Erasmus logó

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitására
a 2024/25-ös tanévre

 

1. A pályázattípus célja

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

 

2. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (minimum 2 hónap, hosszabbítással maximum 12 hónap, osztatlan képzés esetén 24 hónap).

 

3. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország) 

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia

 

4. Pályázati feltételek

Az a hallgató pályázhat Erasmus tanulmányi ösztöndíjra, aki:

 • vállalja, hogy az ösztöndíj teljes ideje alatt aktív jogviszonyban marad a küldő intézménnyel, diplomáját/oklevelét, illetve doktori fokozatát sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte/szerzi meg,
 • alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton vesz részt a küldő intézményben,
 • a kiutazás megkezdéséig legalább 2, jogász szakos hallgatók esetében 4 lezárt félévvel rendelkezik,
 • kummulált súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3,00-t,
 • magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel vagy menekült-státusszal rendelkezik,
 • rendelkezik a fogadó intézmény által megkövetelt nyelvtudással, nyelvtudását nyelvvizsga bizonyítvánnyal, annak hiányában az Idegen Nyelvi Lektorátus által kiállított igazolással igazolja,
 • a megpályázott ösztöndíj várható időtartamával együtt a hallgató nem lépi túl a képzési szintenként megengedett maximális 12 hónap összesített Erasmus mobilitási időtartamot, beleértve a zero grant és az LLP időszak alatt megvalósított mobilitásokat is,
 • nem választ az állampolgárságával megegyező célországot,
 • eleget tesz a kar/tanszék által meghatározott egyedi Erasmus pályázati követelményeknek,

 

Pályázni csak azon szakok hallgatói tudnak, amely szakok/tanszékek a 2024/25-ös tanévre a fogadó intézménnyel megkötött érvényes intézményközi szerződéssel rendelkeznek.

 

5. Hová lehet pályázni?

A KRE partneregyetemei közül bármelyikre benyújtható a pályázat, ahol a pályázó, szakjának/ tanszékének a 2024/25-ös tanévre a választott fogadó intézménnyel megkötött érvényes intézményközi szerződése van. A kiutazási lehetőségek, és a partner egyetemek listája letölthető innen.

 

Ajánlott szempontok a fogadó egyetem kiválasztásához:

 • Használja a feltöltött Excel partnerlista szűrőit.
 • Tájékozódjon a honlapon található korábbi hallgatói beszámolókból
 • Érdeklődjön a partner egyetemek honlapján, a partner és a KRE Erasmus koordinátoránál.
 • Jelöljön meg min. 3 intézményt, hogy nagyobb esélye legyen az ösztöndíj elnyerésére.

 

6. A pályázók elbírálása és a kiválasztás folyamata

 • A benyújtott pályázatok elbírálása a következő szempontok szerint történik: tanulmányi eredmény, nyelvtudás, szakmai tájékozottság, tudományos és sport eredmények, szakmai és/vagy önkéntes tevékenység.
 • A benyújtott pályázatokat a Karon megbízott szakmai bíráló bizottság bírálja el és alakítja ki a kiutazásra javasolt hallgatói listát a Tempus Közalapítvány által biztosított létszám figyelembevételével.
 • Az elbírálás szempontjai: A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok mellett a nyelvtudás és a súlyozott tanulmányi átlag figyelembevételével történik a bírálat.
 • Ha két hallgatónak azonos a tanulmányi átlaga, akkor az a hallgató nyeri el az ösztöndíjat, akinek magasabb szintű nyelvtudása van fogadó egyetem által megkövetelt nyelvből, tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumot csatolt a pályázatához és a motivációs levele szakmai szempontokra épül.
 • A nyertes hallgatókat az intézményi Erasmus koordinátor írásban értesíti a pályázat eredményéről a pályázatban megadott email címen.

 

7. A támogatás mértéke

Hallgatói ösztöndíj mértéke:

Fogadó ország

tanulmányi célú mobilitás

Magas megélhetési költségű országok

600 € / hó

(Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE)

Közepes megélhetési költségű országok

600 € / hó

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

540 € / hó

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Szerbia (RS), Macedónia (MK), Törökország (TR)

 

 • Károli GO kiegészítő ösztöndíj Erasmushoz: A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő első 100 hallgató az Erasmus+ tanulmányi célú mobilitás fogadó országa szerinti, aktuális Erasmus+ ösztöndíj egyszeri, egy havi alapösztöndíj összegének megfelelő, egyösszegben kifizetett euró összegben részesül.
 • Támogatás szociális rászorultság alapján: 250 € /hó a hallgatói ösztöndíjon felül. Az Erasmus szociális támogatásra külön kell pályázni, a pályázati felhívás várhatóan májusban kerül kiírásra.
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva (külön kérelem és igazolás alapján!)
 • Green travel: Az utazási támogatásban nem részesülő, de ’ZÖLD’ utazási formát igazoló hallgatók (vonat, busz, telekocsizás, stb.) további 50 € támogatást, illetve további maximum 4 napnyi megélhetési költséget kaphatnak.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

 

Az ösztöndíj csupán kiegészítő támogatást nyújt, nem fedezi a felmerülő teljes költségeket!

 

8. Kiutazás megvalósulásának és teljesítésének feltételei:

 • A küldő intézmény ERASMUS ösztöndíjra kiválasztja, illetve a fogadó intézmény megfelelő tanulmányi programot vagy szakmai gyakorlatot tud biztosítani neki;
 • részképzés esetén min. 2 hónapos tanulmányi idő a külföldi egyetemen
 • A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik (a Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt);
 • A nyertes hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után)
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges (Learning Agreement).
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.

 

 

9. Általános tudnivalók

Az Erasmus ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos alap-, kiegészítő, posztgraduális vagy doktori részképzésben vehet részt, elkészítheti diplomamunkáját, illetve a fogadó intézmény által szervezett szakmai gyakorlaton vehet részt.

Egy hallgató képzési ciklusonként maximum 12 hónap erejéig részesülhet ERASMUS hallgatói tanulmányi és/vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjban.

Az ösztöndíj időtartama függ a bilaterális szerződésben megadott hónapkerettől, a Kar/ intézet/tanszék által meghatározott tervektől, a fogadó egyetem tanévbeosztásától.

A tanulmányút csak akkor sikeres, ha a hallgató a vállalt külföldi tanulmányait eredményesen végzi el (minimum 3 tantárgy teljesítése, összesen legalább 15 kredit értékben), külföldön megszerzett tanegységeit a küldő intézmény elfogadja, és a küldő szak/tanszék a hallgató itthoni tanulmányaiba beszámítja.

Végzős hallgatók az utolsó tanulmányi félévük csak akkor élhetnek a külföldi tanulmányok lehetőségével, ha a kinti tárgyak beszámítása az abszolutórium megszerzése előtt megoldható. (Tehát pl. németországi kiutazás nem lehetséges!) A korlátozás alól kivételt képez az a helyzet, amikor a végzős hallgató vállalja, hogy nem szerez abszolutóriumot, tanulmányaival legalább egy fél évet csúszik.

Amennyiben a hallgató a szerződésben kitűzöttnél kevesebb időt tölt a fogadó intézményben, vagy nem tudja igazolni az ott teljesített tanulmányait, akkor a küldő intézmény a hallgatót az ösztöndíj részleges vagy akár teljes visszafizetésére kötelezheti.

A pályázat indulása: 2024. február 6.
A pályázat beadási határideje 2024. február 21., szerda 16.00 óra

A pályázat beadásának menete és helye:

A pályázat a NEPTUNBAN ÜGYINTÉZÉS  KÉRVÉNYEK – ERASMUS Tanulmányi mobilitás (SMS) 2024/2025 PÁLYÁZATI ŰRLAP-on beadandó

 • Az alapvető személyes adatokat a Neptun automatikus beépíti (amennyiben nem helyes valamely adat a TO-n kérvényezzék a módosítást). Figyelem, a pályázat sikerességének és a további kommunikáció érdekében az elérhetőségek aktuálisak legyenek!
 • A megszerzett nyelvvizsgabizonyítványok másolatát vagy az Idegen Nyelvi Lektorátus által adott igazolás a hallgató tölti fel a pályázási felületen.
 • A korrigált kreditindexet automatikusan beépíti a Neptun
 • A megpályázható helyek megjelenése: KAR – ERASMUS KÓD – INTÉZMÉNY NEVE – TÉMATERÜLET
 • Először tájékozódjon a honlapon található listáról
 • Keresse ki a Karának megfelelő intézményt.
 • Figyeljen az intézménynél kiválasztott tématerületre, hogy az a szakjának (minorjának) megfeleljen.
 • Az összes Kar listája látható lesz, de a leadásnál csak a Karnak megfelelő intézményt fog engedni kiválasztani.

 

Pályázáskor feltöltendő dokumentumok:

 1. önéletrajz (CV - angolul)
 2. Nyelvvizsgabizonyítványok másolata
 3. Idegen Nyelvi Lektorárus igazolása a szükséges nyelvtudás megfelelő szintjéről
 4. a fogadó intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
 5. tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok (opcionális)

 

Eredményhirdetés (a pályázatban megadott e-mail címen): 2024. március 8.

Kérdéseivel keresse a kari/tanszéki Erasmus koordinátorokat vagy az intézményi Erasmus koordinátort.

A határidőn túl beérkezett pályázatok értékelés nélkül kizárásra kerülnek!

 

További információk:

Egyetemi Erasmus Szabályzat

 

Közzététel: 2024.01.31.

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések