötelezettséghez kötött, az itt szerzett tudást jó felmutatni a későbbi szakmai önéletrajzokban is. A Szakkollégium közösségi programjai nívósak, komoly céllal jönnek létre, ahol a közéleti szerepvállalásra, a minőségi tudományos munkára készítik fel a hallgatókat. A Szakkollégiumban továbbá különböző szemináriumokat, előadásokat, konferenciákat, vitaesteket, beszélgetéseket, önképző kurzusokat, tehetséggondozó programokat, a képzéstől függően gyárlátogatásokat is szerveznek – érdemes tehát élni ezekkel a nem mindennapi lehetőségekkel.

A Bocskai István Szakkollégium a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának saját Szakkollégiuma. Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen kollégium színesíti egyetemünket, ahol a fent írt lehetőségek adottak, elsődlegesen a jogtudományi képzések terén. A Bocskai István Szakkollégium létrejöttéről, céljairól, jellegzetességeiről Dr. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettest, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék habilitált egyetemi docensét, valamint Dr. Boóc Ádámot, a Bocskai István Szakkollégium jelenlegi vezetőjét, a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék egyetemi docensét kérdeztük. Megtudtuk, hogy a Szakkollégium az egyetem zászlóshajójává kíván válni és erre komoly esélye is van. A fiatal intézményre szép jövő vár, szellemi elődjei kitűnő táptalajt biztosítanak a szakmai hírnév öregbítéséhez.

Dr. Boóc Árpád és Dr. habil Homicskó ÁrpádBocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium

Mikor és milyen céllal jött létre a Szakkollégium?

Hasonló indítékok és célok hívták életre a Bocskai István Szakkollégiumot, mint ahogy általában a szakkollégiumokat: egy olyan kutatási, szellemi műhelyként jött létre, amely azok számára nyújt szakmai közösséget, akik a normális graduális oktatáson túl további tudományos fejlődésre vágynak. A jogi karon 2011-ben indult meg a szakkollégium kialakításának előkészítése, amelynek célkitűzése volt egy jól működő szakkollégium felállítása – tekintettel arra, hogy a tehetséggondozásnak három fő eleme van: ezek a tudományos diákkörök, a szakkollégiumok és a doktori képzés.

A jogi kari Szakkollégium kialakításakor többféle szakkollégiumi modell elemzése zajlott – mondta el Dr. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, aki a kezdetektől, azaz 2011-től aktívan részt vett a Szakkollégium kialakításában - és végül amellett a koncepció mellett döntöttünk, amelyben az egyesületi modell jellemzői a dominánsak, vagyis ebben a modellben a szakkollégium a tagok szövetkezése az intézmény működtetésére.  A működést nem csupán azok a célok vezérlik, amelyre a kollégiumot létrehozták (elitképzés, értelmiségképzés stb.), hanem egyenlő súllyal esnek latba a működésre vonatkozó olyan elvek és értékek, amelyek a demokratikus felépítés megőrzésére, a működtetés diszkurzív jellegére törekednek. A Bocskai István Szakkollégium egy tudományos önképző műhely az érdeklődő hallgatók részére, ami a Szakkollégiumok általános célja is egyben. Az elmúlt években komoly építkezések történtek, célunk az, hogy egy összetartó, szakmailag színvonalas csapatot fogjunk össze, amely képes a megújulásra, a fejlődésre.

Miért lett Bocskai István a kollégium névadója?

A névadást alaposan át kellett gondolnunk – mondta el Dr. Homicskó Árpád Olivér. Olyan névadót kerestünk, aki komoly szereplője volt a magyar reformációnak, és egyben tudományos szempontból is kiemelkedő történelmi személyiség volt. A választásunk ezért esett Bocskai Istvánra. Bocskai István Erdély fejedelme volt 1605 és 1606 között, és nagyon sokat tett a reformációért.  Genfben a reformáció emlékművének egyik szobra is őt ábrázolja. Bocskai István uralkodása nevezetes időszaka volt Magyarország történetének. Egy olyan történelmi nevet választott tehát a kialakulásakor a Szakkollégium, amely megfelel a református hagyományoknak, kifejezi a református értékrendet és a tudományos, valamint közéleti szerepvállalást.

Milyen feltételei vannak a bejutásnak és a bentmaradásnak?

A Szakkollégium minden félévben hirdet felvételt, amikor az érdeklődő hallgatók jelentkezését várjuk. A felvételin a diákvezetőséggel együtt a Szakkollégium vezetője is jelen szokott lenni. Átlagosan 10-15 hallgató jelentkezik, budapesti lakosok is jelentkezhetnek. A felvételi eljárás egy olyan beszélgetés, amely során a Kollégium vezetősége, a diákelnökség áttekinti a hallgató önéletrajzát, vizsgálják, hogy a tanulmányi eredménye milyen, de ennél fontosabb, hogy a jelentkező milyen tudományos kutatásban kíván majd részt venni. Minden évben van egyfajta forgás, hiszen a végzős hallgatók elmennek, helyükre új diákok kerülnek a kollégiumba. Vannak senior tagjaink is, akik egykori kollégisták, és most Phd hallgatóként nemcsak az egyetemmel, hanem a kollégiummal is kapcsolatban állnak.

Általános elvárás, hogy a hallgatók aktív tudományos munkát végezzenek. A Szakkollégiumban többfajta műhely van, amelyek az egyes jogágakhoz kapcsolhatók, mint pl. a magánjogi vagy a közjogi műhely. Ezekhez kell kapcsolódni, és ott megfelelő szintű tudományos munkát kell végezni. Nyilván mást jelent egy természet- vagy épp bölcsészettudományi oktatás, mint amit a jogtudomány kutat. Elsődlegesen ez utóbbi területen kell szakmai munkát végezni, versenyeken kell részt venni, tudományos cikkeket kell írni – fel kell tehát mutatni egy olyan tudományos munkát, ami igazolja a bentmaradást. Vannak, akik felismerik, hogy ezeket nem tudják teljesíteni, azok általában önmaguktól hagyják el a kollégiumot. A Bocskai István Szakkollégium egy egészséges versenyt teremt, azonban nem mindenki képes versenyben maradni. A távozás mértéke azonban nem meghatározó.

Milyen közösségi programokat szerveznek?

Az alagsorban kialakult közösségi helyiségben szoktuk tartani a különféle közösségi programokat. A programok száma növekvő tendenciát mutat. Ezek többek között tudományos diskurzusok, ahova meghívott előadókat várunk, ezek a TDK-hoz hasonló tudományos fórumok, de vannak folyamatos kurzusok is. Túl ezen, szervezünk különféle tematikus napokat, kirándulásokat is. Hagyományos programok is vannak, mint pl. a Szakkollégium elnökének a búcsúztatása. Mindegyik program, előadás, kirándulás a közösségi tudat kialakítását és a közösséghez tartozás élményét kívánja erősíteni.

Mit érthetünk egy kollégium kiválóságán és ez mit jelent a Bocskai Szakkollégium esetében?

Többféle minősítés is létezik, amelyekre pályázunk. A mi kiválóságunk – egyebek mellett –  abban mutatkozik meg, hogy a Károli Állam – és Jogtudományi Karának a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel és tudományos elkötelezettséggel rendelkező hallgatóit képezzük a falaink között. Azokat a diákokat, akik valóban többre vágynak annál, mint hogy elvégezzék a jogi kar valamelyik képzését. Ilyen értelemben a Szakkollégiumunk a tudományos, oktatói pálya előszobájának tekinthető.
Hogyan készítik fel a hallgatókat a közéleti szerepvállalásra?

Valójában mindenki, aki a jogi pályára készül, egyúttal a közéleti szerepvállalásra is felkészíti, fel kell, hogy készítse magát. A jogi szakma alapvetően determinálja azt is, hogy a hallgatók majd akár közéleti személyiséggé is válhatnak. Minden versenyszereplés, minden tudományos munka ezt a célt is szolgálja. A tematikus kurzusok részét képezi egy gyakorlati szakmának a megismerése, ezek mind a közélet megismerését szolgálják. Minden OTDK előtt van retorikai felkészítés, ahol képzett retorikai tanár segíti a hallgatókat a felkészülésben – a szónoklás, az érvelés is egy módja a közéleti szerepvállalásra való felkészülésnek.

Hogyan valósul meg a tehetséggondozás?

A Szakkollégium keretében megvalósuló tehetséggondozás tekintetében minden hallgatónak meg kell valósítania saját tudományos tervét, melyhez külső segítséget is kapnak. A hallgatóknak a tutoriális rendszerhez hasonlóan van saját mentoruk is – a cél a tehetséges hallgatók felismerése, tudományos képzése és segítése. A jogi karon zajló tehetséggondozás fontos területe a különféle tanulmányi versenyeken való részvétel is, amelyben a Szakkollégium tagjai rendszeresen nagyobb számban vesznek részt. Most tavasszal zajlott le a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Miskolcon, ahol sikeresen szerepeltek hallgatóink, akik közül többen a Szakkollégiumnak is a tagjai.

A jogi pálya abban is különleges, hogy vannak ún. perbeszédversenyek hazai és nemzetközi szinten is, melyeken karunk többször is részt vett. Túl ezen, a hallgatók külföldi tanulmányi útjait is segítjük. A Karnak erős nemzetközi kapcsolatai vannak, neves külföldi egyetemekkel tartjuk a kapcsolatot, és bátorítjuk a hallgatókat arra, hogy vegyenek részt a külföldi tanulmányokat lehetővé tevő Erasmus programban is. Idén lesz először lehetőségünk arra, hogy egy hallgató a jogi karról a Calvin College-ra menjen ki részképzés keretében. A Calvin College az Amerikai Egyesült Államokban működő legnagyobb és legnevesebb református felsőoktatási intézmény. Igyekszünk továbbá minden publikációs lehetőséget is megragadni – összességében tehát több területen is szeretnénk lehetőséget biztosítani a tehetséges hallgatók szakmai kibontakozására.

Milyennek látja a jövő kollégiumát, a Bocskai "személyes" jövőjét?

Bizakodó és pozitív jövőképem van a Szakkollégiumunk jövőjét tekintve. Az elmúlt három évben nagyon erős fejlődést tapasztalhattunk, ennek egyik látható ismérve az összetartó közösség kialakulása. Úgy ítéljük meg, hogy az általunk választott Szakkollégiumi modell alkalmas arra a feladatra, amelynek céljából 2011-ben elkezdtük az építkezést. Azt szeretnénk, hogy a Bocskai István Szakkollégium a Károli Gáspár Református Egyetem zászlóshajójává váljon, legyen szó tudományos képzésről, vagy arról a tapasztalatról, hogy az OTDK nyertesei között sok a szakkollégista.

A Szakkollégiumokkal történő kapcsolattartás kialakítása, erősítése is cél, elsődlegesen belföldi, jogi kari Szakkollégiumokkal tartjuk a kapcsolatot. Ez a kapcsolattartás fejlődőben van. Nagyon sok jelenlegi Phd-s hallgatónk szakkollégistaként kezdte meg pályafutását, a Bocskai István Szakkollégium így a tudományos utánpótlást is betölti, ezt a jövőben is folytatni szeretnénk. Ugyanígy kitűzött célunk, hogy a szakkollégisták egy életre szóló élményt kapjanak az ittlétük alatt – célunk, hogy ebben minden segítséget megadjunk számukra.

A Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium weboldala itt, a facebook oldala itt érhető el.

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép